Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Pracovník audiovize
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve filmové teorii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základy filmové střihové skladby (kamera, osa střihu) Ústní ověření
b Vysvětlit základy kompozice obrazu Ústní ověření
c Popsat filmové žánry Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba technického scénáře - storyboardu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a nastudovat podklady pro vytvoření technického scénáře - storyboardu (výtvarné návrhy, scénář, režisérský záměr, voiceover (zvukový záznam)) Praktické předvedení a ústní ověření
b Nakreslit obrázkový scénář - storyboard podle dodaných podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
c Doplnit obrázkový scénář o komentáře k herectví postav a pohybu kamery Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit ve střižně časování obrazů a exportovat jako video klip s titulky (nebo voiceover) dialogů postav Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Prezentace storyboardu a animatiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odprezentovat storyboard Praktické předvedení a ústní ověření
b Odprezentovat animatik Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před zahájením vlastního ověřování podle tohoto hodnoticího standardu:

 • profesní životopis,
 • ukázky minimálně 3 storyboardů na CD/DVD nosiči.

 

Před zahájením vlastního ověření uchazeč obdrží od autorizované osoby literární scénář v celkové délce od 20 do 30 vteřin, voiceover (zvukový záznam), výtvarné návrhy, režisérský záměr.

 

Odborná kompetence Výroba technického scénáře - storyboardu, je realizována na papíře a nebo digitálně v příslušném počítačovém programu. Celkovým výstupem zkoušky je animatik v digitální podobě a celkové délce 20-30 vteřin.

 

Při hodnocení práce uchazeče je kladen důraz zejména na:

 • srozumitelnost filmového odvyprávění příběhu (střihová skladba, kompozice jednotlivých záběrů, časování),
 • dodržení scénáře podle zadání,
 • kvalitu provedení kresby v závislosti na režisérském záměru.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na audiovizuální tvorbu a alespoň 5 let odborné praxe na pozici storyboardista nebo režisér audiovizuální tvorby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru audiovizuální tvorby.
 2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na audiovizuální tvorbu a alespoň 5 let odborné praxe na pozici stotyboardista nebo režisér audiovizuální tvorby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti audiovizuální tvorby.

 

Další upřesnění požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby:

 • Doložení praxe v oboru profesním životopisem, ukázkami vlastní práce anebo titulkovou listinou či obrazovou kopií titulků filmu.

 

Autorizovaným zástupcem autorizované osoby může být i zahraniční profesionál, který prokazatelně splňuje výše uvedené požadavky nebo jejich kombinaci.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro vykonání zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici následující vybavení:

 • počítačové pracoviště vybavené příslušnými programy pro práci storyboardisty s připojením na internet
 • grafický tablet
 • papíry, prosvětlovací stůl
 • kancelářské potřeby (tužka, guma)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, s. r. o.

Maroš Končok (OSVČ)

Miroslav Zachariáš (OSVČ)