Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: REACH manažer
Platnost standardu: Od 6.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve správném nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi v chemickém provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat kapitoly o nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi v chemickém provozu v legislativě EU a ČR, zejména nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), nařízení CLP (klasifikace, označování a balení látek a směsí), zákon o chemických látkách a chemických směsích, zákon o ochraně veřejného zdraví v platných zněních Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní principy nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi a prezentovat základní opatření při nakládání s chemickou látkou nebo chemickou směsí Písemné a ústní ověření
c Popsat způsoby nakládání se zadanou chemickou látkou nebo chemickou směsí na základě jejích vlastností Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vyhodnocování a využívání odborných informací a poznatků z jiných vědních oborů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat informace ze zadaného odborného článku o vlastnostech chemické látky Praktické předvedení a ústní ověření
b Využít získanou informaci pro posouzení zařazení látky mezi tzv. SVHC látky (Substances of Very High Concern, látky vzbuzující mimořádné obavy) s ohledem na nařízení REACH Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat a zhodnotit stav zařazení látky do registrů ECHA (Evropské Agentury pro Chemické Látky) Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout přehled opatření pro nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi pro zjištěnou kategorii nebezpečnosti a skupenství chemické látky či chemické směsi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat platné právní předpisy pro sestavení bezpečnostního listu a provedení štítku chemické látky nebo chemické směsi Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit soulad předloženého bezpečnostního listu s požadavky nařízení REACH v platném znění a nařízení CLP v platném znění Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit formální a obsahovou správnost předloženého štítku chemické látky nebo chemické směsi podle nařízení CLP v platném znění Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit obsah a funkci scénáře expozice, včetně vyhodnocení podmínek stanovených ve scénáři expozice, a popsat jejich aplikaci ve firemní praxi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Určení, definování a kontrolování vstupů a výstupů chemických procesů podle standardních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vstupy a výstupy chemických látek a chemických směsí výrobního procesu na základě technologického schématu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat základní analytické postupy kvalitativního a kvantitativního stanovení chemických látek a posoudit jejich nezbytnost Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit kritéria složení chemického produktu na základě technologického schématu Písemné a ústní ověření
d Provést jednoduchý materiálový bilanční výpočet technologického procesu s ohledem na výtěžek Praktické předvedení
e Určit požadavky nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) pro jednotlivé typy výstupů technologie výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vedení stanovených záznamů v listinné nebo elektronické podobě nebo vytváření vlastní dokumentace v oblasti chemických látek a směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout systém vedení záznamů o chemických látkách a směsích v rámci podniku a vysvětlit jeho fungování Praktické předvedení
b Navrhnout pravidla pro chemickou látku nebo směs z třídy nebezpečnosti „akutně toxický“ podle nařízení CLP Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat proces registrace podle nařízení REACH Písemné a ústní ověření
d Připravit registrační dokumentaci v software pro management chemických látek IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database - Mezinárodní jednotná informační databáze chemických látek) pro podání k ECHA Praktické předvedení a ústní ověření
e Doplnit bezpečnostní list o chybějící údaje Praktické předvedení
f Navrhnout formát a obsah štítku obalu chemické látky nebo chemické směsi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Administrativní a technická podpora pracovníků prodeje chemických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit prezentaci chemického produktu pro obchodní oddělení s ohledem na jeho bezpečné používání ve smyslu nařízení REACH Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout způsob komunikace informací o produktech v dodavatelském řetězci Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit technickou dokumentaci pro chemickou látku nebo chemickou směs podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů v oblasti chemických látek a směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést práci s informačními zdroji z legislativy EU pro chemické látky a chemické směsi Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat a předvést práci s informačními zdroji týkající se národní legislativy pro chemické látky a chemické směsi Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit systém evidence změn a aktualizací právních předpisů v podniku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje emisí do životního prostředí při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi Písemné a ústní ověření
b Popsat základní techniky čištění odpadních vod Písemné a ústní ověření
c Popsat základní techniky snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší Písemné a ústní ověření
d Popsat základní techniky ochrany půd před znečišťujícími látkami v průmyslových podmínkách Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Posuzování nebezpečnosti, rizik, toxikologických a ekotoxikologických vlastností chemických látek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat základní toxikologické pojmy Ústní ověření
b Uvést a popsat informační zdroje k získání potřebných dat Ústní ověření
c Vysvětlit (eko)toxikologické indexy a vyhledat hodnoty pro chemickou látku, zanést hodnoty do grafu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat základní principy hodnocení (eko)toxicity chemických látek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Orientace v právních předpisech k chemickým látkám a směsím dle nařízení REACH a CLP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat proces povolování podle nařízení REACH Písemné a ústní ověření
b Popsat proces hodnocení podle nařízení REACH Písemné a ústní ověření
c Popsat proces omezování podle nařízení REACH Písemné a ústní ověření
d Analyzovat povinnosti dle nařízení REACH a nařízení CLP pro případovou studii podniku Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit obecný harmonogram plnění povinností s ohledem na status vyráběných/dovážených chemických látek a směsí ve vztahu k nařízení REACH a CLP Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout opatření související s implementací REACH a CLP napříč podnikovými útvary Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/reach-manazer#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Doplňující informace k rozsahu a pojetí zkoušky:

