Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Technik specialista odpadového hospodářství
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování podkladů pro plány, koncepce a opatření v odpadovém hospodářství organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje informací pro stanovení strategie, cílů, plánů a koncepce v odpadovém hospodářství organizace Ústní ověření
b Vysvětlit pojmy „integrovaná prevence“ a „hierarchie nakládání s odpady“ Ústní ověření
c Navrhnout klíčové indikátory, postupy jejich monitorování a vyhodnocování pro cíle a opatření v odpadovém hospodářství organizace Praktické předvedení a ústní ověření
d Doplnit příklad SWOT analýzy ke koncepci nakládání s odpady ve fiktivní organizaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést příklady zákonných povinností při třídění odpadů a další opatření zaváděná organizací podle požadavků odběratele přesahující rámec této zákonné povinnosti Ústní ověření
f Posoudit možnosti využití analýzy environmentálních nákladů při stanovení strategie k nakládání s odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést společné prvky a rozdíly mezi systémem environmentálního managementu (EMS) a systémem managementu kvality (QMS) Ústní ověření
b Vysvětlit pojem „řízení provozu“ a uvést příklady realizace řízení provozu Ústní ověření
c Vysvětlit postup sestavování registru environmentálních aspektů a vztah mezi environmentálním aspektem a environmentálním dopadem Ústní ověření
d Navrhnout cíle a opatření ke snížení množství odpadů a znečištění vznikajících v organizaci pro jeden z pěti nejvýznamnějších environmentálních aspektů z předloženého registru environmentálních aspektů Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit předložený návrh dokumentu EMS v organizaci a jeho vazbu na další dokumenty EMS a provozní dokumenty Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout strukturu a obsah školení zaměstnanců se zaměřením na předcházení vzniku odpadů a znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel bilančních modelů a Sankeyova diagramu Ústní ověření
b Vysvětlit metodiku analýzy příčin vzniku odpadů a znečištění s využitím schématu (metodika čistší produkce) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat účel studie posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) a uvést její význam pro nakládání s odpady Ústní ověření
d Vysvětlit, které informace o vstupech do výrobního procesu či do procesu poskytování služeb jsou využitelné v celém životním cyklu produktu a zejména pro popis vlastností odpadů, jejich zařazení a využití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zajišťování odpadového hospodářství v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozhodnout o označení movité věci za vedlejší produkt nebo odpad na modelovém příkladu materiálového toku Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat principy zařízení a postupů určených k separaci a třídění odpadů a uvést příklady jejich použití Ústní ověření
c Sestavit obecné schéma činností při nakládání s odpady s komentářem pro potřeby vzdělávání zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit definice termínů „třída nebezpečnosti“ a „kategorie nebezpečnosti“, obsah standardních vět o nebezpečnosti (tzv. H věty), pokynů pro bezpečné zacházení (tzv. P věty) a doplňující informace (tzv. EUH věty) podle nařízení CLP Ústní ověření
e Popsat postup stanovený pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a požadavky na zkoušení odpadů pro účely hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ústní ověření
f Popsat na příkladu postup zařazování odpadů podle katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat označování látek nebo směsí, klasifikovaných jako nebezpečné podle nařízení CLP. Ústní ověření
h Uvést dva příklady nebezpečné vlastnosti „schopnost vykazovat při nakládání s odpadem některou z nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl (HP15)“ Ústní ověření
i Shrnout a uvést povinnosti původce při předávání odpadů jiným osobám Ústní ověření
j Uvést principy technických zařízení nebo technologií, které omezují přenos znečištění do životního prostředí Ústní ověření
k Uvést, ke kterým činnostem při nakládání s odpady v organizaci je třeba mít odbornou způsobilost Ústní ověření
l Uvést příklady provozů, ve kterých vznikají nebezpečné karcinogenní (HP7), akutně toxické (HP6) nebo dráždivé (HP4) odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Řízení dokumentace a databází pro odpady v organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout obsah databáze pro odpadové hospodářství, která bude využita k zpracování materiálové deklarace produktu a k předávání informace zpracovateli odpadu produktu Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout obsah databáze pro vedení průběžné evidence odpadů v organizaci a pro její využití k ročnímu hlášení o produkci a nakládání s odpady a pro potřeby povolení podle zákona o integrované prevenci Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout obsah databáze ke sledování přenosu znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést, jak zajišťovat data k vyhodnocování nakládání s odpady podle požadavků zákona o odpadech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zpracování provozní dokumentace pro nakládání s odpady u původce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést interní audit modelového provozního dokumentu k nakládání s odpady Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat identifikační list nebezpečného odpadu s využitím internetu nebo dostupné databáze k získání informací o vlastnostech odpadu a harmonizované klasifikace nebezpečných chemických látek Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit význam technických norem a jejich účel při tvorbě provozních řádů organizace k nakládání s odpady Ústní ověření
d Uvést případy, kdy se vyžaduje zpracování provozních a manipulačních řádů při nakládání s odpady Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Podle zásad pedagogiky a psychologie by zkouška měla být diskusí partnerů. Uchazeč prokáže, že má dovednosti požadované pro kvalifikační úroveň 7, to znamená, že umí organizovat a řídit činnosti, integrovat poznatky z různých oblastí a používá systémové myšlení při inovacích. Při zkoušce nemá být ověřována podrobná citace zákona, ale schopnost požadavky zákona aplikovat a dávat do souladu s požadavky jiných zákonných předpisů. Hodnocené odpovědi by vždy měly zahrnovat mj. konkrétní aplikaci znalostí v oboru odpadového hospodářství s důrazem na aplikaci aktuálně platných právních požadavků.

