Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst provozní, technické a výkresové dokumentace strojní dopravy používané při těžbě a úpravě nerostných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat z příslušné dokumentace relevantní údaje potřebné k obsluze strojní dopravy používané při těžbě a úpravě nerostných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat z příslušné dokumentace relevantní údaje potřebné k údržbě strojní dopravy používané při těžbě a úpravě nerostných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat druhy strojní dopravy používané při těžbě a úpravě nerostných surovin (hlubinná nebo povrchová těžba) Ústní ověření
e Prokázat znalost základních právních předpisů a technických norem v oblasti strojní dopravy při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování technologického vybavení a jeho nasazení na pracovištích hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v dokumentaci strojní dopravy údaje potřebné k navržení technologického vybavení pracoviště stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodný druh strojní dopravy pro pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit nasazení navrhovaného technologického vybavení pracoviště hornické činnosti Ústní ověření
d Navrhnout dopravní řád pro strojní dopravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení montáže a údržby strojní dopravy při těžbě a úpravě nerostných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh postupu montáže strojní dopravy (strojů a zařízení) v těžbě a úpravě nerostných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat návrh postupu údržby strojní dopravy (strojů a zařízení) v těžbě a úpravě nerostných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit význam oprav strojů a zařízení v těžbě a úpravě nerostných surovin Ústní ověření
d Popsat vedení pracovníků zajišťujících obsluhu, údržbu a opravy strojů Ústní ověření
e Vysvětlit dlouhodobé plány oprav strojů a zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků potřebných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem Ústní ověření
b Navrhnout postup praktického provádění kontroly zařízení strojní dopravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém evidování strojů a zařízení strojní dopravy Ústní ověření
b Provést záznam o kontrole (provozu, revizích a opravách) strojního zařízení do provozní a technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Další podmínky týkající se výkonu povolání v rámci této profesní kvalifikace stanoví příslušné báňské předpisy, zejména vyhláška č. 22/1989 Sb., vyhl. č. 26/1989 Sb., a vyhl. č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů..

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-technik-pro-povrch)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

U kritérií hodnocení, u kterých je jako způsob ověření uvedeno praktické předvedení a ústní ověření, uchazeč prakticky předvádí daný úkol dle zadání a poté je v případě potřeby zkušební komisí dotazován.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravský štěrk, a. s.

OSVČ