Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Malíř skla
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a dekoraci vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologii výroby vánočních ozdob Ústní ověření
b Popsat technologii stříbření a smáčení vánočních ozdob Ústní ověření
c Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém sklářském výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu malby skla Praktické předvedení a ústní ověření
e Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným předloženým technickým výkresem a zda kvalitou odpovídá dané technologii zušlechťování Praktické předvedení
f Určit odpovídající druh polotovaru, posoudit velikost a tvar polotovaru, případně druh suroviny podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, volba a příprava surovin, materiálů a pomůcek pro dekoraci vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit zásady dodržování BOZP a PO v malířské dílně, zdůvodnit používání ochranných pracovních pomůcek při práci Ústní ověření
b Připravit skleněný polotovar k opracování, nástroje, pomůcky, technologický výkres nebo referenční vzorek podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost pracoviště a připravených nástrojů Praktické předvedení
c Popsat a provést (podle výrobních receptur) přípravu materiálu a preparátů pro ruční dekorování vánočních ozdob Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a určit technologii malby vánočních ozdob na předloženém výrobku (barvami, reprodukčními technikami, zásypy, lepenými doplňky) podle výrobní a výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality polotovarů a hodnot parametrů pro malbu skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru vánoční ozdoby Praktické předvedení
b Opravit chyby a malé nedostatky technikou ruční malby na předloženém rozpracovaném výrobku - vánoční ozdobě Praktické předvedení
c Provést konečnou kontrolu na předloženém hotovém výrobku s vyznačením chyb a vad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dekorování vánočních ozdob různými technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat malířskou dílnu Ústní ověření
b Zvolit vhodnou techniku k předkreslení dekoru pro konkrétní výrobek (předkreslovací strojek, vypichování šablony, přímé předkreslování) Praktické předvedení
c Provést malbu dekoru na sérii 10 kusů skleněných polotovarů podle předloženého výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha zařízení, nářadí a pomůcek pro malbu skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zvolit vhodné nástroje, pomůcky a zařízení pro malbu vánoční ozdoby zadanou technikou Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit zařízení, nářadí a pomůcky pro malbu vánoční ozdoby a provést jejich seřízení a údržbu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=79).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti ve výrobě vánočních ozdob. Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

MOSER, a. s.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor

OSVČ z oblasti malby skla a dekorování vánočních ozdob