Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Taneční mistr
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby tanečních mistrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní svaly a svalové skupiny z hlediska umístění a funkce Písemné a ústní ověření
b Předvést a popsat správné držení těla Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a popsat zásady správného držení těla v prostředí společenského tance Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a popsat nejčastější odchylky od správného držení těla a stereotypů tance Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést a předvést korekce špatných pohybových stereotypů při technice tanců Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení programu kurzu společenského tance

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a vysvětlit pedagogicko-didaktické zásady a vhodné metody výuky kurzu společenského tance Písemné a ústní ověření
b Sestavit program základního, pokračovacího a medailového kurzu společenského tance Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce
c Popsat jednotlivé lekce kurzu tance a vysvětlit jejich hlavní cíle Písemné a ústní ověření
d Popsat jednotlivé fáze skupinové a individuální lekce tance a vysvětlit jejich význam Písemné a ústní ověření
e Popsat, vysvětlit a předvést metody rozvoje pohybových dovedností ve společenském tanci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení výuky společenského tance v kurzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést figurace a vhodné vazby standardních tanců pro základní, pokračovací a medailonkové kurzy Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a uvést metodiku výuky figurací a vhodných vazeb standardních tanců pro základní, pokračovací a medailonkové kurzy Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat historii vývoje, charakter a hudbu standardních tanců Písemné a ústní ověření
d Předvést figurace a vhodné vazby latinsko-amerických tanců pro základní, pokračovací a medailonkové kurzy Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést metodiku výuky figurací a vhodných vazeb latinsko-amerických tanců pro základní, pokračovací a medailonkové kurzy Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat historii vývoje, charakter a hudbu latinsko-amerických tanců Písemné a ústní ověření
g Předvést figurace a vhodné vazby tanců běžných v prostředí společenského života pro základní, pokračovací a medailonkové kurzy Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit metodiku a předvést výuku figurací a vhodných vazeb tanců běžných v prostředí společenského života pro základní, pokračovací a medailonkové kurzy Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat historii vývoje, charakter a hudbu tanců běžných v prostředí společenského života Písemné a ústní ověření
j Předvést a vysvětlit techniky standardních tanců dle standardizovaných popisů v rozsahu „Licentiate“ Praktické předvedení a ústní ověření
k Vysvětlit a předvést techniky latinsko-amerických tanců dle standardizovaných popisů v rozsahu „Licentiate“ Praktické předvedení a ústní ověření
l Předvést a popsat alespoň 5 příkladů tanečních her vhodných pro taneční kurzy nebo taneční akce a určit vhodnost jejich užití (pro děti, mládež, dospělé, seniory, pohybově postižené a firemní klientelu) Praktické předvedení a ústní ověření
m Uvést, vysvětlit a předvést využití podpůrných prostředků (netradiční pomůcky, netradiční hudba) pro vedení skupinových a individuálních lekcí tanečního kurzu Praktické předvedení a ústní ověření
n Vést část lekce tanečního kurzu Praktické předvedení
o Předvést ovládání mikrofonu a zvukové aparatury Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Modifikace výuky pro specifické taneční skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika tanečních kurzů aplikovaných do prostředí cílové skupiny (začátečník, středně pokročilý, pokročilý, specialista; pohybově, sluchově a zrakově postižení) Písemné a ústní ověření
b Popsat specifika tanečních kurzů aplikovaných do prostředí specifické skupiny klientů (děti, junioři, senioři, firemní kurzy) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Organizační zajištění kurzu společenského tance

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby náboru do tanečního kurzu a průběh zápisu Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby spolupráce s asistenty, hudbou a pořadateli Ústní ověření
c Popsat organizaci a náplň doplňkových akcí kurzů společenského tance Písemné a ústní ověření
d Uvést základní zásady při pořádání společenských akcí s tanečními aktivitami v závislosti na klientele Písemné a ústní ověření
e Popsat základní úkony při zahájení podnikání Písemné a ústní ověření
f Orientovat se v legislativě v oblasti poskytování osobních služeb a souvisejících předpisů Písemné a ústní ověření
g Prokázat obecnou orientaci v oblasti pracovněprávních vztahů Písemné a ústní ověření
h Prokázat obecnou orientaci v daňové evidenci potřebné k výkonu profese Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v oblasti etikety pro potřeby tanečních mistrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit kategorie významnosti a chování v běžných situacích představování, zdravení a oslovování, uvést příklady na modelových situacích Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a předvést etiketu všedního dne v běžných situacích Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést a vysvětlit zásady a pojmy v oblékání muže a ženy do společnosti pro různé příležitosti Písemné a ústní ověření
d Uvést a vysvětlit zásady společenského stolování Písemné a ústní ověření
e Uvést a vysvětlit zásady etikety při běžných společenských příležitostech (v soukromí, na návštěvě, v kanceláři) Písemné a ústní ověření
f Uvést a vysvětlit zásady etikety při slavnostních rodinných událostech (svatba, různé oslavy, pohřeb) Písemné a ústní ověření
g Uvést a vysvětlit zásady etikety při pracovních společenských událostech Písemné a ústní ověření
h Uvést a vysvětlit zásady etikety při slavnostních rodinných událostech (recepce, banket, raut a další akce) Písemné a ústní ověření
i Uvést a vysvětlit zásady etikety na různých tanečních akcích Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování poradenství v oblasti společenského tance a etikety