Odborná kompetence Orientace ve správném nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi v chemickém provozu: v kritériu hodnocení a) vyhledá uchazeč pomocí počítače ve sbírce zákonů zákon o ochraně veřejného zdraví, zde odstavec o nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi; v úředním věstníku EU vyhledá nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a chemických směsí; v úředním věstníku EU vyhledá nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. V kritériu hodnocení b) uchazeč vysvětlí základní principy nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) a CLP (klasifikace, označování a balení látek a směsí) a národní legislativy při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi, vysvětlí základní pojmy nařízení REACH a CLP, které jsou relevantní pro nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi v provozu, a vysvětlí význam pravidel nakládaní s chemickými látkami třídy „akutně toxické“ a popíše jejich obsah. V kritériu hodnocení c) autorizovaná osoba zadá uchazeči chemický produkt (chemickou látku nebo chemickou směs), na základě kterého uchazeč popíše nakládání s chemickým produktem – od příjmu, přes uskladnění až po použití v provozu, včetně aplikace opatření pro řízení rizik.

 

Odborná kompetence Vyhodnocování a využívání odborných informací a poznatků z jiných vědních oborů: v kritériu hodnocení a) autorizovaná osoba připraví článek, na jehož základě uchazeč vypracuje krátké resumé s uvedením klíčové informace pro posouzení zařazení látky mezi tzv. SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy) - kritéria pro CMR 1A, 1B nebo 2, log Kow pro PBT hodnocení (hodnocení perzistence, bioakumulace a toxicity), status endokrinního disruptoru. V kritériu hodnocení b) uchazeč vyhledá v textu nařízení REACH kritéria pro posouzení SVHC statutu/PBT vlastností/endokrinních vlastností a použije informaci získanou v předchozím bodě při aplikaci těchto kritérií, rozhodne o statutu zařazení látky mezi SVHC. V kritériu hodnocení c) uchazeč na internetových stránkách ECHA (Evropské Agentury pro Chemické Látky) vyhledá dotčenou látku a zjistí, zda je již vedena v kandidátské listině nebo v příloze XIV REACH. V kritériu hodnocení d) uchazeč vysvětlí proces povolování, vysvětlí význam data podání žádosti o povolení a data zániku povolení; dále vysvětlí možné výsledky povolování a dopady pro jednotlivé role podniků v dodavatelském řetězci, navrhne opatření v rámci podniku v souvislosti se zařazením látky do přílohy XIV REACH.

 

Odborná kompetence Orientace v technické dokumentaci a ve značení chemických látek: v kritériu hodnocení a) uchazeč vyhledá v nařízení REACH v platném znění příslušný oddíl týkající se obsahu a formy bezpečnostního listu; vysvětlí, k čemu slouží bezpečnostní list a informační list; vyhledá nařízení CLP v platném znění, a to části popisující provedení štítku (provedení, rozměry, obsah); vysvětlí, k čemu slouží štítek na obalu chemické látky/chemické směsi. V kritériu hodnocení b) uchazeč posoudí soulad předloženého bezpečnostního listu chemické látky nebo chemické směsi s požadavky nařízení REACH přílohy II a nařízení CLP. V kritériu hodnocení c) uchazeč posoudí formální a obsahovou správnost autorizovanou osobou předloženého štítku chemické látky nebo chemické směsi, jejíž bezpečnostní list byl předložen v kritériu b) podle nařízení CLP. V kritériu hodnocení d) uchazeč vysvětlí význam scénáře expozice a na autorizovanou osobou předloženém příkladu popíše jednotlivé části a vysvětlí jejich význam pro podnikovou aplikaci.

