Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Pracovník audiovize
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve filmové teorii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základy filmové střihové skladby (kamera, osa střihu) Ústní ověření
b Vysvětlit základy kompozice obrazu Ústní ověření
c Popsat filmové žánry Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba technického scénáře - storyboardu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a nastudovat podklady pro vytvoření technického scénáře - storyboardu (výtvarné návrhy, scénář, režisérský záměr, voiceover (zvukový záznam)) Praktické předvedení a ústní ověření
b Nakreslit obrázkový scénář - storyboard podle dodaných podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
c Doplnit obrázkový scénář o komentáře k herectví postav a pohybu kamery Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit ve střižně časování obrazů a exportovat jako video klip s titulky (nebo voiceover) dialogů postav Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Prezentace storyboardu a animatiku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odprezentovat storyboard Praktické předvedení a ústní ověření
b Odprezentovat animatik Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před zahájením vlastního ověřování podle tohoto hodnoticího standardu:

  • profesní životopis,
  • ukázky minimálně 3 storyboardů na CD/DVD nosiči.

 

Před zahájením vlastního ověření uchazeč obdrží od autorizované osoby literární scénář v celkové délce od 20 do 30 vteřin, voiceover (zvukový záznam), výtvarné návrhy, režisérský záměr.

 

Odborná kompetence Výroba technického scénáře - storyboardu, je realizována na papíře a nebo digitálně v příslušném počítačovém programu. Celkovým výstupem zkoušky je animatik v digitální podobě a celkové délce 20-30 vteřin.

 

Při hodnocení práce uchazeče je kladen důraz zejména na:

  • srozumitelnost filmového odvyprávění příběhu (střihová skladba, kompozice jednotlivých záběrů, časování),
  • dodržení scénáře podle zadání,
  • kvalitu provedení kresby v závislosti na režisérském záměru.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, s. r. o.

Maroš Končok (OSVČ)

Miroslav Zachariáš (OSVČ)