Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Malíř skla
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologii ruční a automatické výroby dutého skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém sklářském výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu malby skla a počtu výpalů mezi jednotlivými operacemi Praktické předvedení a ústní ověření
d Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným předloženým technickým výkresem a zda kvalitou odpovídá dané technologii zušlechťování Praktické předvedení
e Rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace a dekorativního zušlechťování, vysvětlit pojem prvotní rafinace Praktické předvedení a ústní ověření
f Určit odpovídající druh polotovaru, posoudit velikost a tvar polotovaru, případně druh suroviny podle výrobní dokumentace a vhodnosti použití pro malbu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, volba a příprava surovin, materiálů a pomůcek pro malbu skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit zásady dodržování BOZP a PO v malířské dílně, zdůvodnit používání ochranných pracovních pomůcek při práci Ústní ověření
b Připravit skleněný polotovar k opracování, nástroje, pomůcky, technický výkres nebo referenční vzorek podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost pracoviště a připravených nástrojů Praktické předvedení
c Popsat a provést (podle výrobních receptur) přípravu materiálu a preparátů pro techniku pestrá malba skla Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a určit technologii malby skla na předloženém výrobku (zdobení drahými kovy, barvami, reprodukčními technikami, lazurou a listry) podle výrobní a výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality polotovarů a hodnot parametrů pro malbu skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru Praktické předvedení
b Opravit chyby a malé nedostatky technikou pestrá malba skla na předloženém rozpracovaném výrobku za studena Praktické předvedení
c Provést konečnou kontrolu na předloženém hotovém výrobku s vyznačením chyb a vad Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dekorování skla pestrou malbou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat malířskou dílnu Ústní ověření
b Zvolit vhodnou techniku k předkreslení dekoru pro konkrétní výrobek (předkreslovací strojek, podkládání šablony, vypichování šablony, přímé předkreslování) Praktické předvedení
c Provést pestrou malbu na skleněný polotovar podle předloženého výkresu včetně předkreslení dekoru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha zařízení, nářadí a pomůcek pro malbu skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zvolit vhodné nástroje, pomůcky a zařízení pro malbu skla zadanou technikou Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit zařízení, nářadí a pomůcky pro malbu skla a provést jejich seřízení a údržbu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat funkci malířské vypalovací pece a určit teplotu výpalu pro jednotlivé techniky malby skla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/malir-skla).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti - malbu skla ve sklářské výrobě.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Pro komplexní ověření znalostí a dovedností dle tohoto hodnoticího standardu, uchazeč na připravený skleněný polotovar provede techniku dekorování pestrou malbou v souladu s výrobní dokumentací. Nejprve provede předkreslení dekoru na skleněný polotovar, připraví materiál a preparáty pro tuto techniku, nakonec provede samotné dekorování pestrou malbou na skleněný polotovar. Výpaly po jednotlivých fázích dekorování budou prováděny hromadně ve vypalovacích pecích pod dohledem odpovědné osoby.

U kompetence Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha zařízení, nářadí a pomůcek pro malbu skla, kritérium a) autorizovaná osoba určí techniku malby skla; u kritéria b) autorizovaná osoba určí způsob seřízení a ošetření zařízení, nářadí a pomůcek pro malbu skla.

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si uchazeč zajistí sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a minerály, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moser a. s. Karlovy Vary

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov