Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Technickoadministrativní pracovník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Plánování, příprava a zpracování podkladů pro inventarizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat roční plán inventarizací firmy v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup při zahájení inventarizace - skladu, prodejny nebo úseku Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat doklady nutné pro zahájení inventarizace Písemné a ústní ověření
d Popsat zdroje podkladů pro provedení inventarizace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení inventarizace dle požadavků fimy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup provádění inventarizace prodejny, skladu, cenin a zařízení, provést inventuru zadané oblasti - prodejny (5 položek), skladu (3 položky), cenin (1 položku) a zařízení (2 položky) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob identifikace veškerých zásob inventarizovaného objektu - zboží, výrobky, polotovary, suroviny, materiál, zařízení, ceniny, provést identifikaci vybraného vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit skutečný stav zásob a jeho srovnání se stavem účetním Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat zápis a popsat jeho náležitosti do inventurního archu nebo pomocí hardwarového a softwarového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypočítat normy ztrát dle stanoveného normativu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování výstupů z inventarizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu seřazení a setřídění invetarizačních soupisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit inventarizační zápis pomocí tiskopisu nebo hardwarového a softwarového vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat všechny náležitosti inventarizačního zápisu Písemné a ústní ověření
d Popsat způsob provedení soupisů zásob zboží, materiálu a zařízení nesplňujících předepsané normy Písemné a ústní ověření
e Popsat způsob likvidace neplnohodnotného zboží a vyřazování poškozeného zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha inventarizačního software, výstupy ze systému a jejich zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést spuštění obchodního software provozovny, včetně uzávěrky skladu, pokladny a trezoru Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést spuštění inventarizačního software Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést vstupování inventarizovaného zboží a materiálu do inventarizačního software Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést tisky inventarizačních soupisů a inventarizačního zápisu Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob ukončení inventarizace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech, postupech, metodách a dokumentaci pro vykonávání inventarizačních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předpisy určující cykličnost inventarizací Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy inventarizací z hlediska obsahu Písemné a ústní ověření
c Popsat postup inventarizace při "kontrole korunou" Písemné a ústní ověření
d Vyjmenova alespoň tři předpisy týkající se uskladnění zboží Písemné a ústní ověření
e Popsat rozdíly v uskladnění zboží na prodejně a ve skladu - potraviny, průmyslové výrobky, chemické výrobky, drogerie Písemné a ústní ověření
f Uvést základní zásady BOZP a PO pro skladování výrobků Písemné a ústní ověření
g Popsat inventarizaci "skladového hospodářství" vedeného formou "skladových karet materiálu a zboží" Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována, v případě zkoušky v potravinářském provozu. Zdravotní způsobilost je nutno doložit platným potravinářským zdravotním průkazem.

 

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby. Veškeré úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující prostory k vykonání zkoušky, včetně technického a materiálního vybavení, které je uvedeno v další části tohoto dokumentu (viz. nezbytné technické a materiální předpoklady pro provedení zkoušky). Při samotné zkoušce se autorizovaná osoba zaměří na teoretické a praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za řízení činnosti v oblasti obchodního provozu ve spojitosti s kontrolní činností a inventarizací majetku nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oblasti obchodního provozu ve spojitosti s kontrolní činností a inventarizací majetku, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti obchodu a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za řízení činnosti v oblasti obchodního provozu ve spojitosti s kontrolní činností a inventarizací majetku nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oblasti obchodního provozu ve spojitosti s kontrolní činností a inventarizací majetku, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
  3. Vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně se zaměřením na management, ekonomiku, obchod a služby a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za řízení činnosti v oblasti obchodního provozu ve spojitosti s kontrolní činností a inventarizací majetku nebo jako osoba ve funkci vedoucího úseku nebo provozu zahrnující pracoviště s kontrolní činností nebo inventarizační činností, nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oblasti obchodního provozu ve spojitosti s kontrolní činností a inventarizací majetku, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Součástí materiálně-technického zázemí musí být minimálně:

- Počítač, monitor, tiskárna, snímač čárových kódů s možností doplnění počtu kusů

- Software obsahující obchodní a inventarizační programy

- Skladové a prodejní prostory s možností inventarizace, obsahující alespoň 5 položek na prodejně, 3 položky ve skladě, 1 položku cenin a 2 položky materiálně-technického vybavení

- Tiskopisy potřebné pro realizaci zkoušky

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jednota, spotřební družstvo

Hromádka - OSVČ, Výroba, obchod a služby

Kaufland, v. o. s.

Automotive Lighting, s. r. o.

Coop, družstvo