 

Při ověřování teoretických znalostí uchazeč může používat potřebné zdroje informací (např. texty zákonů a vyhlášek, databáze látek, odpadů, www stránky, katalogy, firemní materiály, vzorové dokumenty), jako je tomu v reálné praxi.

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Modelové podklady pro praktické ověření (provozní řád, interní normy, údaje z průběžné evidence) dostane uchazeč k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace pro praktické ověřování těchto kompetencí:

Kompetence Zpracování podkladů pro plány, koncepce a opatření v odpadovém hospodářství organizace,

•kritérium c) - autorizovaná osoba připraví zadání pro materiálové toky ve fiktivních organizacích v pěti průmyslových odvětvích, pro které uchazeč navrhne klíčové indikátory, postupy jejich monitorování a vyhodnocování pro cíle a opatření v odpadovém hospodářství organizace. Uchazeč při přihlášení ke zkoušce obdrží v listinné formě zadání pro jednu z organizací, dva týdny před zkouškou zašle práci v rozsahu 4-6 stran v listinné nebo elektronické podobě autorizované osobě. Autorizovaná osoba zpracuje připomínky a sdělí je týden před zkouškou uchazeči, aby se mohl připravit na obhájení práce;

•kritérium d) - autorizovaná osoba připraví tabulku SWOT analýzy k nakládání s odpady jen s jedním nebo dvěma výroky v každém poli tabulky; uchazeč tabulku doplní dalšími výroky a zdůvodní je;

•kritérium f) - autorizovaná osoba připraví přehled environmentálních nákladů pro nakládání s odpady v organizaci a příčiny vzniku těchto odpadů; uchazeč navrhne využití těchto dat pro změny v nakládání s odpady nebo uvede, jaká další data by ke svému rozhodnutí potřeboval.

Kompetence Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu,

•kritérium d) - autorizovaná osoba připraví modelový registr environmentálních aspektů; alespoň jeden z pěti nejvýznamnějších environmentálních aspektů by měl mít dopad na vznik odpadů; uchazeč popíše obecný postup identifikace aspektů, posoudí stanovení vztahu mezi environmentálním aspektem a dopadem v modelovém registru a navrhne cíle a opatření k řízení aspektu, který má dopad na množství a nebezpečnost vznikajících odpadů;

•kritérium e) - autorizovaná osoba připraví modelový dokument (směrnice EMS k nakládání s odpady v organizaci) v rozsahu 5-8 stran, dokument bude obsahovat 10 chyb; nejméně šest z nich musí uchazeč najít. Může se stát, že uchazeč vzhledem ke své praxi bude považovat za chybu i jiný text, než chybu záměrně připravenou. Autorizovaná osoba označení takové chyby uzná, pokud uchazeč svůj názor v diskusi zdůvodní.

Kompetence Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků,

•kritérium b) - autorizovaná osoba připraví schémata materiálových toků ve třech výrobních procesech, např. podle metodiky čistší produkce; uchazeč popíše důvody vzniku odpadů v jednotlivých uzlech toku v jednom z procesů a možnosti předcházení vzniku odpadů.

Kompetence Zpracování provozní dokumentace pro nakládání s odpady u původce,

•kritérium a) - autorizovaná osoba připraví modelový provozní dokument, např. k separaci odpadů na místě vzniku a vytvoření místa ke shromažďování odpadů před jejich předáním, v rozsahu 3-5 stran, dokument bude obsahovat 10 chyb a nedostatků, nejméně šest z nich musí uchazeč najít. Může se stát, že uchazeč vzhledem ke své praxi bude považovat za chybu i jiný text, než chybu záměrně připravenou. Autorizovaná osoba označení takové chyby uzná, pokud uchazeč svůj názor v diskusi zdůvodní;

•kritérium b) - autorizovaná osoba zvolí deset nebezpečných odpadů, k jednomu z nich uchazeč připraví identifikační list. Autorizovaná osoba zajistí přístup k údajům o odpadu (internet, jiná forma informací), který uchazeč může při zpracování identifikačního listu použít;

•kritérium f) – uchazeč zařadí podle katalogu dva odpady, z toho jeden nebezpečný.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kovohutě Příbram, nástupnická, a. s.