Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Malíř skla
Platnost standardu: Od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a dekoraci vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologii výroby vánočních ozdob Ústní ověření
b Popsat technologii stříbření a smáčení vánočních ozdob Ústní ověření
c Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém sklářském výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu malby skla Praktické předvedení a ústní ověření
e Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným předloženým technickým výkresem a zda kvalitou odpovídá dané technologii zušlechťování Praktické předvedení
f Určit odpovídající druh polotovaru, posoudit velikost a tvar polotovaru, případně druh suroviny podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, volba a příprava surovin, materiálů a pomůcek pro dekoraci vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit zásady dodržování BOZP a PO v malířské dílně, zdůvodnit používání ochranných pracovních pomůcek při práci Ústní ověření
b Připravit skleněný polotovar k opracování, nástroje, pomůcky, technologický výkres nebo referenční vzorek podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost pracoviště a připravených nástrojů Praktické předvedení
c Popsat a provést (podle výrobních receptur) přípravu materiálu a preparátů pro ruční dekorování vánočních ozdob Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a určit technologii malby vánočních ozdob na předloženém výrobku (barvami, reprodukčními technikami, zásypy, lepenými doplňky) podle výrobní a výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality polotovarů a hodnot parametrů pro malbu skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru vánoční ozdoby Praktické předvedení
b Opravit chyby a malé nedostatky technikou ruční malby na předloženém rozpracovaném výrobku - vánoční ozdobě Praktické předvedení
c Provést konečnou kontrolu na předloženém hotovém výrobku s vyznačením chyb a vad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dekorování vánočních ozdob různými technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat malířskou dílnu Ústní ověření
b Zvolit vhodnou techniku k předkreslení dekoru pro konkrétní výrobek (předkreslovací strojek, vypichování šablony, přímé předkreslování) Praktické předvedení
c Provést malbu dekoru na sérii 10 kusů skleněných polotovarů podle předloženého výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha zařízení, nářadí a pomůcek pro malbu skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zvolit vhodné nástroje, pomůcky a zařízení pro malbu vánoční ozdoby zadanou technikou Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit zařízení, nářadí a pomůcky pro malbu vánoční ozdoby a provést jejich seřízení a údržbu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=79).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti ve výrobě vánočních ozdob. Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeného na malbu skla nebo výrobu a zušlechťování skla a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti malby skla nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti malby skla, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti sklářství a alespoň 5 let odborné praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti malby skla, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti sklářství a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti malby skla nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti malby skla, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii silikátů a alespoň 5 let praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti malby skla, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.
 5. Úplná profesní kvalifikace 28-99-H/04 Malíř skla + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti malby skla, odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní kvalifikace.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům
 • Výrobní receptury
 • Výkresová dokumentace nebo referenční vzorek
 • Výrobní dokumentace, technologická a technická dokumentace
 • Malířský pracovní stůl (lampa, židle, pultík pro podpěru paže), malířská točna, sada malířských štětců, tkanina na čištění štětců
 • Malířské barvy (práškové nebo připravené) a přípravky pro rozdělávání barev
 • Pomůcky k přípravě a rozdělávání barev (paleta, špachtle, kalíšky na ředidla)
 • Předkreslovací a rozdělávací strojek, kružítko, perko, fix, pomůcky k zhotovení pauzy
 • Skleněné polotovary vánočních ozdob 5 -10 kusů, typ polotovaru musí být v souladu s výrobní dokumentací nebo referenčním vzorkem
 • Ochranné pracovní pomůcky zajistí autorizovaná osoba.
 • Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace (např. nájemní smlouvu, smlouvu o užívání, prohlášení o zapůjčení apod.) včetně dokladu typu smlouvy o smlouvě budoucí dávajícího předpoklad dlouhodobějšího disponování s příslušným vybavením.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 40 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace sklářského a keramického průmyslu, ČR

MOSER, a. s.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor

OSVČ z oblasti malby skla a dekorování vánočních ozdob