Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Bezpečnostní referent
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 22.8.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Rozhodování o bezpečnostních opatřeních ve standardních i nestandardních situacích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit hlavní bezpečnostní rizika objektu a zdůvodnit své závěry Písemné a ústní ověření
b Navrhnout a zdůvodnit základní režimová opatření k ostraze a ochraně objektu (kritická místa, způsoby a techniku ostrahy, počet a umístění stanovišť, pochůzkové trasy, místa, která je vhodné pokrýt technickými bezpečnostními systémy) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení bezpečnostních pracovníků a jejich zařazování do směn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a zdůvodnit nezbytný počet pracovníků k ostraze a ochraně objektu, jejich funkční zařazení, vybavení, výstroj a výzbroj včetně potřeby střelných zbraní Písemné a ústní ověření
b Sestavit rozvrh směn podle pracovněprávních norem a norem bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola osob na personálních vrátnicích a vozidel na branách a vlečkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat způsoby a techniku kontroly osob a dopravních prostředků na vrátnicích včetně zvláštností činnosti na objektech kritické infrastruktury Ústní ověření
b Zdůvodnit právní podstatu kontroly osob, vozidel a věcí na vrátnicích Ústní ověření
c Zkontrolovat zaměstnance při vstupu (odchodu) do objektu a zdůvodnit postup Praktické předvedení
d Odbavit služební návštěvu a zaevidovat její osobní údaje a zdůvodnit postup Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat vozidlo a osoby v něm při vjezdu do objektu podle zadaného scénáře a zdůvodnit postup Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a), b) a jedno z kritérií c) až e).
4

Vykonávání pochůzkové a kontrolní činnosti ve střežených objektech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady a techniku provádění kontrolních pochůzek včetně zvláštností činnosti na objektech kritické infrastruktury Ústní ověření
b Předvést a popsat zásady pohybu a jednotlivé úkony prováděné strážným na pochůzce se zaměřením na odhalení požáru, nadměrného úniku nebezpečných látek, vniknutí cizí osoby a páchání trestné činnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Obsluhování mechanických a elektronických zabezpečovacích, požárních a hasebních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obecné zásady pro obsluhu a použití technických zabezpečovacích a požárních systémů Ústní ověření
b Určit druh ohrožení nebo bezpečnostní události podle příznaků, signálů a ukazatelů technického zabezpečovacího nebo požárního systému, popsat princip činnosti a hlavní součásti zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit druh vhodného požárního přístroje a popsat způsob hašení podle druhu požáru Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný technický zabezpečovací systém pro zajištění (identifikaci narušení) bezpečnosti a zdůvodnit své rozhodnutí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b) a jedno z kritérií c) až d).
4

Vykonávání zásahových akcí při narušení bezpečnosti chráněných objektů, zadržování narušitelů s použitím věcných bezpečnostních prostředků a zbraní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zasáhnout proti osobě neoprávněně se zdržující v objektu, překonat odpor a osobu zadržet v rámci platné právní úpravy a přivolat policii, zdůvodnit svoji činnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat a zdůvodnit použití nutné obrany včetně použití zbraně proti pachateli trestné činnosti a držení, nošení a používání střelných zbraní ve službě v rámci platné právní úpravy Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Spolupráce s bezpečnostními agenturami, Policií ČR a orgány činnými v trestním řízení při odhalování trestné činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady součinnosti s Policií ČR a obecní policií při ohrožení bezpečnosti a řešení trestné a přestupkové činnosti Ústní ověření
b Zajistit místo činu (trestného či přestupkového charakteru) nebo mimořádné události včetně ochrany stop a důkazů před případným znehodnocením a zdůvodnit svoji činnost Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat zásady omezení osobní svobody osoby páchající trestní čin Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škody do příjezdu hasičů, policie apod.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit druh a rozsah ohrožení, stanovit nezbytná základní opatření ke snížení škod na majetku a zdraví osob a přivolat příslušné jednotky Integrovaného záchranného systému a osoby Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat zásady spolupráce s jednotkami hasičského záchranného sboru a požárními jednotkami při likvidaci požáru a se zdravotnickou záchrannou službou při záchraně života a zdraví osob Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vykonávání ozbrojeného doprovodu osob a dopravních prostředků při přepravě peněz a cenin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout základní režimová opatření k ostraze a ochraně doprovodu nebo přepravy peněz malého rozsahu (kritická místa, způsoby a techniku ostrahy, počet pracovníků, vozidel jejich vybavení výzbroj a výstroj) a zdůvodnit svůj návrh Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit způsob a techniku ostrahy a ochrany osoby převážející finanční hotovost do banky. Ústní ověření
Je třeba splnit kritérium a) nebo b).
4

Vedení dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do příslušné dokumentace výsledek kontroly osoby (vozidla) s přihlédnutím k legislativním předpisům Praktické předvedení
b Vyhotovit záznam o zadané mimořádné situaci Praktické předvedení
c Vyhotovit záznam o převzetí (předání služby) Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium a) nebo b) nebo c).
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba musí být technicky schopna zajistit zveřejnění termínu a místa konání zkoušky a dalších nezbytných informací na internetových stránkách, a to v termínu odeslání pozvánky ke zkoušce.

Autorizovaná osoba ověří doklady, které musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zdravotní způsobilost v rozsahu odpovídající ověřované kvalifikaci není požadována. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními a stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat.

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

U kompetencí, které dle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií, není nutné splnit všechna kritéria. Autorizovaná osoba sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči výčet kritérií, která lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat a současně zašle informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí, a dále jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce.

Praktické ověření kompetencí Rozhodování o bezpečnostních opatřeních ve standardních i nestandardních situacích, kritérium b), Řízení bezpečnostních pracovníků a jejich zařazování do směn, kritérium b) a Zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škody do příjezdu hasičů, policie apod., kritérium a) proběhne v průběhu zkoušky formou vypracování případové studie k zadanému scénáři. Obhajoba zvoleného řešení je součástí ústního ověření. Případová studie by neměla přesáhnout 3 stránky textu, tabulek, náčrtů a výpočtů formátu A4.

Komise připraví do zahájení zkoušky pracoviště, jednotlivé scénáře, vstupní údaje, grafické podklady a ostatní informace potřebné k ověření jednotlivých kriterií. Určený člen komise poučí uchazeče před zahájením časového limitu o způsobu písemného ověření jednotlivých kritérií a se způsobem a omezeními předvedení praktických dovedností.

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SPD ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR

TRIVIS, Centrum profesní přípravy, s. r. o.