Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér tepelných izolací
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrana, nakládání s odpady izolačních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem bezpečnost práce a její zásady Ústní ověření
b Provést výběr vhodných osobních ochranných pomůcek Praktické předvedení
c Charakterizovat preventivní požární opatření při provádění izolací vnějších potrubních systémů Ústní ověření
d Vysvětlit význam jištění výkopů a prací ve výkopech a prací na plynovém potrubí i pod plynem Ústní ověření
e Vysvětlit nakládání s odpady vzniklými v průběhu izolování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v právních a technických předpisech a obecných požadavcích na výstavbu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní právní předpisy vztahující se k činnosti izolatéra (Zákoník práce, Zák. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Ústní ověření
b Vysvětlit základní technické normy a technická pravidla vztahující se k činnosti izolatéra (TPG 927 02 - technická pravidla GAS) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Doprava a skladování materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady bezpečné manipulace při dopravování izolačních materiálů Ústní ověření
b Vysvětlit zásady bezpečné manipulace při skladování izolačních materiálů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění izolací na potrubí a zkoušení kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy izolačních technologií při údržbě a opravách plynových rozvodných zařízení Ústní ověření
b Vyjmenovat druhy izolačních technologií a jejich použití při výměně vadných částí plynových rozvodů a zařízení Ústní ověření
c Vysvětlit rozdíly při používání jednotlivých izolačních technologií při přípravě izolačních materiálů pro provádění montáží Ústní ověření
d Vysvětlit rozdíly při používání jednotlivých izolačních technologií při úpravě podkladů pro izolování Ústní ověření
e Vysvětlit rozdíly při používání jednotlivých izolačních technologií při přípravě nátěrových hmot Ústní ověření
f Provést izolaci spoje na potrubí dle zadání Praktické předvedení
g Provést vizuální a nedestruktivní (NDT) kontrolu kvality provedené izolace potrubí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat bezpečnou manipulaci a vysvětlit použití vhodných nářadí, přípravků, zařízení a pracovních pomůcek Ústní ověření
b Popsat údržbu používaného nářadí, zařízení a pracovních pomůcek Ústní ověření
c Provést údržbu použitého nářadí, zařízení a pracovních pomůcek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/izolater-pro-montaz-vnejs#zdravotni-zpusobilost).

 

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení všech zásad BOZP a PO v jejím průběhu.

Uchazeč má u zkoušky vlastní pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím.

Při ověřování odborných kompetencí je třeba dbát ustanovení platných norem a technických pravidel. S ohledem na charakter některých pracovních činností při ověřování způsobilosti uchazeče zajistit pro tuto činnost uchazeči pomoc další osoby.

Při hodnocení praktických dovedností je kromě hodnocení kvality a výsledku práce hodnocena také organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických a pracovních postupů, volba pracovních pomůcek, dodržování předpisů BOZP a PO, používání osobních ochranných pracovních prostředků, hygiena práce a péče o životní prostředí.

Uchazeč má u zkoušky vlastní pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím.

 

Zkouška proběhne v simulovaném dílenském prostředí.

 

Průběh zkoušky:

1)Uchazeč si vylosuje před zahájením zkoušky číslo zadání pro zkoušku (zadání pro praktické provedení izolace, seznam souvisejících otázek dle jednotlivých kritérií hodnocení).

2)Zadání pro praktické provedení izolace obsahuje vždy jeden z následujících možných úkolů: přímé potrubí (1m), oblouk, koleno, přírubový spoj, svařovaný spoj, uzavírací ventil, šoupě.

3)Uchazeči bude v klidném prostředí umožněna příprava v délce 45 minut, pro písemné poznámky, na přípravu obdrží volné listy papírů orazítkované autorizovanou osobou.

4)Uchazeč po proškolení bude uveden do dílny a v časovém limitu max. 3 hodin provede praktické předvedení zadaného úkolu.

5)Uchazeč při následné ústní zkoušce podá vysvětlení (odpovědi na dotazy k praktickému provedení a postupu prací, zodpoví zadané otázky dle jednotlivých kritérií).

6)Po dobu všech činností bude přítomen zkoušející a bude zaznamenávat hodnocení do formuláře – záznam o průběhu a výsledku zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů

Český plynárenský svaz

SOU plynárenské Pardubice