Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pracovník v myslivosti
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ručním nářadím, motorovou pilou, křovinořezem a traktorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a správně vybrat osobní pracovní pomůcky (OOPP) pro práci s ručním nářadím, motorovou pilou a křovinořezem Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést postupy práce s ručním nářadím (sekera, ruční pila) dle zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady BOZP při práci s motorovou pilou, křovinořezem a traktorem včetně různého přípojného nářadí Ústní ověření
d Předvést správné nesení a bezpečný postoj při práci a pohybu na pracovišti s motorovou pilou a křovinořezem Praktické předvedení
e Ukázat bezpečnostní prvky motorové pily a křovinořezu a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP a ochrany přírody Ústní ověření
g Popsat zásady první pomoci při úrazech, při požití jedovatých látek a úrazech elektrickým proudem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba motorové pily, křovinořezu a traktoru včetně různého přípojného nářadí a dalšího pracovního nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést denní údržbu motorové pily, křovinořezu a traktoru včetně přípojného nářadí a valníku Praktické předvedení
b Předvést zapojení přípojných zařízení k traktoru (pluh, brány, žací zařízení, valník) Praktické předvedení
c Předvést obsluhu motorové pily, křovinořezu a traktoru při práci s přípojným zařízením (pluh, brány, žací zařízení) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba zařízení pro krmení a lov zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy mysliveckých zařízení na krmení zvěře, pro lov a pozorování zvěře Ústní ověření
b Vysvětlit postup stavby a oprav mysliveckých zařízení Ústní ověření
c Popsat a předvést jednoduchou údržbu mysliveckého zařízení podle technického výkresu zařízení (např. výměna krytiny na krmelci, oprava stupně žebříku posedu apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienických opatření při mysliveckém hospodaření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat požadavky na provozy s mysliveckým hospodařením, vysvětlit význam úklidu, asanace, dezinfekce, deratizace, dezinsekce Ústní ověření
b Předvést úklid, asanaci, dezinfekci krmných zařízení a prostor pro skladování krmiv Praktické předvedení
c Popsat nakládání se zdroji vody k napájení zvěře a nakládání s kadávery, vývrhy, znehodnoceným krmivem a prošlými léčivy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poznávání a skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k desinfekci a deratizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy krmiv: objemové, dužnaté, jadrné, minerální Ústní ověření
b Rozpoznat druhy krmiv: pšenici, kukuřici, oves, hrách, řepu, mrkev Praktické předvedení a ústní ověření
c Poznat znehodnocené krmivo Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k desinfekci a deratizaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zacházení s ulovenou zvěří dle mysliveckých zvyků a tradic, její skladování a úpravy trofejí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ošetřování a skladování ulovené zvěře Ústní ověření
b Popsat a předvést zacházení s ulovenou zvěří dle hygienických norem a mysliveckých zvyků a tradic (výlož, uspořádání výřadu podle druhu zvěře a druhu lovu, vývrh) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést jedno určené zacházení se zvěří (zapeření, přenášení ulovené zvěře, vyvržení zvěře, stažení hlavy zvěře pro úpravu trofeje) Praktické předvedení
d Popsat postup práce při preparaci trofejí (vyvaření a bělení lebky) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o lovecké psy a práce s nimi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní plemena loveckých psů a zařadit je do skupin Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést péči o lovecké psy – voliéru a její čistotu, péči o srst, čistotu voliéry, krmení, sledování termínů očkování, příznaky nejčastějších onemocnění psů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy práce loveckého psa při mysliveckém hospodaření Ústní ověření
d Vyjmenovat druhy zkoušek loveckých psů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obhospodařování políček pro zvěř

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat vhodné plodiny pro zvěřní políčka (plodiny pro zvýšení úživnosti, plodiny pro lepší kryt zvěře) Ústní ověření
b Popsat obhospodařování zvěřních políček a připravit jejich osevní plány a postupy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit termíny a způsoby sklizně políčka pro zvěř Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní evidence při mysliveckém hospodaření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sledování vstupů a výstupů: krmiva, elektrická energie, pohonné hmoty, odpady Ústní ověření
b Předvést zápisy do evidence vstupů a výstupů týkající se mysliveckého hospodaření Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v legislativě související s mysliveckým hospodařením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti pro myslivecké hospodaření, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
b Zdůvodnit význam zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat pro myslivecké hospodaření, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
c Popsat postupy při nakládání s odpady při mysliveckém hospodaření k zajištění ochrany zdraví člověka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102813).

