Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Pracovník v myslivosti
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ručním nářadím, motorovou pilou, křovinořezem a traktorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat význam a správně vybrat osobní pracovní pomůcky (OOPP) pro práci s ručním nářadím, motorovou pilou a křovinořezem Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést postupy práce s ručním nářadím (sekera, ruční pila) dle zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady BOZP při práci s motorovou pilou, křovinořezem a traktorem včetně různého přípojného nářadí Ústní ověření
d Předvést správné nesení a bezpečný postoj při práci a pohybu na pracovišti s motorovou pilou a křovinořezem Praktické předvedení
e Ukázat bezpečnostní prvky motorové pily a křovinořezu a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP a ochrany přírody Ústní ověření
g Popsat zásady první pomoci při úrazech, při požití jedovatých látek a úrazech elektrickým proudem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba motorové pily, křovinořezu a traktoru včetně různého přípojného nářadí a dalšího pracovního nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést denní údržbu motorové pily, křovinořezu a traktoru včetně přípojného nářadí a valníku Praktické předvedení
b Předvést zapojení přípojných zařízení k traktoru (pluh, brány, žací zařízení, valník) Praktické předvedení
c Předvést obsluhu motorové pily, křovinořezu a traktoru při práci s přípojným zařízením (pluh, brány, žací zařízení) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba zařízení pro krmení a lov zvěře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy mysliveckých zařízení na krmení zvěře, pro lov a pozorování zvěře Ústní ověření
b Vysvětlit postup stavby a oprav mysliveckých zařízení Ústní ověření
c Popsat a předvést jednoduchou údržbu mysliveckého zařízení podle technického výkresu zařízení (např. výměna krytiny na krmelci, oprava stupně žebříku posedu apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienických opatření při mysliveckém hospodaření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat požadavky na provozy s mysliveckým hospodařením, vysvětlit význam úklidu, asanace, dezinfekce, deratizace, dezinsekce Ústní ověření
b Předvést úklid, asanaci, dezinfekci krmných zařízení a prostor pro skladování krmiv Praktické předvedení
c Popsat nakládání se zdroji vody k napájení zvěře a nakládání s kadávery, vývrhy, znehodnoceným krmivem a prošlými léčivy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poznávání a skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k desinfekci a deratizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy krmiv: objemové, dužnaté, jadrné, minerální Ústní ověření
b Rozpoznat druhy krmiv: pšenici, kukuřici, oves, hrách, řepu, mrkev Praktické předvedení a ústní ověření
c Poznat znehodnocené krmivo Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady skladování krmiv, léčiv a látek potřebných k desinfekci a deratizaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zacházení s ulovenou zvěří dle mysliveckých zvyků a tradic, její skladování a úpravy trofejí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ošetřování a skladování ulovené zvěře Ústní ověření
b Popsat a předvést zacházení s ulovenou zvěří dle hygienických norem a mysliveckých zvyků a tradic (výlož, uspořádání výřadu podle druhu zvěře a druhu lovu, vývrh) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést jedno určené zacházení se zvěří (zapeření, přenášení ulovené zvěře, vyvržení zvěře, stažení hlavy zvěře pro úpravu trofeje) Praktické předvedení
d Popsat postup práce při preparaci trofejí (vyvaření a bělení lebky) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o lovecké psy a práce s nimi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit základní plemena loveckých psů a zařadit je do skupin Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést péči o lovecké psy – voliéru a její čistotu, péči o srst, čistotu voliéry, krmení, sledování termínů očkování, příznaky nejčastějších onemocnění psů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy práce loveckého psa při mysliveckém hospodaření Ústní ověření
d Vyjmenovat druhy zkoušek loveckých psů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obhospodařování políček pro zvěř

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat vhodné plodiny pro zvěřní políčka (plodiny pro zvýšení úživnosti, plodiny pro lepší kryt zvěře) Ústní ověření
b Popsat obhospodařování zvěřních políček a připravit jejich osevní plány a postupy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit termíny a způsoby sklizně políčka pro zvěř Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní evidence při mysliveckém hospodaření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sledování vstupů a výstupů: krmiva, elektrická energie, pohonné hmoty, odpady Ústní ověření
b Předvést zápisy do evidence vstupů a výstupů týkající se mysliveckého hospodaření Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v legislativě související s mysliveckým hospodařením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti pro myslivecké hospodaření, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
b Zdůvodnit význam zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat pro myslivecké hospodaření, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
c Popsat postupy při nakládání s odpady při mysliveckém hospodaření k zajištění ochrany zdraví člověka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102813).

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení osvědčení o získání profesní kvalifikace 41-079-E Obsluha motorové pily a řidičský průkaz s řidičským oprávněním skupiny T.

Teoretickou i praktickou část je nutné absolvovat v provozu s mysliveckým hospodařením, ve kterém je možné průkazným způsobem ověřit obsahy kompetencí. Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě zvládání předváděných operací a případně i k časovému hledisku. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důležité je též dodržování platných norem a legislativních požadavků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Střední lesnická škola Hranice