Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik dispečer
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářské legislativě a předpisech souvisejících s provozováním vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v návaznosti na ES 2000/60, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a obsah vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích - vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pojmech a činnostech spojených s provozováním vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit náležitosti provozního řádu vodovodu a popsat provozní schéma vodovodu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy ve výrobě, distribuci vody a hygienickém zabezpečení Písemné a ústní ověření
c Popsat objekty na vodovodní síti a jejich účel (jímací objekty, čerpací stanice včetně typů čerpadel, tlakové stanice, vodojemy, vodoměrné šachty) Ústní ověření
d Charakterizovat měřidla, jejich rozdělení včetně kritérií pro výběr a jejich instalace Ústní ověření
e Vysvětlit důvody a principy odkalování a odvzdušňování vodovodní sítě Ústní ověření
f Popsat postup opravy poruchy vodovodního řadu a přípojky Ústní ověření
g Popsat způsoby vyhledávání poruch na vodovodním potrubí Písemné a ústní ověření
h Popsat manipulaci s dálkovým vodovodním přivaděčem při ověřování funkčností ovládacích prvků a při odstraňování poruchy Ústní ověření
i Předvést bilanční výpočet spotřeby vody při odstávce přivaděče na základě zadaných parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
j Navrhnout a popsat opatření ke snižování ztrát vodovodní sítě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a vyhodnocování provozních stavů včetně funkčnosti ochrany vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sledované parametry a jejich význam při provozování vodovodní sítě Ústní ověření
b Vyhodnotit hodnoty všech sledovaných parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možnosti mechanického a elektronického zabezpečení objektů včetně kamerových systémů Ústní ověření
d Popsat koordinaci činností a spolupráci s vodárenskými provozy a středisky při řešení poruch vodovodních sítí a při nouzovém zásobování pitnou vodou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technickoprovozní dokumentace vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit typy provozní a technické dokumentace a způsob jejich vedení Ústní ověření
b Popsat náležitosti plánů krizové připravenosti, včetně povinností vyplývajících pro provozovatele vodovodu Ústní ověření
c Popsat náležitosti protipovodňových plánů včetně povinností majitele objektů v zátopovém území Ústní ověření
d Vyhodnotit výstup z Geografického informačního systému (GIS) o stavu a parametrech vodovodní sítě Praktické předvedení a ústní ověření
e Číst v technických výkresech a pasportech vodovodní sítě v listinné a elektronické podobě Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat náležitosti oznámení o hlášení přerušení nebo omezení dodávky vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Podávání informací o vzniklých poruchách a výlukách dodávky pitné vody včetně komunikace se zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy informací, které dispečer podává veřejnosti Ústní ověření
b Vyjmenovat druhy informací, které dispečer podává příslušným vedoucím útvarů Ústní ověření
c Předvést praktickou komunikaci asertivního jednání se zákazníkem, samosprávou a státní správou dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést telefonní hovor se zákazníky dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv, obuv a psací potřeby.

Pokud ve vodárenské společnosti existuje demo verze softwaru dispečinku, může být pro účel zkoušky využita.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší vybraná hodnoticí kritéria.

Příklady modelových situací:

1) Kompetence: Orientace ve vodohospodářské legislativě a předpisech souvisejících s provozováním vodovodů

- zákon 274/2001 Sb. – zejména se jedná o § 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 20, 21

2) Kompetence: Orientace v pojmech a činnostech spojených s provozováním vodovodní sítě

- autorizovaná osoba připraví min. 3 schémata vodovodu

3) Kompetence: Kontrola a vyhodnocování provozních stavů včetně funkčnosti ochrany vodovodní sítě

- Autorizovaná osoba připraví 3 měsíční sledování provozních stavů (noční a denní průtoky, tlaky, hladiny v akumulacích, chody čerpadel, objemy čerpané surové a vyrobené vody apod.)

4) Kompetence: Vedení technickoprovozní dokumentace vodovodní sítě

Autorizovaná osoba připraví technické výkresy a pasporty vodovodní sítě v listinné a elektronické podobě.

5) Kompetence: Podávání informací o vzniklých poruchách a výlukách dodávky pitné vody včetně komunikace se zákazníky, např.: porucha na vodovodní síti, objektu, úpravně vody apod.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet zejména k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je potřebné posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště nebo daných obecných zákonných předpisů a norem. Ověření některých odborných způsobilostí lze provést rovněž elektronickou formou v simulovaném prostředí (na modelu dispečinku pitné vody).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Vodovody a kanalizace Jablonné na Orlicí, a. s.

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

TEPVOS, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí