Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Bezpečnostní referent
Platnost standardu: Od 22.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Rozhodování o bezpečnostních opatřeních ve standardních i nestandardních situacích v praxi bezpečnostního referenta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Aplikovat v praxi bezpečnostního referenta ustanovení ústavního, občanského a trestního práva včetně ustanovení o přestupcích Praktické předvedení
b Aplikovat ustanovení pracovního práva, BOZP a PO v praxi bezpečnostního referenta Praktické předvedení
c Aplikovat ustanovení zákonů při ochraně utajovaných informací a ochraně obchodního tajemství v praxi bezpečnostního referenta Praktické předvedení
d Aplikovat legislativu krizového řízení, havarijního plánování a ochrany kritické infrastruktury v praxi bezpečnostního referenta Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení bezpečnostních pracovníků a jejich zařazování do směn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a zdůvodnit počet a umístění stanovišť, nezbytný počet pracovníků k ostraze a ochraně objektu, jejich funkční zařazení, vybavení, výstroj a výzbroj včetně potřeby střelných zbraní podle zadaného scénáře Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit požadavky na kvalifikaci, trestní bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní způsobilost pracovníků podle platných právních norem, charakteru objektu a pracovního zařazení při ostraze a ochraně objektu Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit rozvrh směn pracovníků ostrahy a ochrany objektu podle pracovněprávních norem a norem bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola osob na personálních vrátnicích a vozidel na branách a vlečkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat právní podstatu kontroly osob, dopravních prostředků a věcí na vrátnicích a kontrolně propustných stanovištích, způsob a techniku kontroly osob a dopravních prostředků včetně zvláštností činnosti v objektech kritické infrastruktury Ústní ověření
b Navrhnout vhodný způsob kontroly zaměstnanců při vstupu nebo odchodu z objektu podle zadaného scénáře a návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout vhodný způsob odbavení služební návštěvy a určení údajů potřebných pro jejich evidenci s ohledem na ochranu osobních údajů a návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout vhodný způsob kontroly přijíždějících a vyjíždějících vozidel a osob v nich podle zadaného scénáře a určit údaje potřebné pro evidenci a jejich záznam s ohledem na ochranu osobních údajů a návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) a d) a jedno z kritérií b) nebo c).
4

Vykonávání pochůzkové a kontrolní činnosti ve střežených objektech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady a techniku provádění kontrolních obchůzek včetně zvláštností činnosti v objektech kritické infrastruktury Ústní ověření
b Navrhnout zásady pohybu a úkony prováděné strážným při kontrolní obchůzce objektu podle zadaného scénáře se zaměřením na zjištění cizí osoby, páchání trestné činnosti nebo porušování vnitřního režimu, odhalení požáru nebo nadměrného úniku nebezpečných látek a návrh zdůvodnit Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Obsluhování mechanických a elektronických zabezpečovacích, požárních a hasebních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obecné zásady pro obsluhu a použití technických zabezpečovacích a požárních systémů a pravidla provozu komunikačních prostředků Ústní ověření
b Zvolit vhodný druh vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení a vhodné věcné požární prostředky a techniku k zjištění požáru v objektu podle zadaného scénáře a k provedení základních opatření ke snížení škod a ztrát na životech a majetku, zdůvodnit své rozhodnutí a popsat princip činnosti a hlavní součásti zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodný technický zabezpečovací systém pro identifikaci narušení zastřeženého prostoru podle zadaného scénáře a zdůvodnit své rozhodnutí a popsat princip činnosti a hlavní součásti zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný prostředek pro dálkový vizuální dohled nad kritickým prostorem v objektu podle zadaného scénáře a zdůvodnit své rozhodnutí a popsat princip činnosti a hlavní součásti zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit vhodný technický prostředek pro zajištění kontrolovaného vstupu nebo odchodu osob z objektu podle zadaného scénáře, zdůvodnit své rozhodnutí a popsat princip činnosti a hlavní součásti zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a) a jedno z kritérií b) až e).
4

