Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování návrhů vhodných wellness programů pro klienty s různými specifickými potřebami a požadavky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh vhodného wellness programu pro klienty s přihlédnutím k jejich věku, tělesné zdatnosti, zdravotnímu oslabení případně handicapu Ústní obhajoba přinesené práce
b Respektovat kulturní, etnické a sociální zvláštnosti klientů při celkové koncepci tvorby wellness aktivit Ústní obhajoba přinesené práce
c Charakterizovat wellness aktivity jako prostředek prevence, popsat benefity wellness aktivit (z hlediska pohybu, wellness procedur) charakterizovat základní pojmy spojené s kvalitou života, popsat rozdíl mezi wellness a fitness Ústní ověření
d Charakterizovat specifika wellness programů pro skupiny klientů (firemní akce, rodinná dovolená, věková specifika) Ústní ověření
e Charakterizovat etické zásady při přípravě a realizaci wellness programů Ústní ověření
f Zhodnotit výživový stav klienta ve wellness, edukovat a motivovat klienta wellness k dodržování správné výživy, prokázat základní znalosti o výživě ve vztahu k prevenci civilizačních onemocnění s konkrétním určením rizikových faktorů výživy Praktické předvedení
g Charakterizovat význam mentální rovnováhy a zdraví, představit a doporučit programy respektující současný vývoj společnosti a aktuální trendy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zhodnocení vlivu jednotlivých wellness programů na jedince i skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a vysvětlit přínos jednotlivých wellness aktivit pro člověka Ústní ověření
b Vysvětlit účinky kombinovaných wellness programů (balíčků služeb) z hlediska nabídky pro různé cílové skupiny, popsat nevhodné kombinace wellness procedur Ústní ověření
c Popsat možnosti regenerace ve wellness a způsoby začlenění regenerace do komplexu wellness služeb Ústní obhajoba přinesené práce
d Charakterizovat možná zdravotní rizika jednotlivých wellness aktivit a popsat způsoby prevence těchto rizik včetně zajištění první pomoci Ústní obhajoba přinesené práce
e Prokázat základní znalosti o složení produktů, se kterými se nejčastěji ve wellness pracuje, poukázat na rozdíly mezi jednotlivými produkty a motivaci k jejich použití/nákupu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Hodnocení kvality wellness programů z hlediska celkové péče o klienty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést postup provedení celkové vstupní diagnostiky klienta Praktické předvedení
b Vysvětlit vhodnost návrhu wellness aktivit a zdravého životního stylu pro příslušného klienta Ústní obhajoba přinesené práce
c Vysvětlit vhodnost realizace wellness programu Ústní obhajoba přinesené práce
d Definovat a popsat zdravotní benefity wellness aktivit Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Výběr vhodných animací pro wellness programy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti konkrétní lokality pro realizaci specificky zaměřených wellness programů Ústní obhajoba přinesené práce
b Popsat respektování zásad ochrany životního prostředí při celkové koncepci wellness aktivit Ústní obhajoba přinesené práce
c Popsat druhy indoorových wellness aktivit Ústní ověření
d Popsat druhy outdoorových wellness aktivit Ústní ověření
e Popsat způsoby začlenění vhodných outdoorových aktivit do koncepce wellness daného zařízení s ohledem na regionální a demografické podmínky Ústní obhajoba přinesené práce
f Charakterizovat specifika animací pro různé věkové kategorie Ústní ověření
g Charakterizovat fitness programy v rámci wellness aktivit Ústní ověření
h Vysvětlit možnosti zapojení dalších aktivit (např. uměleckých) do nabídky wellness programů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Komunikace s klienty ve wellness zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést komunikaci s klientem wellness zařízení s cílem představení nabídky služeb a získání podkladů pro tvorbu plánu aktivit během pobytu a motivací ke zdravému životnímu stylu Praktické předvedení
