Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Technik realizace a údržby zeleně
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání projektové dokumentace zahradních a krajinářských úprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předložené projektové dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit postup prací na základě předloženého prováděcího projektu Praktické předvedení
c Vytyčit v reálu určený prvek podle předloženého prováděcího projektu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování organizačních náležitostí zakázky při realizaci a údržbě zeleně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat náležitosti cenové nabídky Ústní ověření
b Zpracovat za pomoci PC a katalogu směrných cen a prací rozpočet na realizaci určeného prvku Praktické předvedení
c Zpracovat s využitím internetu objednávku rostlinného materiálu včetně výběru dodavatele na základě předloženého projektu nebo jeho určené části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění technologických operací v zahradní a krajinářské tvorbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní technologické operace využívané v zahradní a krajinářské tvorbě Ústní ověření
b Stanovit posloupnost jednotlivých prací při realizaci vybrané zakázky Praktické předvedení
c Předvést zadaný dílčí krok z popsaných činností realizace Praktické předvedení
d Popsat správnou manipulaci s rostlinným materiálem a určit možnosti eliminace jeho poškození s ohledem na zadaný typ výpěstku Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat druhy dokumentace, vedené při realizaci zakázky Ústní ověření
f Provést zápis do stavebního deníku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zakládání vegetačních prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hrubé a jemné úpravy terénu a jeho modelaci Ústní ověření
b Popsat zásady při práci s půdou Ústní ověření
c Popsat zásady výsadby dřevin a vysadit určené dřeviny Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady zakládání květinových záhonů Ústní ověření
e Popsat typy živých plotů a způsoby jejich založení Ústní ověření
f Vysvětlit výhody, nevýhody, druhy a způsoby mulčování výsadeb Ústní ověření
g Charakterizovat způsoby založení různých typů trávníku včetně květnatých luk a předvést jeden určený úkon z popsaných operací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Realizace a údržba stavebních a technických prvků v objektech zeleně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat stavební a technické prvky v objektech zeleně Ústní ověření
b Popsat způsoby stavby cest, chodníků, schodišť, zídek a ostatních ploch se zpevněným i nestmeleným povrchem Ústní ověření
c Předvést vybraný způsob dláždění Praktické předvedení
d Popsat zásady instalace technických prvků a vybavenosti v objektech zeleně na dvou zadaných příkladech Ústní ověření
e Zvolit správný typ závlahy a popsat instalaci závlahových prvků pro stanovený případ, spočítat závlahové dávky a potřebu vody a popsat možnosti využití různých zdrojů vody Praktické předvedení
f Popsat způsoby údržby zadaných prvků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování péče o zeleň

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zadané choroby, škůdce a jiná fyziologická poškození okrasných rostlin, popsat jejich škodlivost a doporučit opatření k jejich eliminaci včetně prevence Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit plán hnojení pro zadanou situaci Praktické předvedení
c Popsat celoroční péči o zeleň na trvalém stanovišti Praktické předvedení
d Popsat zásady správného řezu, vyjmenovat typy řezu a předvést zadanou operaci týkající se řezů dřevin Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat péči o jednotlivé typy živých plotů Písemné ověření
f Sestavit plán péče o zadaný typ trávníku Praktické předvedení
g Popsat specifika při zakládání a péči o porosty růží Písemné ověření
h Popsat zásady péče o květinové záhony Písemné ověření
i Navrhnout regulaci plevelů ve vegetaci i na zpevněných plochách pro zadanou situaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr a charakteristika specifických prvků zahradních a krajinářských úprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat speciální typy trávníků a podrobněji popsat zadaný z nich Písemné ověření
b Popsat specifika střešních zahrad včetně technických parametrů a vybrat vhodné rostliny pro realizaci zadané extenzivní střešní zahrady Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat typy a údržbu vodních prvků v zahradách i krajině Písemné ověření
d Popsat zásady použití a výběr ovocných dřevin v zahradních a krajinářských úpravách Písemné ověření
e Popsat specifika mobilní zeleně a vybrat vhodné rostliny pro výsadbu dle zadaného typu Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat pravidla použití a zakládání prvků z pnoucích rostlin včetně výběru a charakteristiky vhodného sortimentu pro zadanou situaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Určování sortimentu rostlin využívaného při realizaci a údržbě zeleně a specifikace jeho použití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit zadané rostliny a charakterizovat jejich původ, vlastnosti, nároky a uplatnění z různých hledisek Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Využívání mechanizačních prostředků při realizaci a péči o zeleň

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Doporučit mechanizační prostředky pro zadanou technologickou operaci z oblasti realizace a údržby zeleně Praktické předvedení
b Provést a odůvodnit kontrolu mechanizace před použitím Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodnou sekačku pro pokos zadaného typu trávníku, připravit ji a předvést sečení Praktické předvedení
d Vybrat vhodnou mechanizaci pro zadaný typ přípravy půdy a předvést tento úkon včetně připojení k energetickému prostředku Praktické předvedení
e Předvést seřízení secího stroje nebo rozmetadla hnojiv Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování norem a předpisů při realizaci a údržbě zeleně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat závaznost norem a standardů v oblasti realizace a údržby zeleně Ústní ověření
b Vyjmenovat základní normy používané při zakládání zeleně Ústní ověření
c Vyjmenovat základní normy používané při péči o zeleň Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ukončování zakázek zahradních a krajinářských úprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit náležitosti, které musí být splněny pro předání hotového díla Ústní ověření
b Vypracovat podle zkoušejícím předložených dokumentů předávací protokol a soupis provedených prací a dodávek se zapracováním změn vzniklých při realizaci zakázky Praktické předvedení
c Charakterizovat dokumentaci reálně provedeného díla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících rostlinnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit hlavní druhy dokumentů používaných v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
b Popsat zpracování prvotních dokladů pro mzdové účetnictví podniku Písemné a ústní ověření
c Navrhnout plán odborných školení a kvalifikačních zkoušek podřízených
pracovníků
Praktické předvedení
d Popsat a vysvětlit využití vnitropodnikových kalkulací prací Ústní ověření
e Popsat spolupráci s dalšími vedoucími a výkonnými pracovníky při denním rozdělování prací a následnou kontrolu provedených prací Ústní ověření
f Navrhnout systém motivačního odměňování podřízených pracovníků v
konkrétních podmínkách
Praktické předvedení a ústní ověření
g Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a požární ochrany, dodržovat je a kontrolovat jejich dodržování u podřízených pracovníků v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést základní povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu
Ústní ověření
i Popsat první pomoc při náhlém úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

