Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Technik protierozních opatření
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci se zaměřením na meliorační stavby a opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon; vysvětlit pojmy povrchové a podzemní vody, povodeň, sucho, nakládání s vodami, vodní tok, vodní dílo; podrobně vysvětlit § 56 Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a vyhlášku č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků Písemné ověření
b Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon; vysvětlit pojmy územní plán, územní řízení, stavební řízení, speciální (vodoprávní) stavební řízení; stavba, terénní úprava; rámcově vysvětlit vyhlášku č. 590/2002 Sb., technické požadavky pro vodní díla a vyhlášku č. 433/2001 Sb., technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa Ústní ověření
c Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Ústní ověření
d Stručně vysvětlit význam a zaměření zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon; vysvětlit pojmy funkce lesa, meliorace a hrazení bystřin v lesích Ústní ověření
e Vysvětlit pojmy odpad, zemina a sediment dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; stručně zmínit vyhlášku č. 294/2005 Sb., ve věci využívání odpadů na povrchu terénu Ústní ověření
f Vysvětlit pojem sediment dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech; podrobněji vysvětlit zásady stanovené vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě Ústní ověření
g Vysvětlit význam a zaměření zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (základní pojmy, zásady a povinnosti) Ústní ověření
h Orientovat se v zákoně a vysvětlit význam a zaměření zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; vysvětlit pojmy územní systém ekologické stability, významný krajinný prvek, dřevina rostoucí mimo les, ekosystém Praktické předvedení a ústní ověření
i Orientovat se v zákoně a vysvětlit význam a zaměření zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech; vysvětlit pojem plán společných zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
j Vysvětlit základní vodohospodářské pojmy, například: povodí, průtoky, meliorace, ekologická stabilita Ústní ověření
k Číst a orientovat se v projektové dokumentaci melioračních staveb a opatření Praktické předvedení a ústní ověření
l Vysvětlit historické souvislosti a vyjmenovat zdroje možných informací o melioračních stavbách a opatřeních Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit předmět zjišťovaných přestupků Ústní ověření
b Popsat způsoby zjišťování a oznamování přestupků Ústní ověření
c Uvést pravomoci jednotlivých stupňů státní správy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování údržby, oprav rekonstrukcí protierozních opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a obsah pasportizace protierozních opatření (PEO), rozlišit na opatření organizační, agrotechnická a vegetační, technická Ústní ověření
b Vypracovat jednoduchý posudek zdokumentovaného příkladu skutečně probíhající eroze (fotografie, mapové podklady, …) a navrhnout údržbu nebo opravu Praktické předvedení
c Popsat způsoby postupů získávání podkladů pro řešené území Ústní ověření
d Stanovit časovou potřebu činností při pravidelné údržbě PEO z konkrétní situace Praktické předvedení
e Vyjmenovat příklady závad a poruch na PEO, včetně povodňových škod, a vysvětlit možné způsoby jejich odstranění Ústní ověření
f Porovnat význam, přednosti a nedostatky organizačních, agrotechnických a vegetačních, technických PEO; ilustrovat na základě vlastních získaných informací (fotografie, fotomapy, veřejné informační systémy) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Jednání s investory a správními orgány v rámci melioračních staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat příklady možných střetů cizích stavebních záměrů s vodním dílem nebo zařízením a stanovit podmínky pro jejich realizaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit způsob kontroly provádění a přejímky prací při stavební činnosti cizích investorů Ústní ověření
c Vysvětlit důležitost jednání se správními orgány ve věcech stavebních, vodoprávních, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody apod. Ústní ověření
d Posoudit projekt komplexních pozemkových úprav s důrazem na plán společných zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat kapacitu koryta dle zadání (Chézyho rovnice) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pojem M-denní a N-letá voda Ústní ověření
c Stanovit měrné křivky nádrže a vysvětlit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypočítat ztrátu ornice (Wishmeier-Smithova rovnice) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování poradenství v oblasti zemědělství a v dalších oblastech využití melioračních staveb a opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat potenciální zájemce o poskytnutí informací a poradenství v oblasti meliorací Ústní ověření
b Vyjmenovat odborné instituce, které se zabývají melioracemi Ústní ověření
c Navrhnout řešení dané situace nad konkrétním projektem střetu navrhované stavby s meliorační stavbou nebo opatřením (křížení podzemního vedení nebo výstavba komunikace nebo výstavba rodinných domů), řešení průniku odpadních vod (hnojiště nebo žumpy nebo siláže) a pod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat příklady veřejně přístupných informačních systémů a vysvětlit jejich význam Ústní ověření
b Zjistit potřebné informace o povodí, pozemku, stavbě, nakládání s vodami, způsobu hospodaření, omezeních apod. na zadaném příkladu Praktické předvedení
c Zjistit potřebné hydrologické a meteorologické informace a vysvětlit jejich použití Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění kontrolní činnosti a organizace prací na protierozních opatřeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ukazatele poruch funkčnosti technických PEO Ústní ověření
b Popsat ukazatele poruch funkčnosti agrotechnických a vegetačních PEO Ústní ověření
c Popsat důsledky nedodržování organizačních PEO Ústní ověření
d Předvést a zdůvodnit kontrolu způsobů hospodaření v povodí a vhodnosti agrotechnických opatření s důrazem na protierozní ochranu pozemků (obecně a zvlášť se zřetelem na ochranná pásma vodních zdrojů) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a zdůvodnit kontrolu a přejímku oprav PEO Ústní ověření
f Popsat činnosti při provádění technického dozoru stavebníka při výstavbě nebo rekonstrukci PEO Ústní ověření
g Zdůvodnit vedení dokumentace provozu a údržby PEO Ústní ověření
h Popsat řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí týkajících se PEO Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba informuje uchazeče, že k výkonu povolání je potřebné řidičské oprávnění skupiny B.

U zkoušení zákonů a vyhlášek není nutná jejich podrobná znalost. Jde o to, aby uchazeč měl přehled, které zákony a vyhlášky se vztahují k melioračním stavbám a aby věděl, co je náplní jednotlivých zákonů. Podrobně je třeba vysvětlit pouze to, co je přímo uvedeno v hodnoticím standardu.

Pro praktické předvedení je třeba, aby autorizovaná osoba (AOs) měla připraveny alespoň dvě varianty podkladů a příkladů pro přezkoušení. Kompetenci Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci se zaměřením na meliorační stavby a opatření, kritérium h) zkouší AOs uchazeče s použitím "Územně plánovací dokumentace" (ÚPD), kritérium i) zkouší AOs uchazeče s použitím "Plánu společných zařízení".

Kompetenci Plánování údržby, oprav a rekonstrukcí odvodňovacích soustav, kritérium a), d) a e) zkouší AOs uchazeče s použitím "Projektové dokumentace" (PD).

Kompetenci Jednání s investory a správními orgány v rámci melioračních staveb, kritérium a) zkouší AOs uchazeče prakticky s použitím ÚPD, kritérium d) zkouší AOs uchazeče s použitím projektu "Komplexní pozemková úprava" (KPÚ).

Kompetenci Provádění kontrolní činnosti a organizace prací na odvodňovacích soustavách, kritérium b), c), d) a e) zkouší AOs uchazeče prakticky s použitím "Projektové dokumentace" (PD).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

P O P R, spol. s r. o., Hradec Králové

Vvšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Praha