b Definovat specifika při práci s handicapovanými klienty (mentální, fyzický, smyslový handicap) Ústní ověření
c Předvést komunikaci s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) a zdůvodnit výběr komunikačních strategií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikace moderních trendů ve wellness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní filozofická východiska wellness Ústní ověření
b Posoudit možnosti aplikace moderních trendů ve wellness v podmínkách konkrétního wellness zařízení (skutečné nebo plánované zařízení) Ústní obhajoba přinesené práce
c Popsat způsoby vyhledávání aktuálních trendů ve wellness pro jejich využití v daném zařízení Ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posouzení významu jednotlivých wellness programů z hlediska možnosti zapojení do celkové koncepce wellness zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat koncepci nabízených wellness aktivit a wellness procedur v konkrétním zařízení Ústní obhajoba přinesené práce
b Vysvětlit význam jednotlivých wellness programů (beauty wellness, aqaua wellness, naturwellness apod.) pro celkovou koncepci wellness zařízení Ústní ověření
c Popsat možnosti spolupráce s lázeňskými zařízeními Ústní obhajoba přinesené práce
d Popsat možnosti využití dalších sportovních a jiných zařízení v daném regionu a posoudit výhodnost spolupráce a konkrétní rizika Ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování, realizace a monitoring koncepce propagace wellness zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces přípravy a realizace kampaně zaměřené na propagaci wellness aktivit nebo wellness zařízení Ústní obhajoba přinesené práce
b Připravit a zpracovat prezentaci wellness nabídky (wellness aktivity) Ústní obhajoba přinesené práce
c Popsat způsoby zajišťování součinnosti s dalšími institucemi v regionu Ústní obhajoba přinesené práce
d Popsat postupy zpracování podkladů pro vytvoření konceptu podporujícího vytváření značky kvality Ústní obhajoba přinesené práce
e Připravit a zpracovat prezentaci k propagaci wellnes aktivit nebo wellnes zařízení Ústní obhajoba přinesené práce
f Popsat způsoby získání a možnosti využití získaných sociodemografických dat příslušného regionu, v němž se provozuje wellness centrum Ústní obhajoba přinesené práce
g Orientovat se v nabídkách programů s možností podání žádostí o grantovou podporu v konkrétním regionu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Organizace a kontrola provozu celého wellness zařízení v rámci poskytování služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit provozní řád wellness zařízení podle aktuální legislativy Ústní obhajoba přinesené práce
b Popsat zajištění a kontrolu dodržování pracovně-právních předpisů a předpisů souvisejících se zákonným provozem centra Ústní obhajoba přinesené práce
c Popsat způsob kontrol dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů pro poskytování wellness služeb Ústní obhajoba přinesené práce
d Popsat nástroje k organizování a kontrole provozu wellness zařízení v rámci poskytování jeho služeb Ústní obhajoba přinesené práce
e Uvést možná rizika bezpečnosti provozu konkrétního wellness zařízení a navrhnout opatření ke snížení nebo odstranění rizika (např. bezpečnost práce zaměstnanců, technické zabezpečení) Ústní obhajoba přinesené práce
f Popsat průběh výběru zaměstnanců pro wellness team Ústní ověření
g Definovat požadavky na odbornou a osobnostní způsobilost zaměstnanců ve wellness v kontextu nabízených služeb a plánu rozvoje wellness zařízení Ústní obhajoba přinesené práce
h Popsat principy vytvoření konceptu dalšího vzdělávání zaměstnanců Ústní obhajoba přinesené práce
i Prokázat základní orientaci v marketingu (SWAT analýza aj.) při přípravě a vypracování či zavádění novinek, procedur/programů/balíčků Ústní ověření
j Popsat výpočet nákladů na jedno ošetření nebo jedné služby v rámci provozu Ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Plánování vybavení wellness centra

