Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Traťový dělník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Opravy, montáže a demontáže kolejí a železničního svršku pro činnost traťový dělník

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vystrojení betonového a dřevěného pražce včetně jeho vrtání, včetně vrtání kolejnic a jejich řezání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést na výhybce montáž či demontáž jazyka nebo jazykových opěrek nebo přídržnic Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Manipulace s materiálem, převážení a přenášení pro činnost traťový dělník

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit uložení pražců a kolejnic na skládce Ústní ověření
b Popsat manipulaci s pražci Ústní ověření
c Popsat manipulaci s kolejnicemi Ústní ověření
d Popsat uložení drobného kolejiva Ústní ověření
e Provést manipulaci s drobným kolejivem Praktické předvedení
f Provést manipulace s výsypným zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění zemních prací s přípravou a úpravou terénu pro kolejové lože pro činnost traťový dělník

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup a zahájit čištění kolejového lože Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
2

Orientace v železničních stavebních materiálech a jejich vlastnostech pro činnost traťový dělník

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit jednotlivé typy a tvary drobného kolejiva Praktické předvedení
b Vyjmenovat tvary kolejnic Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Orientace v sestavách a konstrukcích pro železniční svršek pro činnost traťový dělník

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci výhybky Ústní ověření
b Prokázat znalost charakteristických bodů koleje Ústní ověření
c Vysvětlit rozlišení průjezdného průřezu a volného schůdného prostoru Ústní ověření
d Vysvětlit rozlišení míst veřejnosti přístupných a veřejnosti nepřístupných Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění prací na železničním spodku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby údržby otevřených odvodňovacích zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a prokazatelně doložit absolvování vstupního školení bezpečnosti práce pro osoby vstupující na provozovanou železniční dopravní cestu, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoci. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101884).

 

U kritérií, která vyžaduji praktické ověření, je v případě technického nebo časového omezení možno vykonat pouze zahajovací práce a následně další činnost pouze ústně popsat.

 

Při ověřování plnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění úkolů, ke kvalitě práce a k časovému hledisku zvládání daných operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dopravní vzdělávací institut, a. s.