 

V kompetenci Používání projektové dokumentace zahradních a krajinářských úprav v kritériu ad a) je zejména potřeba, nejlépe pomocí zadaných otázek, ověřit schopnost uchazeče orientovat se v projektové dokumentaci a rozumět jejím jednotlivým údajům.

V kompetenci Zajišťování organizačních náležitostí zakázky při realizaci a údržbě zeleně v kritériu ad b) zkoušející určí jeden prvek týkající se běžných realizací, jako například zídka, letničkový záhon, realizace výsadby vzrostlého stromu vybraného druhu a velikosti a podobně a žadatel o zkoušku za pomoci PC a katalogu směrných cen a prací stanoví cenu. Při zadání úkolu může být stanovena i vnitropodniková úprava směrných cen ve vazbě na katalog směrných cen a prací.

V kompetenci Provádění technologických operací v zahradní a krajinářské tvorbě v kritériu ad e) se předpokládá, že bude charakterizován zejména stavební deník a jeho význam, záznamy kontrolních dnů, fotodokumentace či filmové záběry, atesty, zkoušky a další související dokumentace.

V kompetenci Zakládání vegetačních prvků v kritériu ad c) uchazeč vysadí 3 až 5 zadaných rozdílných dřevin s různými technologickými požadavky nebo rozdílnými požadavky na ošetření rostlin při výsadbě nebo bezprostředně po ní. V kritériu d) nebudou vedle letničkových záhonů opomenuty ani záhony s trvalkami a dále možné využití cibulovin a hlíznatých rostlin.

V kompetenci Realizace a údržba stavebních a technických prvků v objektech zeleně ad d) bude vybrán alespoň jeden z těchto prvků: oplocení, lavičky, altány, zábradlí, mola nebo konstrukce pro popínavé rostliny, ad e) se zdroji vody rozumí řeka, studna, zásobní nádrž a podobně.

V kompetenci Plánování péče o zeleň ad c) lze toto kritérium, tedy péči o zeleň zadat buď obecně, nebo na základě části reálné sadovnické úpravy nebo projektu. Nebudou opomenuty zejména listnaté a jehličnaté dřeviny, kterým se samostatně nevěnují další kritéria. V kritériu ad f) bude zohledněno, že mezi typy trávníku mohou být zařazována i travo-bylinná společenstva, tedy květnaté louky. V kritériu ad h) nebudou vedle záhonů s letničkami opomenuty ani záhony s dvouletkami, cibulovinami, hlíznatými květinami a trvalkami. V kritériu ad i) uchazeč navrhne ošetření jakékoliv zadané plochy, např. zapleveleného trávníku, květinového záhonu, keřové výsadby, zpevněné dlážděné plochy.

V kompetenci Výběr a charakteristika specifických prvků zahradních a krajinářských úprav v kritériu ad f) zkoušející zadá konkrétní lokalitu, její parametry a účel pro zakládání prvků s pnoucích rostlin - nadmořskou výšku lokality, klimatické, půdní a jiné důležité podmínky ovlivňující jejich využití, možnosti závlahy, oslunění místa během dne apod.

V kompetenci Určování sortimentu rostlin využívaného při realizaci a údržbě zeleně a specifikace jeho použití se předpokládá určení více než 80 % předložených položek rostlinného materiálu ze souboru všech položek, které se při realizaci a údržbě zeleně běžně používají. Vyžaduje se odborné pojmenování s tolerancí starších nebo běžně užívaných odborných synonym. Při zkoušce je třeba uvádět rodový i druhový název, v některých případech vzhledem k požadované kvalitativní odlišnosti lze vyžadovat i kultivar, varietu nebo odrůdu. Za úspěšné splnění determinace rostlin se považuje více než 80 % správně zodpovězených položek. Počet položek předložených ke zkoušce v této kompetenci je minimálně 60 ks. Znalosti sortimentu rostlin a jejich použití bude tedy zaměřeno zejména na: stromy listnaté (opadavé, stálezelené) a jehličnaté, keře listnaté (opadavé, stálezelené) a jehličnaté, popínavky a liány, růže, trávy, letničky, dvouletky, trvalky, vodní a bahenní rostliny, rostliny pro střešní zahrady a z každé jmenované skupiny budou do poznávání zařazeni alespoň 3 zástupci.

V kompetenci Využívání mechanizačních prostředků při realizaci a péči o zeleň v kritériích ad c) a ad d) uchazeč bude pracovat na ploše o rozloze 5 až 10 m2.

V kompetenci Uplatňování norem a předpisů při realizaci a údržbě zeleně se jedná zejména o standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) a české státní normy ČSN.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zahradnických společenstev

Svaz zakládání a údržby zeleně

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici

ZAHRADA Olomouc, s. r. o.