Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Provozní montér vodovodů a kanalizací
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě související s provozem vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění - vodovod, vnitřní vodovod, vodovodní přípojka, neoprávněný odběr vody z vodovodu, měření dodávané vody, vodné, ochranná pásma vodovodních řadů, přeložky vodovodů, obsah vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích – vodovodní řad, přiváděcí vodovodní řad, rozvodná vodovodní síť, vodoměrná šachta, vodotěsnost vodovodního potrubí, vodotěsnost vodovodních nádrží a přílohu vyhlášky č. 428/2001 Sb. č. 12, v platném znění Ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění - především § 3 a 9-11 Ústní ověření
c Vysvětlit obsah § 8, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění Ústní ověření
d Vysvětlit zásady a princip dodržování "Hygienického minima" při provozu a údržbě vodovodů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technickoprovozní dokumentaci a normách spojených s provozem vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit typy provozní a technické dokumentace a možnosti jejího využití Ústní ověření
b Objasnit náležitosti provozního řádu vodovodu a popsat provozní schéma vodovodu Ústní ověření
c Popsat výstup z Geografického informačního systému (GIS) o stavu a parametrech vodovodní sítě Ústní ověření
d Číst zadané výkresy vodovodu (situace vodovodu, podélný profil, kladečské schéma, provozní schéma); orientace v ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb – výkresy vodovodu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat zásady obsluhy a údržby potrubí vodovodů podle TNV 75 5922 Ústní ověření
f Uvést nejmenší dovolené svislé a vodorovné vzdálenosti při křížení podzemních sítí podle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí Ústní ověření
g Orientovat se v ČSN 73 3050 Zemní práce, objasnit pravidla pro provádění výkopů Praktické předvedení a ústní ověření
h Orientovat se v terénu podle provozní dokumentace a mapových podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v trubních materiálech, tvarovkách, armaturách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro stavbu vodovodů Ústní ověření
b Vyjmenovat jednotlivé druhy armatur a zařízení pro montáž vodovodů, jejich význam a použití Ústní ověření
c Provést výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace opravy řadu, přípojky podle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
d Identifikovat materiál potrubí a jeho rozměry – vnitřní a vnější světlost Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout správný technologický postup práce na vodovodních rozvodech podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout nářadí a pomůcky potřebné k provedení práce podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a oprava zařízení spojených s provozem vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vyhledání potrubí v terénu (nebo lokalizaci poruchy) vyhledávací technikou Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat opravu vodovodní přípojky Ústní ověření
c Provést opravu vodovodního řadu podle zadání Praktické předvedení
d Provést výměnu armatury (sekční uzávěr, hydrant), včetně schematického zákresu Praktické předvedení
e Provést navrtávku potrubí pro domovní přípojku podle zadání Praktické předvedení
f Popsat dezinfekci, odkalení a odvzdušnění vodovodního řadu po opravách Ústní ověření
g Popsat druhy vodoměrů, možnosti a pravidla pro jejich umístění Ústní ověření
h Provést montáž vodoměru (vodoměrné soupravy) podle zadání Praktické předvedení
i Provést odečet vodoměru podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
j Pracovat s ručním nářadím a strojním zařízením podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění tlakových zkoušek vodovodních rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy tlakových zkoušek potrubí Ústní ověření
b Připravit podle zadání část vodovodního řadu pro tlakovou zkoušku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést tlakovou zkoušku části vodovodního řadu podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany spojené s prováděním obsluhy a údržby vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat objektová a profesní rizika, jež mohou nastávat při obsluze a údržbě vodovodů Ústní ověření
b Vyjmenovat materiální zabezpečení provozních montérů vodovodů, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci (dopravní značení, zabezpečení výkopu, oděv) Ústní ověření
d Vysvětlit zásady bezpečné práce s elektrickým nářadím v mokrém prostředí Ústní ověření
e Předvést poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem, zasažení chemikálií a úrazu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit zásady bezpečné práce v uzavřených prostorách, včetně práce s ručním nářadím Ústní ověření
g Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu a záchraně z podzemí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce minimálně 2 modelové situace, na nichž odzkouší některá hodnoticí kritéria, jak vyplývá z hodnoticího standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

 

Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilosti zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci s materiálem). Podle náročnosti opravy a hloubky je nutné hrabátko (bagr). Praktické předvedení může být prováděno na povrchu na vzorku potrubí.

 

Kompetence: "Orientace v technickoprovozní dokumentaci a normách spojených s provozem vodovodů"

- kritérium c), h) AOs připraví minimálně 2 výstupy z geografického informačního systému (ke zkoušce vybere 1)

- kritérium d) AOs připraví minimálně 2 výkresy (ke zkoušce vybere 1)

 

Kompetence: "Orientace v trubních materiálech, tvarovkách, armaturách"

- kritérium d) AOs připraví minimálně 2 vzorky potrubí (ke zkoušce vybere 1)

- kritérium e) AOs připraví minimálně 2 modelová zadání (ke zkoušce vybere 1)

 

Kompetence: "Údržba a oprava zařízení spojených s provozem vodovodů"

- kritérium a) Vyhledat poruchu pomocí vyhledávací techniky ve zkušebním polygonu

- kritérium c) Provést opravu vodovodního řadu dle zadání – AOs připraví alespoň 2 metry potrubí příslušného materiálu se zadaným poškozením – např. příčný lom, podélná trhlina, bodová perforace

- kritérium d) Provést výměnu armatury včetně schematického zákresu – AOs připraví úsek potrubí se vsazenou armaturou a armaturu na výměnu

- kritérium h) Provést montáž vodoměru (vodoměrné sestavy) podle zadání – AOs připraví vodoměrnou sestavu namontovanou na potrubí a vodoměr na výměnu, vodoinstalační materiál a plomby

- kritérium j) Pracovat s ručním nářadím a strojním zařízením podle zadání – AOs připraví potrubí v různém materiálovém provedení pro řezání, navrtávání (momentový klíč a navrtávací souprava).

 

Kompetence: "Provádění tlakových zkoušek vodovodních rozvodů"

- kritérium b) Připravit dle zadání část vodovodního řadu pro tlakovou zkoušku – AOs připraví část vodovodního řadu s minimálně jednou navrtávkou potrubí pro tlakovou zkoušku

- kritérium c) Provést tlakovou zkoušku části vodovodního řadu dle zadání – AOs připraví část vodovodního řadu s minimálně jednou navrtávkou potrubí a provedení tlakové zkoušky.

 

Kompetence: "Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany spojené s prováděním obsluhy a údržby vodovodů"

- kritérium e) AOs připraví modelovou situaci

- kritérium g) AOs připraví zachycovací postroj, detektor stavu ovzduší a modelovou situaci

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vodárenská společnost Chrudim, a. s.

AQUA SERVIS, a. s.

Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.