Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikace a datace restaurovaných uměleckořemeslných děl ze štuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na zadaném předmětu nebo objektu etické normy restaurování Ústní ověření
b Popsat zadaný předmět nebo objekt správně odborně terminologicky Ústní ověření
c Zařadit a datovat určený předmět nebo objekt podle charakteristických prvků do odpovídající kategorie umělecko-historického období Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit původní technologie použité ke zhotovení daného předmětu nebo objektu Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit aspekty autenticity, historičnosti a vypovídající hodnoty předmětu. Na jejich základě zvolit postup restaurování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Posouzení stavu poškození, identifikace druhotných zásahů na objektech nebo předmětech ze štuku určených k restaurování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit celkový stav poškození daného předmětu nebo objektu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit počet, druh a kvalitu druhotných zásahů na předloženém předmětu nebo objektu na základě provedených sond Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozlišit nepůvodní materiály na daném předmětu nebo objektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit postup odstranění nepůvodních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
5

Konzervování uměleckořemeslných děl ze štuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup konzervování určeného předmětu nebo objektu – např. štukové omítky na základě provedených sond Praktické předvedení
b Určit a vybrat potřebné nářadí, nástroje, pomůcky a osobní ochranné prostředky Praktické předvedení
c Určit a vybrat potřebné materiály Praktické předvedení
d Zakonzervovat daný předmět nebo objekt nebo jeho určenou část napuštěním nebo injektáží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
5

Restaurování uměleckořemeslných děl ze štuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup restaurování určeného předmětu, části nebo celku objektu – např. hlavní římsy Praktické předvedení
b Určit a vybrat potřebné nářadí, nástroje, pomůcky a osobní ochranné prostředky Praktické předvedení
c Stanovit a vybrat potřebné materiály Praktické předvedení
d Očistit zvětralé části a provést otisk zachovalé části pro výrobu šablony Praktické předvedení
e Vyrobit vhodnou armaturu a šablonu Praktické předvedení
f Doplnit profil do původního stavu pomocí vyrobené šablony Praktické předvedení
g Ručně domodelovat malé chybějící části a sjednotit povrch do původního stavu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
5

Zhotovování kopií modelů uměleckořemeslných děl ze štuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup pro doplnění původního poškozeného modelu ze štuku, hlíny, sádry, betonu nebo dřeva Praktické předvedení
b Stanovit technologický postup pro výrobu lukoprénové formy Praktické předvedení
c Stanovit a vybrat potřebné nářadí, pomůcky, materiály a ochranné pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Vyrobit lukoprénovou formu na odlévanou balustrádní kuželku Praktické předvedení
e Odlít kopii balustrádní kuželky z licího materiálu včetně retuše Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
5

Zhotovování obrazové a písemné dokumentace restaurovaných uměleckořemeslných děl ze štuku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Detailně popsat a vyhodnotit výsledky průzkumu, konzervování a restaurování daného předmětu nebo objektu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provádět průběžnou fotodokumentaci jednotlivých fází konzervování a restaurovaní Praktické předvedení a ústní ověření
c Provádět průběžnou písemnou dokumentaci prováděného konzervování a restaurování včetně průzkumů a jejich vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zdokumentovat celkový stav předmětu nebo objektu po restaurování a zhodnotit kvalitu provedeného restaurátorského zásahu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována. (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6868&kod_sm1=21).

Uchazeč o zkoušku předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky certifikát prokazující absolvování oboru vzdělání umělecký štukatér nebo osvědčení o získání PK 82-011-H Umělecký štukatér.

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení stanovené práce s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně.

 

Pro ověření kritérií podle tohoto standardu autorizovaná osoba zajistí objekt nebo původní snímatelné štukové prvky určené ke konzervování a k restaurování.

 

Veškeré průzkumy a analýzy organizačně zajistí kvalifikovaná laboratoř. Vyhodnocení průzkumů a na základě tohoto vyhodnocení i formulaci postupu konzervování a restaurování provádí uchazeč v rámci zkoušky.

 

Při hodnocení konzervátorského nebo restaurátorského zásahu je třeba posuzovat kvalitativní provedení restaurátorských a konzervátorských zákroků na předmětu nebo objektu, zachování autentických částí restaurovaného předmětu nebo objektu v maximální možné míře a dodržování původních i stávajících technologických postupů.

 

Doba stanovená na přípravu a konání zkoušky závisí na náročnosti zadání autorizovanou osobou ve stanoveném časovém rozmezí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou zaměřené na uměleckořemeslné štukatérství + povolení k restaurování uměleckořemeslných děl ze štuku vydané Ministerstvem kultury ČR dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a alespoň 7 let odborné praxe v oblasti restaurování a konzervování uměleckořemeslných děl ze štuku nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v uvedené oblasti z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  2. Vysokoškolské vzdělání zaměřené na restaurování sochařských uměleckých děl ze štuku + povolení k restaurování uměleckořemeslných děl ze štuku nebo povolení k restaurování sochařských uměleckých děl ze štuku vydaná Ministerstvem kultury ČR dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti restaurování a konzervování uměleckořemeslných děl ze štuku z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace..

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury, www.mkcr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Štukatérská dílna splňující minimálně následující požadavky na materiálně-technické vybavení:

  • prostory s přívodem teplé a studené vody a elektrické energie odpovídající bezpečnostním předpisům
  • materiály a pomůcky odpovídající charakteru ověřovaných kritérií:

- mramorová nebo žulová leštěná pracovní deska o velikosti 2 m x 1,20 m

- maltové směsi podle charakteru práce

- bílá sochařská sádra

- modelářská hlína

- soubor 5 základních vodou ředitelných barev na omítky, které se pojí s vápnem

- napouštědla a ředidla - napouštěcí lněná fermež, terpentýnové ředidlo

  • ruční nářadí:

- listové štukatérské špachtle různých druhů a velikostí

- sochařská očka a škrabáky

  • strojní zařízení:

- elektrická ruční vrtačka

- kotoučová ruční bruska

- elektrická ruční šneková míchačka

  • ochranné pracovní pomůcky pro uvedenou činnost

Pracoviště musí splňovat požadavky BOZP a PO (lékárna, hasicí přístroje).

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 80 až 120 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Akant Art, v. o. s. Praha

SOŠ uměleckořemeslná, Praha 9

Rudolfinea, sdružení pro umělecká řemesla