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem společenský tanec a vyjmenovat jeho využití ve společenském životě Písemné a ústní ověření
b Uvést základní zásady etikety v obecné rovině společenského života i v návaznosti na taneční aktivity Písemné a ústní ověření
c Uvést základní hygienické návyky a základní hygienické normy při tanečních aktivitách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Hodnocení výkonu soutěžících při tanečních soutěžích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit kritéria hodnocení jednotlivců a párů při tanečních soutěžích Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit kritéria hodnocení formací při tanečních soutěžích Písemné a ústní ověření
c Zhodnotit výkon tanečních párů při simulované soutěži Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při tanečních aktivitách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby zajištění bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví klientů na skupinových nebo individuálních lekcích tance Písemné a ústní ověření
b Popsat správný a funkční oděv a obuv pro společenský tanec Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování první pomoci pro potřeby tanečních mistrů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat, zástava dechu a srdce, krvácení), určit druh a rozsah poranění či poškození, navrhnout a předvést způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Simulovat rozhovor při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, kolene, krvácení prstů na noze, svalové zranění, poranění hlavy, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést specifika poskytování první pomoci v prostředí sálu při lekcích tanečního kurzu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese adekvátní taneční oděv a taneční obuv. Přivede si s sebou asistenta nebo asistentku, s kterým/kterou bude předvádět jednotlivé tance, případně může využít partnera nebo partnerku z modelového páru.

V průběhu celé zkoušky autorizovaná osoba také sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátního názvosloví na požadované úrovni.

U kritérií s písemným a ústním ověřením budou uchazeči zadány otevřené otázky pro písemné zpracování odpovědí s možností doplňujících otázek ústně v případě potřeby.

 

Ad kompetence Sestavení programu kurzu společenského tance, kritérium b/

 • uchazeč sestaví program základního, pokračovacího a medailového kurzu společenského tance v minimálním rozsahu 2-3 normostrany A4 pro každý kurz (celkem 6-9 normostran A4)
 • specifikaci (např. počet lekcí, délka lekce, věk a pokročilost klientů) kurzu upřesní autorizovaná osoba minimálně 1 měsíc před zkouškou a uchazeč zpracovanou práci zašle v elektronické podobě 7 kalendářních dnů před termínem zkoušky autorizované osobě
 • uchazeč přinese s sebou program kurzu společenského tance v písemné podobě ke zkoušce a u zkoušky ho obhájí

 

Ad kompetence Vedení výuky společenského tance v kurzu, kritéria a, b/

 • standardní tance v rámci tohoto standardu: waltz, valčík, tango, slowfox, quickstep

Ad kompetence Vedení výuky společenského tance v kurzu, kritéria d, e/

 • latinsko-americké tance v rámci tohoto standardu: ča ča, samba, rumba, jive, paso doble

Ad kompetence Vedení výuky společenského tance v kurzu, kritéria g, h/

 • tance běžné v prostředí společenského života v rámci tohoto standardu: polka, blues, mazurka, swing, módní tance, rock´n´roll, country, slowrock, čardáš

Ad kompetence Vedení výuky společenského tance v kurzu, kritérium n/

 • uchazeč povede výuku části lekce tanečního kurzu simulovanou minimálně dvěma tanečními páry v délce nejméně 45 minut

 • fáze výuky lekce určí autorizovaná osoba

 • autorizovaná osoba se při hodnocení zaměří také na přístup uchazeče k tanečním párům, jeho přehled o dění na tanečním parketu, způsoby vysvětlování a spolupráci uchazeče s asistentem/kou

Ad kompetence Orientace v oblasti etikety pro potřeby tanečních mistrů, kritérium b/

 • běžnými situacemi se rozumí: pozdrav, podání ruky, představení, představování, obdarování dárky nebo květinou, chůze po ulici, pohyb v budově, cestování, telefonování

Ad kompetence Orientace v oblasti etikety pro potřeby tanečních mistrů, kritérium d/

 • oblasti společenského stolování jsou: zasedací pořádek, prostírání stolu, servírování a obsluha, správné stolování v soukromí i v restauraci

Ad kompetence Hodnocení výkonu soutěžících při tanečních soutěžích, kritérium c/

 • simulovaná soutěž se dvěma tanečními páry

 • uchazeč zhodnotí jeden standardní tanec, jeden latinsko-americký tanec a polku

 • autorizovaná osoba se při hodnocení zaměří také na přehled uchazeče o dění na tanečním parketu a jeho pohyb po tanečním parketu

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu MŠMT Trenér tanečních sportů II. třídy nebo Instruktor tanečních sportů – taneční mistr dle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným MŠMT a alespoň 5 let praxe tanečního mistra v tanečních kurzech a zároveň úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

 2. Vyšší odborné vzdělání zaměřené na tanec nebo tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a alespoň 5 let praxe tanečního mistra v tanečních kurzech.

 3. Vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně zaměřené na tanec nebo na tělesnou výchovu a sport a alespoň 5 let praxe tanečního mistra v tanečních kurzech.

 4. Profesní kvalifikace 74-013-M Taneční mistr/mistrová + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe tanečního mistra v tanečních kurzech.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • místnost určená pro výuku tanečního kurzu
 • místnost vybavená k písemné a ústní zkoušce, psací potřeby
 • hudební aparatura doplněná mikrofonem, příslušné nosiče s hudbou
 • minimálně 1 modelový taneční pár
 • asistentka/asistent
 • netradiční pomůcky pro výuku společenského tance (koště, krabice od bot, lehký míč, obruč, list papíru nebo noviny, 1,5 m široké gumy)
 • plně vybavená lékárnička
 • zdravotnický materiál nutný pro poskytnutí první pomoci
 • figurína určená k nácviku a předvedení resuscitace
 • minimálně 2 židle a stůl (pro modelové situace k ověření kompetence „výuka etikety“)
 • notebook

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifkace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz učitelů tance ČR

Český svaz tanečního sportu

Czech Dance Organization

Česká komora fitness