Vykonávání zásahových akcí při narušení bezpečnosti chráněných objektů, zadržování narušitelů s použitím věcných bezpečnostních prostředků a zbraní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit zásady pro zásah pracovníků ostrahy a zaměstnanců proti osobě neoprávněně se zdržující v objektu, zásady pro překonaní odporu a zadržení osoby v rámci platné právní úpravy a přivolat policii, návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat a zdůvodnit použití nutné obrany a omezení osobní svobody včetně použití zbraně proti pachateli trestné činnosti a práva k držení, nošení a použití střelných zbraní ve službě v rámci platné právní úpravy Ústní ověření
c Stanovit zásady pro zásah pracovníků ostrahy proti osobě (zaměstnanci či návštěvě) porušující vnitřní bezpečnostní režim objektu a pro informování odpovědné osoby, návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Spolupráce s bezpečnostními agenturami, Policií ČR a orgány činnými v trestním řízení při odhalování trestné činnosti v praxi bezpečnostního referenta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady součinnosti s Policií ČR a obecní policií při ohrožení bezpečnosti objektu a při řešení trestné činnosti a přestupků v praxi bezpečnostního referenta Ústní ověření
b Zajistit místo trestného činu nebo závažné události včetně svědků, ochrany stop a důkazů, informovat příslušné osoby a zdůvodnit přijatá opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škody do příjezdu hasičů, policie či jiných složek IZS v praxi bezpečnostního referenta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady spolupráce s jednotkami hasičského záchranného sboru a požárními jednotkami při likvidaci požáru a se zdravotnickou záchrannou službou při záchraně života a zdraví osob Ústní ověření
b Vyhodnotit druh a rozsah ohrožení objektu podle zadaného scénáře, stanovit nezbytná opatření ke snížení škod na majetku a zdraví osob a přivolat příslušné jednotky Integrovaného záchranného systému a další příslušné osoby Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vykonávání ozbrojeného doprovodu osob a dopravních prostředků při přepravě peněz a cenin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní režimová opatření k ostraze a ochraně přepravy finanční hotovosti do 5 milionů Kč (způsob a provedení přepravy, počet pracovníků ostrahy, vozidel, jejich vybavení, výzbroj a výstroj) a návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout základní režimová opatření pro doprovod osoby přenášející finanční hotovost do výše 1 milionu Kč (způsob a provedení doprovodu, počet pracovníků ostrahy, jejich vybavení, výzbroj a výstroj) a návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritérium a) nebo b).
4

Navrhování dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech v praxi bezpečnostního referenta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strukturu záznamu o výsledku kontroly osoby s přihlédnutím k právním předpisům Praktické předvedení
b Navrhnout strukturu záznamu o výsledku kontroly vozidla s přihlédnutím k právním předpisům Praktické předvedení
c Navrhnout strukturu záznamu o zadané mimořádné situaci Praktické předvedení
d Navrhnout strukturu záznamu o převzetí a předání služby Praktické předvedení
Je třeba splnit jedno z kritérií.
4

Vypracování komplexního návrhu bezpečnosti objektu dle potřeb klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit hlavní bezpečnostní rizika objektu podle zadaného scénáře Praktické předvedení
b Navrhnout základní režimová opatření k ostraze a ochraně objektu a osob v něm podle zadaného scénáře Praktické předvedení
c Navrhnout strukturu základních provozních dokumentů vztahujících se k zadanému objektu podle scénáře Praktické předvedení
d Zdůvodnit a obhájit návrh opatření k zajištění bezpečnosti objektu a osob v něm Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kriteria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Zkouška má formu kombinace praktického předvedení a ústního ověření.

V rámci praktického předvedení uchazeč vyhotoví návrh řešení dílčích bezpečnostních úkolů (situací) podle zadaného scénáře pro zajištění bezpečnosti jednoduchého objektu. Může jít o objekt reálný nebo fiktivní.

V průběhu ústního ověření uchazeč zdůvodní navržená řešení a současně prokáže schopnost orientace v souvisejících zákonech a jiných platných normách.

 

Autorizovaná osoba připraví nejméně 5 písemných scénářů popisujících bezpečnostní situaci, kterou bude uchazeč řešit. Uchazeč si jeden ze scénářů vylosuje. Scénář musí zahrnovat dílčí bezpečnostní úkoly (situace), které odpovídají jednotlivým kritériím tohoto standardu. Tam, kde je stanoveno splnit některé z kritérií odborné způsobilosti nebo jejich kombinaci, autorizovaná osoba vybere a do scénáře zařadí takové kritérium, které odpovídá svým zaměřením kontextu scénáře. Scénář a dílčí úkoly (situace) musí poskytnout uchazeči veškeré potřebné informace pro jejich úspěšné řešení.

Uchazeč vypracuje návrh řešení zadaných dílčích bezpečnostních úkolů (situací) formou krátkého textu, tabulky, náčrtu, grafu, výpočtu apod.

U kompetencí, které dle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií, protože není nutné splnit všechna kritéria, nebo ověření v provozním či simulovaném prostředí, autorizovaná osoba sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat, nebo informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z. s.

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI ČVÚT

TRIVIS Centrum profesní přípravy, s. r. o.