Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Montér potrubních rozvodů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana, nakládání s odpady izolačních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem bezpečnost práce a její zásady Ústní ověření
b Provést výběr vhodných osobních ochranných pomůcek Praktické předvedení
c Vysvětlit pojem požární ochrana a její zásady Ústní ověření
d Vysvětlit význam jištění výkopů a prací ve výkopech Ústní ověření
e Vysvětlit nakládání s odpady při výstavbě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v projektové dokumentaci, v právních a technických předpisech a obecných požadavcích na výstavbu potrubních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit obsah základních právních předpisů vztahující se k činnosti strojníka (občanský zákoník č. 89/2012 Sb.) Ústní ověření
b Vyjmenovat základní pravidla z technických předpisů vztahujících se k činnosti strojníka (TIN 930 01, TPG 702 04, TPG 702 01) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Doprava a skladování materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla manipulace s ocelovým potrubím při přípravě a realizaci stavby Ústní ověření
b Vysvětlit pravidla manipulace s plastovým potrubím při přípravě a realizaci stavby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava, používání a údržba strojů a zařízení pro montáž vnějších potrubních rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat přípravu stroje pro práci Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a popsat údržbu stroje po práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Řízení a obsluha strojů a zařízení pro montáž vnějších potrubních rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci se strojem při výstavbě potrubního systému z oceli Praktické předvedení
b Předvést práci se strojem při výstavbě potrubního systému z plastu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-pro-montaz-vnejs#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška probíhá v reálném prostředí staveniště. Uchazeč v přihlášce uvede, na kterém z následujících strojů (pro obsluhu zvoleného stroje se musí uchazeč prokázat potřebným osvědčením k obsluze) bude plnit praktickou část zkoušky:

- autojeřáb

- traktorbagr

- autobagr

- truboukladač.

Autorizovaná osoba informuje uchazeče o jeho zařazení ke zkoušce (každý uchazeč může složit praktickou část zkoušky právě na jednom stroji) a sdělí mu v dostatečném předstihu, na kterém typu stroje (tovární značka stroje, typové označení, případně rozsah nadstandardního příslušenství) bude praktické ověření probíhat.

 

Uchazeč musí předložit průkaz strojníka a řidičské oprávnění dle druhu obsluhovaného zařízení T ( traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo) nebo C (motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel skupiny C1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg) nebo jeřábnický průkaz pro obsluhu autojeřábu.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP a PO v jejím průběhu.

Při ověřování odborných kompetencí je třeba dbát ustanovení platných norem a technických pravidel. S ohledem na charakter některých pracovních činností při ověřování způsobilosti uchazeče zajistit pro tuto činnost uchazeči pomoc další osoby. Pro splnění požadovaného úkolu je třeba zajistit projektovou dokumentaci, předepsané technologické postupy a materiál související s hodnocenými činnostmi.

Při hodnocení praktických dovedností je kromě hodnocení kvality a výsledku práce hodnocena také organizace práce, volba a dodržování předepsaných platných technologických a pracovních postupů, volba pracovních pomůcek, dodržování předpisů BOZP a PO, používání osobních ochranných pracovních prostředků, hygiena práce a péče o životní prostředí

Uchazeč má u zkoušky vlastní pracovní oděv a obuv. Osobní ochranné pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím zabezpečuje autorizovaná osoba.

 

Zkouška proběhne v reálném prostředí.

Průběh zkoušky:

1) Uchazeči bude umožněna příprava v délce 60 minut, pro písemné poznámky, na přípravu obdrží volné listy papírů orazítkované autorizovanou osobou.

2) Uchazeč po proškolení bude uveden do reálného prostředí a v časovém limitu maximálně 3 hodin provede praktické předvedení ověřovaných kompetencí. Zkoušku bude skládat v rozsahu svého řidičského oprávnění a druhu stroje, na který se přihlásil.

3) Uchazeč při následné ústní zkoušce podá vysvětlení (odpovědi na dotazy k praktickému provedení a postupu prací, zodpoví zadané otázky dle jednotlivých kritérií).

 

Oba členové zkušební komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Český plynárenský svaz

SOU plynárenské Pardubice