 

Odborná kompetence Určení, definování a kontrolování vstupů a výstupů chemických procesů podle standardních postupů: v kritériu hodnocení a) autorizovaná osoba zadá technologické schéma, na základě kterého uchazeč splní dané kritérium (uchazeč popíše technologické schéma výroby chemické látky, identifikuje vstupy, výstupy, prostředí, katalyzátory, vedlejší produkty, odpady). V kritériu hodnocení b) uchazeč vyjmenuje základní analytické postupy pro skupiny látek (anorganické, organické); uvede, zda jsou analytické postupy nezbytné pro prokázání identifikace látky závazně uvedeny v legislativě, a zda je od nich možné upustit a za jakých podmínek. V kritériu hodnocení c) uchazeč vysvětlí, jaké druhy látek se rozlišují ve vztahu ke složení (jednosložkové, vícesložkové nebo UVCB látky), a uvede příklady; rozhodne o typu složení pro vyráběnou látku podle technologického schématu. V kritériu hodnocení d) uchazeč vypočítá celkové množství vyráběné chemické látky a vypočítá množství vyráběné jako látku, jako meziprodukt na místě a transportovaný meziprodukt. V kritériu hodnocení e) na základě zjištěných množství výroby jednotlivých výstupů (látky/směsi/předměty/vedlejší produkty/meziprodukty/odpady) podle technologického schématu rozhodne uchazeč o povinnostech v souladu s nařízením REACH a nařízením CLP, zejména registrace.

 

Odborná kompetence Vedení stanovených záznamů v listinné nebo elektronické podobě nebo vytváření vlastní dokumentace v oblasti chemických látek a směsí: v kritériu hodnocení a) uchazeč navrhne systém a popíše jeho „funkce“, rovněž uvede, z jakých informačních zdrojů a kdo bude systém naplňovat a aktualizovat. V kritériu hodnocení b) uchazeč navrhne obsah pravidel pro látku ze skupiny „akutně toxických“, v souladu s platným předpisem. V kritériu hodnocení c) uchazeč uvede základní nástroje pro přípravu registrační dokumentace a vysvětlí rozdíly v typech dokumentace, dále pak popíše přípravu registrační dokumentace od rozhodnutí podniku o provedení registrace po její podání ECHA (určení informačních požadavků pro registrační dokumentaci, výpočet tonážního pásma registrace, role registrantů – hlavní registrant, člen společného podání, rozdíly v registrační dokumentaci, principy společného podání, sdílení údajů a nákladů, princip shodnosti látky a jejího prokázání, získání informací o podmínkách přístupu ke společnému podání, získání Letter of Access a jeho nutném rozsahu). V kritériu hodnocení d) uchazeč v programu IUCLID (Mezinárodní jednotná informační databáze chemických látek) nebo IUCLID Cloud zkompletuje a doplní připravený dataset pro látku, která má být registrována; provede kontrolu datasetu z hlediska úplnosti, následně uchazeč připraví registrační dossier v programu IUCLID typu člen společného podání pro příslušnou tonáž látky a typ produktu, provede kontrolu z hlediska úplnosti; ústně popíše proces podání dokumentace ECHA a související kroky. V kritériu hodnocení e) uchazeč doplní autorizovanou osobou předložený bezpečnostní list látky, pro kterou připravil registrační dokumentaci o chybějící informace. V kritériu hodnocení f) uchazeč navrhne formát a obsah štítku obalu chemické látky nebo chemické směsi (pokud se jedná o registrační dokumentaci složky směsi).

 

Odborná kompetence Administrativní a technická podpora pracovníků prodeje chemických produktů: v kritériu hodnocení a) uchazeč připraví krátkou prezentaci, která bude obsahovat informace o bezpečnosti/rizicích, osobních ochranných pracovních prostředcích, hasicích prostředcích, opatřeních pro řízení rizik. V kritériu hodnocení b) uchazeč vysvětlí základní principy komunikace bezpečnostního listu a/nebo informací pro chemickou látku nebo chemickou směs, kdy se nevyžaduje bezpečnostní list. V kritériu hodnocení c) autorizovaní osoba připraví minimálně jedno zadání, na jehož základě uchazeč navrhne průvodní dokumentaci pro chemickou látku nebo chemickou směs, u níž se nevyžaduje bezpečnostní list, nebo pro předmět s obsahem SVHC látky, dotaz dodavatelům k ověření souladu s požadavky nařízení REACH a CLP a návrh informace pro zákazníky.

 

Odborná kompetence Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů v oblasti chemických látek a směsí: v kritériu hodnocení a) uchazeč vyhledá legislativní text EU v platném znění, vyhledá změny a doplnění a nalezne informace o propojení s ostatními předpisy. V kritériu hodnocení b) uchazeč vyhledá aktuální znění národní legislativy pro chemické látky a chemické směsi. V kritériu hodnocení c) uchazeč vysvětlí, jak bude nakládat se seznamem legislativy v případě její změny – zejména z pohledu zajištění informovanosti v podniku.