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit odborný návrh na vybavení wellness zařízení Ústní obhajoba přinesené práce
b Orientovat se v nabídce wellness vybavení a jeho využití pro konkrétní wellness centrum s ohledem na rozvoj nabízených služeb Ústní ověření
c Popsat principy trvale udržitelného rozvoje a enviromentální problematiky ve vztahu k wellness centrům Ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška se skládá z prezentace a obhajoby projektu (přinesené písemné práce), dále praktického předvedení a ústního ověření kompetencí tohoto standardu.

Při zkoušce nelze zkoušet více uchazečů najednou.

Zadání projektu:

Žadatel zpracuje projekt realizace a rozvoje wellness zařízení podle zadání, a to buď konkrétního nebo plánovaného zařízení. Projekt v rozsahu 30 – 40 stran je zpracován v českém jazyce (podrobné požadavky na zpracování projektu předá žadateli předseda zkušební komise).

Autorizovaná osoba po obdržení přihlášky odešle uchazeči do 21 dnů pozvánku ke zkoušce a zadání projektu. Zkouška se koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak. Žadatel zašle projekt nejpozději 20 dnů před konáním zkoušky předsedovi zkušební komise v elektronické podobě.

Zkouška je zahájena prezentací projektu zpracovaného v programu PowerPoint, případně v programu, který si žadatel domluví s předsedou zkušební komise. Na prezentaci navazuje obhajoba projektu.

U kritérií hodnocení, která vyžadují praktické předvedení (komunikace s klientem a komunikace se zaměstnancem atd.), se do předvedení aktivně zapojí jeden člen zkušební komise.

Projekt musí ověřovat kritéria hodnocení, a to především:

 1. Zpracování návrhů vhodných wellness programů pro klienty s různými specifickými potřebami a požadavky - kritérium a), b);

 2. Zhodnocení vlivu jednotlivých wellness programů na jedince i skupiny klientů - kritérium c), d);

 3. Hodnocení kvality wellness programů z hlediska celkové péče o klienty - kritérium b), c);

 4. Výběr vhodných animací pro wellness programy - kritérium a), b), e);

 5. Aplikace moderních trendů ve wellness - kritérium b), c);

 6. Posouzení významu jednotlivých wellness programů z hlediska možnosti zapojení do celkové koncepce wellness zařízení - kritérium a), c), d);

 7. Zpracování, uskutečnění a monitoring koncepce propagace wellness zařízení - kritérium a), b), c), d), e), f);

 8. Organizace a kontrola provozu celého wellness zařízení v rámci poskytování služeb - kritérium a), b), c), d), e), g), h), j);

 9. Plánování vybavení wellness centra s ohledem na základní stavební charakteristiky - kritérium a), c).

V následujících kompetencích ověřovaných prakticky se termínem klient rozumí fiktivní (modelová) osoba s určenými parametry, které stanovuje zkoušející. Fiktivní (modelová) osoba je zkoušejícím přesně popsána a v parametrech, které tato fiktivní (modelová) osoba má, se nesmí objevit zdravotní hendikep, který by ze své podstaty neumožnil práci wellness specialisty.

Jedná se o kompetence:

 • Zpracování návrhů vhodných wellness programů pro klienty s různými specifickými potřebami a požadavky, kritérium f),

 • Hodnocení kvality wellness programů z hlediska celkové péče o klienty, kritérium a),

 • Komunikace s klienty ve wellness zařízení, kritérium a).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou z 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání „Tělesná výchova a sport; kinantropologie“ nebo v oblasti vzdělávání „Všeobecné lékařství a zubní lékařství“ a atestací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína nebo v oblasti vzdělávání „Zdravotnické obory“ se zaměřením na přípravu fyzioterapeutů (oblasti vzdělávání stanovené nařízením vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství), a alespoň 5 let odborné praxe Wellness specialisty/wellness specialistky.

 2. Profesní kvalifikace 69-041-R Wellness specialista/specialistka a vysokoškolské vzdělání, a alespoň 5 let odborné praxe Wellness specialisty/wellness specialistky.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost

 • počítač nebo notebook s připojením k internetu

 • dataprojektor a plátno

 • psací potřeby, papír

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR doplnit název SR, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Petra Clinic health s. r. o.