Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Technik mechatronik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v ovládacích, řídících a regulačních prvcích a principech regulace v automatizační technice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit na zkušebním zařízení ovládací, řídicí a regulační prvky automatizační techniky. Vysvětlit princip a funkčnost čidel a snímačů fyzikálních veličin, např. teploty, tlaku, průtoku, polohy a dále akčních členů – elektrických, pneumatických a hydraulických, servopohonů, elektroventilů, prostředků pro přenos signálu, AD/DA převodníků Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat využití základních principů regulace v automatizační technice, např. PID regulátor, regulované soustavy, spojité i nespojité automatické regulace, základy kombinační a sekvenční logiky a logických obvodů Ústní ověření
c Určit na zkušebním zařízení vybraný regulační či ovládací prvek automatizační techniky a popsat o jaký prvek se jedná, na jakém principu pracuje, jak se zapojí do soustavy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování poruch automatizační a regulační techniky a systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Porozumět chybovým hlášením řídicího systému a vyhledat postup opravy dle manuálu Praktické předvedení
b Ověřit elektrické veličiny v definovaných bodech a lokalizovat poruchy v systému (sestavě) Praktické předvedení
c Diagnostikovat uměle vytvořené závady, chyby a problémy v konkrétním systému (sestavě) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci a normách, vedení provozně- technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit části systému řízení výrobních procesů; při určování využít technickou dokumentaci (vývojový diagram, popis analytické části, technický a prováděcí projekt zejména uživatelské příručky) Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst elektrotechnické značky v dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít technickou dokumentaci pro popis a vysvětlení funkce částí strojů, pneumatických, hydraulických či dalších ovládacích prvků zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést zápis do provozního deníku určeného technologického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Aplikovat normy pro elektrotechniku, strojírenství, automatizaci a regulaci, normy systému řízení jakosti a uvést praktické uplatnění těchto norem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a provádění funkčních zkoušek polygrafických strojů, zařízení a linek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Porozumět chybovým hlášením řídicího systému a vyhledat postup opravy dle manuálu Praktické předvedení
b Ověřit elektrické veličiny v definovaných bodech a lokalizovat poruchy v systému (sestavě) Praktické předvedení
c Diagnostikovat závady, chyby a problémy v konkrétním systému (sestavě) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření parametrů polygrafických strojů včetně elektrických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou měřicí metodu a přístroje pro měření potřebných elektrických veličin pro zjištění parametrů zadaného polygrafického stroje Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Změřit napětí, proud a odpor na zadaném zařízení a vyhodnotit výsledky měření Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Zpracovat dokumentaci k naměřeným skutečnostem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění údržby, oprav a generálních oprav polygrafických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat profylaxi a údržbu mechanických, hydraulických, pneumatických a optických komponent a dále i čidel a snímačů fyzikálních veličin Ústní ověření
b Provést údržbu, popř. opravu zadané mechanické, hydraulické, pneumatické a optické komponenty nebo čidla, zvolit vhodné nástroje, pomůcky a pracovní postup Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Seřizování a opravy programovatelných zařízení v polygrafické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost určeného zařízení a jeho softwaru dle technické a technologické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Naplánovat pracovní operace v závislosti na okolnostech a sledu jednotlivých pracovních činností na určeném polygrafickém zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit pro pracovní činnosti na určené části polygrafického zařízení nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál, určenou část zapojit a seřídit Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ustavování, zapojování a oživování polygrafických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Namontovat, připojit nebo opravit určenou součást, popsat provedené pracovní úkony a zadokumentovat změny na zařízeních Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu určeného zařízení v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN nebo bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit podle technologického předpisu nebo servisní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při montáži, opravách a oživování polygrafických strojů a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na elektrickém zařízení, ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit bezpečnost práce na technologickém zařízení v klidovém stavu, bez napětí Praktické předvedení
b Zajistit bezpečnost práce na technologickém zařízení pod napětím Praktické předvedení
c Vyjmenovat zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem a popsat postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Před zahájením zkoušky musí uchazeč doložit, že splňuje podmínky § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Kompetence dle tohoto hodnoticího standardu se ověřují pro zaměření na grafickou výrobu na strojích pro grafickou výrobu a pro zaměření na papírenský průmysl na papírenských strojích. Při podání přihlášky sdělí uchazeč autorizované osobě své zaměření (na grafickou výrobu nebo na papírenský průmysl). Po podání přihlášky autorizovaná osoba sdělí uchazeči, zda technické a technologické podmínky autorizované osoby vyhovují zaměření uchazeče a nejpozději s pozvánkou zašle uchazeči informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí a druh pracovních stanic a výrobních linek, popřípadě strojů, na kterých bude zkouška probíhat.

 

Metodické pokyny

Uchazeč vytvoří úlohu zadanou zkoušejícím ze skutečných prvků na montážní desce, nebo pokud je to možné, na reálné výrobní lince nebo pracovišti. Provede instalaci, oživení, vytvoření PCL programu. Zároveň demonstruje znalost funkčnosti a údržby jednotlivých prvků regulované soustavy (akčních prvků, snímačů) a její celkový princip a zákonitosti.

Uchazeč prokazuje:

-znalost vlastností běžných druhů měřicích přístrojů

-volbu odpovídajících měřicích přístrojů v závislosti na metodě a charakteru měření

-znalost metod měření běžně užívaných v dílenské praxi při diagnostice elektrických obvodů

-volbu vhodné měřicí metody, včetně odečítání a vyhodnocování údajů z měřicích přístrojů

 

U kritérií, která vyžaduji praktické ověření, je v případě technického nebo časového omezení možno vykonat pouze část požadované činnosti, která prokáže požadovanou odbornou dovednost/znalost a následně další činnost pouze ústně popsat.

 

Při ověřování kompetence Kontrola a provádění funkčních zkoušek polygrafických strojů, zařízení a linek, kritérium hodnocení c) budou pro účely zkoušek závady v konkrétním systému (sestavě) uměle vytvořeny.

Při ověřování kompetence Ustavování, zapojování a oživování polygrafických strojů a zařízení, kritérium hodnocení a) dostane uchazeč jeden úkol namontovat nebo připojit nebo opravit čidlo nebo snímač fyzikální veličiny.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Zdeněk Paseka – OSVČ

Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola, Štětí

Ing. Pavel Vacínek – konzultant