Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autotronik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí u vozidel s plynovým pohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních automobilů (zvedací zařízení, ruční a elektrické nářadí) a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v zásadách používání vozidel při opravárenské činnosti a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství Ústní ověření
d Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami během opravárenské činnosti osobních automobilů Ústní ověření
e Popsat specifika garážování motorových vozidel s plynovým pohonem Ústní ověření
f Popsat specifika plnění motorových vozidel s plynovým pohonem Ústní ověření
g Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s prací tlakových systémů a výbušných plynů - LPG, CNG a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat jednotlivé bezpečnostní prvky systému alternativních pohonů v nebezpečných událostech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v pravidlech oprav motorových vozidel s alternativními pohony na zkapalněný uhlovodíkový plyn - Liquefied Petroleum Gas (LPG) a stlačený zemní plyn - Compressed Natural Gas (CNG)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat potřebné vybavení pracoviště pro opravy vozidel s alternativními pohony (LPG a CNG) Ústní ověření
b Orientovat se v legislativě pro legalizaci přestaveb vozidel včetně zásad vystavování revizního protokolu Ústní ověření
c Popsat rozsah a četnost pravidelných kontrol, životnosti komponent plynových systémů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření elektrotechnických a elektronických parametrů osobních automobilů s alternativním pohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky Ústní ověření
b Orientovat se v tvorbě jednotlivých druhů základních elektrických obvodů Ústní ověření
c Číst elektrická schemata včetně schemat kabeláže a logických obvodů Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat význam, princip činnosti a uspořádání hlavních typů multiplexních obvodů Ústní ověření
e Měřit základní elektrické veličiny za použití vhodných měřicích přístrojů (multimetr, osciloskop) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci motorových vozidel s alternativním pohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně zachování jejich aktuálnosti, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo celků určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v systémech dodávky paliva – kapalná, plynná fáze

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit funkci jednotlivých komponent LPG a CNG soustavy, vysvětlit rozdíly u komponent LPG a CNG, vysvětlit význam zkratek LPG a CNG Ústní ověření
b Orientovat se v zásadách umístění komponent LPG a CNG na vozidle při jejich montáži u vestaveb Ústní ověření
c Vyjmenovat zásady demontáže a montáže jednotlivých komponent LPG a CNG Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve funkci systémů a bezpečnostních prvků u motorových vozidel s alternativními pohony, jejich druzích a rozdílech u LPG, resp. CNG

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy alternativních pohonů LPG a CNG ve vozidlech, jejich funkci a rozdíly Ústní ověření
b Popsat funkci jednotlivých komponentů u pohonů LPG a CNG, způsob dodávky paliva do motorů, rozdíly a řízení dodávky směsi u jednotlivých systémů LPG a CNG Ústní ověření
c Popsat jednotlivé bezpečnostní prvky systému alternativních pohonů Ústní ověření
d Popsat, jakým způsobem dochází k přerušení dodávky paliva v případě nehody vozidla Ústní ověření
e Popsat funkci a princip ochrany zabraňující výbuchu tlakové nádrže v případě požáru vozidla Ústní ověření
f Popsat funkci bezpečnostního prvku, který zabrání úniku paliva z LPG nádrže v případě přerušení spojovacího potrubí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pravidelná údržba motorového vozidla s alternativním pohonem LPG nebo CNG

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu všech mechanických částí systému LPG nebo CNG Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést pravidelnou údržbu vozidla včetně kontroly, nastavení a seřízení celého systému Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést všechny potřebné kroky k vystavení revizního protokolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika a oprava mechanických částí systémů alternativního pohonu LPG

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu upevnění komponent Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu všech mechanických částí systému LPG, jako je např. vyhřívání regulátoru chladicí kapalinou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Diagnostika a oprava systémů pro snižování emisí osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčíst závady z řídicí jednotky LPG, CNG Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu nastavení skutečných hodnot řídicí jednotky LPG, CNG Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní nastavení řídicí jednotky LPG, CNG, autokalibraci a případné kroky ke správné autokalibraci Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat funkci řízení směsi vč. možných způsobů seřizování LPG, CNG, vysvětlit rozdíl seřizování u vozidel se systémem řízení směsi OBD2 (včetně LPG adaptací) a bez systému OBD2 Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout postup opravy na základě dat vyčtených z řídicí jednotky motoru Praktické předvedení a ústní ověření
f Seřídit řídicí jednotky LPG, CNG, provést nastavení za jízdy a popsat zásady nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat systém řízení bohatosti směsi LPG vč. označení komponentů a jejich funkce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika a oprava tlakových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu všech tlakových komponent, popsat možné problémy, které mohou nastat při závadě každé z nich Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozložení a zpětné složení regulátoru tlaku, popsat funkci jednotlivých částí regulátoru tlaku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést rozložení a zpětné složení a kalibraci vstřikovače LPG, CNG, popsat funkci jednotlivých částí vstřikovače Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést rozložení a zpětné složení víceúčelového ventilu a uzavíracího ventilu, popsat funkci víceúčelového ventilu a jeho jednotlivých částí Praktické předvedení a ústní ověření
e Kontrolovat spojovací hadice a potrubí, jejich upevnění, vedení a umístění Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést diagnostiku a popsat funkci regulátoru tlaku u vstřikování kapalné fáze LPG Praktické předvedení a ústní ověření
g Diagnostikovat čerpadlo vstřikování kapalné fáze pomocí měření elektrotechnických veličin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrolní test funkce jednotlivých akčních členů po provedené opravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit skutečné hodnoty řídicí jednotky LPG, CNG po provedené opravě Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést test akčních členů pomocí řídicí jednotky LPG nebo CNG Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu těsnosti celého systému Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést zkušební jízdu a kontrolu funkčnosti vozidla po provedené opravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určení oblasti problému pohonu benzín - plyn

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku řídicí jednotky motoru a vyčtení závad Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat možné závady z řídicí jednotky motoru způsobených LPG, CNG Ústní ověření
c Odstranit možné závady načtené řídicí jednotkou motoru, které mohou být považovány za závadu LPG, CNG Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčíst závadu řídicí jednotky motoru s vadným vstřikovačem LPG, CNG Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést diagnostiku nesprávného nastavení bohatosti LPG, CNG Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést diagnostiku malých vůlí ventilů bez rozebírání motoru Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést diagnostiku vadných benzinových vstřikovačů; popis závad načtených ŘJ motoru za běhu motoru s vadnými benzinovými vstřikovači Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést diagnostiku vadné zapalovací soustavy. Popis diagnostiky jednotlivých částí zapalování a závad načtených ŘJ motoru za běhu s vadnou zapalovací soustavou Praktické předvedení a ústní ověření
i Provést měření složení výfukový plynů s vyhodnocením naměřených hodnot Praktické předvedení a ústní ověření
j Navrhnout postup opravy na základě dat z měření složení výfukových plynů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v systémech řízení motoru s pohonem plyn-nafta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci systému LPG, CNG u vznětových motorů Ústní ověření
b Popsat způsoby emulace pro snížení dodávky nafty do motoru Ústní ověření
c Popsat kriteria maximální dávky LPG, CNG u vznětového motoru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/autotronik#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny "B".

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • dodržování technologických postupů

  • plnění časového limitu zkoušky

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Stroje Polák

SAČR

ISŠA Brno

Porsche InterAuto CZ

Auto Unger