Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikace a datace restaurovaných uměleckořemeslných děl ze štuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na zadaném předmětu nebo objektu etické normy restaurování Ústní ověření
b Popsat zadaný předmět nebo objekt správně odborně terminologicky Ústní ověření
c Zařadit a datovat určený předmět nebo objekt podle charakteristických prvků do odpovídající kategorie umělecko-historického období Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit původní technologie použité ke zhotovení daného předmětu nebo objektu Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit aspekty autenticity, historičnosti a vypovídající hodnoty předmětu. Na jejich základě zvolit postup restaurování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posouzení stavu poškození, identifikace druhotných zásahů na objektech nebo předmětech ze štuku určených k restaurování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit celkový stav poškození daného předmětu nebo objektu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit počet, druh a kvalitu druhotných zásahů na předloženém předmětu nebo objektu na základě provedených sond Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozlišit nepůvodní materiály na daném předmětu nebo objektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit postup odstranění nepůvodních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
5

Konzervování uměleckořemeslných děl ze štuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup konzervování určeného předmětu nebo objektu – např. štukové omítky na základě provedených sond Praktické předvedení
b Určit a vybrat potřebné nářadí, nástroje, pomůcky a osobní ochranné prostředky Praktické předvedení
c Určit a vybrat potřebné materiály Praktické předvedení
d Zakonzervovat daný předmět nebo objekt nebo jeho určenou část napuštěním nebo injektáží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
5

Restaurování uměleckořemeslných děl ze štuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup restaurování určeného předmětu, části nebo celku objektu – např. hlavní římsy Praktické předvedení
b Určit a vybrat potřebné nářadí, nástroje, pomůcky a osobní ochranné prostředky Praktické předvedení
c Stanovit a vybrat potřebné materiály Praktické předvedení
d Očistit zvětralé části a provést otisk zachovalé části pro výrobu šablony Praktické předvedení
e Vyrobit vhodnou armaturu a šablonu Praktické předvedení
f Doplnit profil do původního stavu pomocí vyrobené šablony Praktické předvedení
g Ručně domodelovat malé chybějící části a sjednotit povrch do původního stavu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
5

Zhotovování kopií modelů uměleckořemeslných děl ze štuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup pro doplnění původního poškozeného modelu ze štuku, hlíny, sádry, betonu nebo dřeva Praktické předvedení
b Stanovit technologický postup pro výrobu lukoprénové formy Praktické předvedení
c Stanovit a vybrat potřebné nářadí, pomůcky, materiály a ochranné pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Vyrobit lukoprénovou formu na odlévanou balustrádní kuželku Praktické předvedení
e Odlít kopii balustrádní kuželky z licího materiálu včetně retuše Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
5

Zhotovování obrazové a písemné dokumentace restaurovaných uměleckořemeslných děl ze štuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Detailně popsat a vyhodnotit výsledky průzkumu, konzervování a restaurování daného předmětu nebo objektu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provádět průběžnou fotodokumentaci jednotlivých fází konzervování a restaurovaní Praktické předvedení a ústní ověření
c Provádět průběžnou písemnou dokumentaci prováděného konzervování a restaurování včetně průzkumů a jejich vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zdokumentovat celkový stav předmětu nebo objektu po restaurování a zhodnotit kvalitu provedeného restaurátorského zásahu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována. (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6868&kod_sm1=21).

Uchazeč o zkoušku předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky certifikát prokazující absolvování oboru vzdělání umělecký štukatér nebo osvědčení o získání PK 82-011-H Umělecký štukatér.

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení stanovené práce s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Pro ověření kritérií podle tohoto standardu autorizovaná osoba zajistí objekt nebo původní snímatelné štukové prvky určené ke konzervování a k restaurování.

 

Veškeré průzkumy a analýzy organizačně zajistí kvalifikovaná laboratoř. Vyhodnocení průzkumů a na základě tohoto vyhodnocení i formulaci postupu konzervování a restaurování provádí uchazeč v rámci zkoušky.

 

Při hodnocení konzervátorského nebo restaurátorského zásahu je třeba posuzovat kvalitativní provedení restaurátorských a konzervátorských zákroků na předmětu nebo objektu, zachování autentických částí restaurovaného předmětu nebo objektu v maximální možné míře a dodržování původních i stávajících technologických postupů.

 

Doba stanovená na přípravu a konání zkoušky závisí na náročnosti zadání autorizovanou osobou ve stanoveném časovém rozmezí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Akant Art, v. o. s. Praha

SOŠ uměleckořemeslná, Praha 9

Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla