Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Mechanik železniční sdělovací a zabezpečovací techniky
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v obecné legislativě železniční dopravy, základní pracovněprávní legislativě, interních předpisech a dokumentech provozovatele dráhy pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se železniční dopravy Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy obecné legislativy železniční dopravy a základní pracovněprávní legislativy provozovatele dráhy Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat nejdůležitější předpisy a dokumenty provozovatele dráhy pro činnost návěstního spojového dozorce Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit základní pojmy z interních předpisů a dokumentů provozovatele dráhy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Bezpečnost, ochrana zdraví v prostředí železniční dopravy, požární ochrana, ochrana životního prostředí a pohyb v provozované dopravní cestě pro činnost v zabezpečovací a sdělovací technice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v interních předpise pro pohyb v kolejišti Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v postupu při práci v provozované dopravní cestě a v technologických postupech pro práci ve výšce a na elektrickém zařízení Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit zásady požární ochrany Písemné a ústní ověření
d Vyvětlit zásady ochrany zdraví v prostředí železniční dopravy a poskytování první pomoci Písemné a ústní ověření
e Popsat zajišťování činností při výluce, nehodách, mimořádných událostech a živelných pohromách Písemné a ústní ověření
f Popsat obecné zásady ochrany životního prostředí Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit problematiku práce cizích právních subjektů při vstupu a pohybu na provozované dopravní cestě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v drážní infrastruktuře pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalost podle vyhlášky č. 177/1995 Sb., o uspořádání zabezpečovacího zařízení (podle rychlostí do 60 km/hod, od 60 km/hod do 100 km/hod, nad 100 km/hod) Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost rozdělení zabezpečovacího zařízení dle TNŽ 34 2620 (kategorie 1-3) Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit uspořádání sdělovacího zařízení (druhy okruhů a jejich podmínky) Písemné a ústní ověření
d Prokázat znalost ochranných pásem kabelových vedení a drah Písemné a ústní ověření
e Prokázat znalost návěstní soustavy u mechanických a světelných návěstidel Písemné a ústní ověření
f Orientovat se v označování prvků železniční dopravní cesty Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v principech činnosti zabezpečovacích systémů na dráhách celostátních a regionálních pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti staničních zabezpečovacích zařízení Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit činnost traťových zabezpečovacích zařízení Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost činnosti mechanických přejezdových zabezpečovacích zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v zabezpečovacích a sdělovacích zařízeních pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip mechanických zabezpečovacích zařízení včetně popisu jejich prvků Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit princip elektromechanických zabezpečovacích zařízení včetně popisu jejich prvků Písemné a ústní ověření
c Prokázat informativní znalost sdělovacích zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha zabezpečovacího zařízení pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob obsluhy mechanických zabezpečovacích zařízení (normální obsluha a při poruchách) Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit způsob obsluhy elektromechanických zabezpečovacích zařízení (normální obsluha a při poruchách) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Obsluha sdělovacího zařízení pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsluhu sdělovacích zařízení Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit obsluhu informačních zařízení Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit obsluhu signalizačních zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci zabezpečovacích zařízení pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní dokumentací zabezpečovacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat principiální dokumentaci zabezpečovacího zařízení (mechanická, elektromechanická zabezpečovací zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat znalost dokumentace kabelových vedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci sdělovacích zařízení pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v dokumentaci sdělovacích zařízení Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v dokumentaci informačních zařízení Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v dokumentaci signalizačních zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba sdělovacího zařízení pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a vysvětlit postup údržby sdělovacích zařízení (preventivní údržba a lokalizace poruch, měření) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést a vysvětlit postup údržby informačních zařízení (preventivní údržba a lokalizace poruch, měření) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit postup údržby signalizačních zařízení (preventivní údržba a lokalizace poruch, měření) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit postup údržby kabelových vedení, tras a jejich vyhledávání (metalické, optické kabely) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba zabezpečovacího zařízení pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést údržbu mechanických zabezpečovacích zařízení (preventivní údržba a lokalizace poruch) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a předvést údržbu ektromechanických zabezpečovacích zařízení (preventivní údržba a lokalizace poruch, měření) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v uspořádání železničního svršku a spodku ve vztahu ke sdělovacímu a zabezpečovacímu zařízení pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost uspořádání železničního svršku Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost uspořádání zabezpečovacího zařízení na železničním svršku Písemné a ústní ověření
c Popsat požadavky na uložení kabelových sítí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v ČSN, EN a TNŽ z oblasti sdělovacího a zabezpečovacího zařízení pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v podmínkách pro zabezpečovací zařízení dle ČSN 34 2600 Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v základních požadavcích na řešení staničních a traťových zabezpečovacích zařízení dle TNŽ 34 2620 Písemné a ústní ověření
c Prokázat informativní znalost použití značek pro situační schémata železničních zabezpečovacích zařízení dle TNŽ 34 5542 Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provoz sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a jeho uvádění do provozu pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se informativně v problematice provozu zabezpečovacích zařízení (vypínání a zapínaní zabezpečovacího zařízení při údržbě, opravách a rekonstrukcích, viz předpis T100) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Orientace v technických kvalitativních podmínkách staveb drah (TKP) pro činnost návěstní spojový dozorce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v TKP Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a prokazatelně doložit absolvování vstupního školení, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoci. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=103125).

Před zahájením zkoušky musí uchazeč předložit doklad o elektrotechnické kvalifikaci dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., příloha č. 4, bod 7 nebo bod 8a) nebo bod 8b) a vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 3 nebo § 5 a vyšší.

 

Metodické pokyny

Zkouška je rozdělena do dvou částí: 1. část - písemná zkoška, 2. část ústní a praktická zkouška.

 

Při ověřování kompetence Orientace v obecné legislativě železniční dopravy, základní pracovněprávní legislativě, interních předpisech a dokumentech provozovatele dráhy pro činnost návěstní spojový dozorce:

- kritérium hodnocení a) - je třeba uvést následující právní normy a předpisy: zákon 266/1994 Sb., vyhláška 100/1995, 173/1995, 177/1995 atd.

- kritérium hodnocení b) - dostane uchazeč k prokázání znalostí 5 pojmů

- kritérium hodnocení c) - jedná se o předpisy řady BP1, D, T, S, Z, TKP, TNŽ, technické specifikace, směrnice atd.,

- kritérium hodnocení d) - dostane uchazeč k prokázání znalostí 5 pojmů.

 

Při ověřování kompetence Bezpečnost, ochrana zdraví zdraví v prostředí železniční dopravy, požární ochrana, ochrana životního prostředí a pohyb osob v provozované dopravní cestě pro činnost v zabezpečovací a sdělovací technice:

- kritérium a) - jedná se o předpisy řady D a Bp1

- kritérium g) - jedná se o problematiku investiční výstavby, opravných prací apod.

 

Při ověřování kompetence Orientace v drážní infrastruktuře pro činnost návěstní spojový dozorce:

- kritérium f) - např. návěstidla, výhybky, koleje atd.

 

Při ověřování kompetence Orientace v principech činnosti zabezpečovacích systémů na dráhách celostátních a regionálních pro činnost návěstní spojový dozorce:

- kritérium a) - jedná se o systém pevné a volné páky, historický vývoj staničního zabezpečovacího zařízení, přímá a nepřímá boční ochrana a další

- kritérium b) - jedná se o historický vývoj traťového zabezpečovacího zařízení, bloková a úplná bloková, podmínky a další

 

Při ověřování kompetence Orientace v zabezpečovacích a sdělovacích zařízeních pro činnost návěstní spojový dozorce:

- kritérium c) - umět vyjmenovat následující sdělovací zařízení: rozhlasová zařízení, telefonní zapojovače, hodinová zařízení, EPS, EZS, ICS, kamerové systémy, DDTS a další a alepsoň 2 popsat

 

Při ověřování kompetence Obsluha sdělovacího zařízení pro činnost návěstní spojový dozorce:

- kritérium a) - např. telefonního zapojovače a přístroje, RDST, GSMR, TRS apod.

- kritérium b) - např. rozhlasová zařízení, kamerové systémy ICS apod.

- kritérium c) - např. EPS, EZS a další

 

Při ověřování kompetence Orientace v technické dokumentaci zabezpečovacích zařízení pro činnost návěstní spojový dozorce:

- kritérium a) - je třeba pracovat se situačními schématy, závěrovými tabulkami apod.

 

Pro ověřování kompetence Orientace v technické dokumentaci sdělovacích zařízení pro činnost návěstní spojový dozorce:

- kritérium a) - jedná se o dokumentaci telefonních zapojovačů a přístrojů, RDST a dalších

- kritérium b) - jedná se o dokumentaci rozhlasových zařízení, hodinových zařízení, kamerových systémů ISC a další

- kritérium c) - jedná se o signalizační zařízení EPS, EZS a další

 

Při ověřování kompetence Orientace v uspořádání železničního svršku a spodku ve vztahu ke sdělovacímu a zabezpečovacímu zařízení pro činnost návěstní spojový dozorce:

- kritérium a) - popsat součásti výhybky a její princip, izolované zařízení atd.

- kritérium b) - týká se návěstidel, prvků pro zjišťování volnosti kolejových úseků, přestavníků, drátovodů atd.

- kritérium c) - např. hloubka uložení, souběhy, křížení apod.

 

U kritérií, která vyžadují praktická ověření, je v případě technického nebo časového omezení možno vykonat pouze zahajovací práce a následně další činnost pouze ústně popsat.

 

Zkouška, organizace zkoušky, předepsané kompetence jsou vždy v souladu s předpisem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace SŽDC Zam1 v aktuálním znění.

 

Všechny zákonné normy a předpisy uvedené v hodnoticím standardu se používají v aktuálním platném znění ke dni zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dopravní vzdělávací institut, a. s.

Signal Projekt, s. r. o.