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení osvědčení o získání profesní kvalifikace 41-079-E Obsluha motorové pily a řidičský průkaz s řidičským oprávněním skupiny T.

Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v provozu s mysliveckým hospodařením, ve kterém je možné průkazným způsobem ověřit obsahy kompetencí. Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě zvládání předváděných operací a případně i k časovému hledisku. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důležité je též dodržování platných norem a legislativních požadavků.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací při mysliveckém hospodaření nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v lesnickém oboru, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace. Zároveň musí mít autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby vyšší odbornou mysliveckou zkoušku, řidičský průkaz skupiny T a osvědčení o získání profesních kvalifikací 41-079-E Obsluha motorové pily a 41-080-E Obsluha křovinořezu nebo jiná osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací při mysliveckém hospodaření nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v lesnickém oboru, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace. Zároveň musí mít autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby vyšší odbornou mysliveckou zkoušku, řidičský průkaz skupiny T a osvědčení o získání profesních kvalifikací 41-079-E Obsluha motorové pily a 41-080-E Obsluha křovinořezu nebo jiná osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na lesnictví a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací při mysliveckém hospodaření nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v lesnickém oboru, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace. Zároveň musí mít autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby vyšší odbornou mysliveckou zkoušku, řidičský průkaz skupiny T a osvědčení o získání profesních kvalifikací 41-079-E Obsluha motorové pily a 41-080-E Obsluha křovinořezu nebo jiná osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem.
 4. Profesní kvalifikace 41-129-H Pracovník/pracovnice pro podpůrné agrotechnické činnosti v myslivosti a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti související s prací při mysliveckém hospodaření, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace. Zároveň musí mít autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby vyšší odbornou mysliveckou zkoušku, řidičský průkaz skupiny T a osvědčení o získání profesních kvalifikací 41-079-E Obsluha motorové pily a 41-080-E Obsluha křovinořezu nebo jiná osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Motorová pila a křovinořez (náhradní díly pro jednoduché opravy)
 • Traktor včetně přípojného nářadí, pluh, brány, žací zařízení, valník
 • Zařízení umožňující denní údržbu motorové pily, křovinořezu a traktoru včetně přípojného zařízení
 • Provoz s mysliveckým hospodařením
 • Skladovací prostory pro přechovávání ulovené zvěře
 • Ulovená zvěř pro předvedení jejího ošetřování, přepravování, skladování a umístění na výřadu
 • Vzorky kukuřice, pšenice, ječmene, ovsa, hrachu, řepy a mrkve
 • Kancelářský prostor umožňující ústní a písemné ověření při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů
 • Předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)
 • Skladovací prostory pro chemické prostředky, prostředky k asanaci a dezinfekci zařízení
 • Prostory pro skladování krmiv
 • Nástroje k předvedení zacházení se zvěří - k vyvržení zvěře, ke stažení hlavy
 • Sklad nebezpečného odpadu pro exkrementy, kadávery, prošlá léčiva apod.
 • Minimálně jeden lovecký pes, voliéra, pomůcky pro čištění, pro péči o srst, očkovací průkaz nebo pas, obrázky plemen loveckých psů
 • Ruční nářadí - sekera, ruční pila a nářadí k předvedení jednoduché údržby mysliveckého zařízení
 • Podklady pro vedení provozní evidence související s mysliveckým hospodařením
 • Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Střední lesnická škola Hranice