 

Odborná kompetence Orientace v technikách ochrany životního prostředí při nakládání s chemickými látkami: v kritériu hodnocení a) uchazeč uvede obvyklé zdroje emisí do životního prostředí při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi. V kritériu hodnocení b) uchazeč vysvětlí způsob odstraňování nežádoucích látek z odpadních vod a popíše způsob fungování čistírny komunálních odpadních vod. V kritériu hodnocení c) uchazeč vysvětlí možnosti snižování množství nežádoucích látek v atmosférických emisích při jejich vypouštění do atmosféry a popíše základní technologie snižování nežádoucích látek ve spalinách. V kritériu hodnocení d) uchazeč popíše základní principy a nejčastěji používané technologie odstraňování nežádoucích látek z kontaminovaných zemin.

 

Odborná kompetence Posuzování nebezpečnosti, rizik, toxikologických a ekotoxikologických vlastností chemických látek: v kritériu hodnocení a) uchazeč vysvětlí následující pojmy: riziko, nebezpečnost, účinek, expozice; pozitivní účinek, nepříznivý účinek, negativní účinek; akutní účinek, chronický účinek; akutní expozice, chronická expozice, opakovaná expozice; práh toxicity, toxicita, endokrinní disrupce, nefrotoxicita, hepatotoxicita, neurotoxicita, stimulace. V kritériu hodnocení b) uchazeč vysvětlí a popíše, jakým způsobem se z informačních zdrojů získávají informace o toxicitě látek. V kritériu hodnocení c) uchazeč vysvětlí následující zkratky a pojmy: PEC, PNEC, DNEL (DMEL); LOEC, NOEC; EC50, LD50, IC50; křivka „dávka – odpověď“, strmost křivky dávka - odpověď. Uchazeč na základě poskytnutých experimentálních dat zanese do grafu křivky "dávka - odpověď" pro dvě látky, které zadá autorizovaná osoba a zhodnotí, která látka vykazuje vyšší toxicitu. V kritériu hodnocení d) uchazeč ústně popíše základní analytické postupy detekce škodlivých látek v jednotlivých složkách prostředí: vzorkování, odběr vzorků; separační techniky (chromatografie); detekční techniky (spektroskopie, ICP).

 

Odborná kompetence Orientace v právních předpisech k chemickým látkám a směsím podle nařízení REACH a CLP: v kritériu hodnocení d) uchazeč obdrží případovou studii, na jejímž základě vyhodnotí povinnosti vztahující se na daný podnik v rámci REACH a CLP. V kritériu hodnocení e) uchazeč využije výstupy z úkolů v předchozích kritériích k přípravě obecného harmonogramu navazujících kroků pro daný podnik. V kritériu hodnocení f) uchazeč navrhne opatření v rámci podnikových útvarů tak, aby byly plněny požadavky nařízení REACH a CLP.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

 • „splnil“, nebo

 • „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

 • „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

 • „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů. Všichni členové komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na chemii nebo přírodní vědy nebo farmacii a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti managementu chemických látek a implementace EU a ČR legislativy chemických látek v podnikovém prostředí.

 2. Profesní kvalifikace REACH manažer/manažerka (28-097-T) a vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti managementu chemických látek a implementace EU a ČR legislativy chemických látek v podnikovém prostředí.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Zkušební místnost k provedení zkoušky (učebna, zasedací místnost atp.) včetně PC a internetového připojení

 • SW pro management chemických látek IUCLID

 • Texty legislativních předpisů týkající se dané PK v tištěné nebo elektronické podobě, vždy v platném znění, zejména zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe

 • Demonstrační pomůcky a/nebo fotografie obalů chemických látek nebo chemických směsí, podkladové materiály (bezpečnostní listy, štítky, scénář expozice), odborný článek o vlastnostech chemické látky, případová studie

 • Údaje o látkách a směsích používaných při zkoušení, minimálně v rozsahu bezpečnostního listu

 • Technologické schéma výroby chemické látky (příklad: technologické schéma výroby anilinu)

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 90 minut. (Obsahem přípravy je seznámení se zadáním, příprava poznámek ke kritériím s ústním ověřením a ke kritériím s praktickým předvedením a ústním ověřením, seznámení se s podkladovými materiály - případová studie, odborný článek, technologická schémata). Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz chemického průmyslu České republiky, z. s., Praha

ReachSpektrum, s. r. o., Praha

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

BorsodChem MCHZ, s. r. o., Ostrava