Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technolog recyklace
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strategických dokumentech, právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní strategické a legislativní dokumenty upravující nakládání s odpady a druhotnými surovinami Písemné a ústní ověření
b Popsat strukturu a využití katalogu odpadů pro zatřiďování odpadů, použít Katalog odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat podklady k žádosti o souhlas k provozování zařízení k nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování technologických postupů a provozních předpisů pro evidenci, třídění, zpracování a recyklaci druhotných surovin z plastových odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní druhy odpadů, rozdělení, charakteristiku a názvosloví základních typů plastů a možnosti jejich využití pro recyklaci Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat typické materiálové složení plastových odpadů Písemné a ústní ověření
c Popsat základní technologie pro zpracování plastových odpadů Písemné a ústní ověření
d Navrhnout rámcový technologický postup zpracování plastových odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat environmentální a zpracovatelská rizika při recyklaci plastů a určit odpovídající technologický postup jejich zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat nařízení o povinné registraci chemických látek na trhu EU (REACH) Písemné a ústní ověření
g Popsat hlavní požadavky na strukturu a obsah provozního předpisu pro příjem a skladování plastových odpadů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních technologiích a materiálech pro recyklaci plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní skupiny druhotných surovin vytvořených při zpracování plastových odpadů a popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat materiálové výstupy ze zpracování plastových odpadů a popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
c Navrhnout využití druhotných surovin vytvořených při zpracování plastových odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
d Porovnat technické a ekonomické parametry předložených primárních a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
e Nakreslit schéma a popsat materiálovou recyklaci plastů, které vznikají jako komunální odpad – použité plastové obaly Praktické předvedení a ústní ověření
f Nakreslit schéma a popsat chemickou recyklaci plastů Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat energetické využití plastových odpadů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Identifikace, měření a hodnocení vstupních parametrů plastových odpadů a určení způsobu jejich recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřitelné parametry hlavních druhotných surovin a odpadů z recyklace plastových odpadů a způsob jejich dokumentace Písemné a ústní ověření
b Stanovit technické parametry pro předložené skupiny vytvořených druhotných surovin z plastových odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést odběr vzorků z recyklace plastových odpadů, změřit parametry frakcí a zaevidovat výsledky Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat základní metody měření vstupních parametrů plastových odpadů a posoudit získané hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést příklady zjišťování různých typů termoplastů bez pomocí laboratoře Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Třídění odpadů a druhotných surovin z recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytřídit předložené vzorky materiálů z recyklace plastových odpadů podle vizuálního posouzení Praktické předvedení a ústní ověření
b Označit v jednom vzorku nepoužitelné a nebezpečné odpady Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout zařazení jednoho vzorku vytříděného materiálu z recyklace plastových odpadů podle katalogu odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování postupu recyklace plastového odpadu a nastavení technologických parametrů recyklačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsah provozního řádu zařízení pro zpracování odpadů Písemné a ústní ověření
b Navrhnout stručný blokový popis technologie zpracování plastových odpadů pro účely provozního řádu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat požadavky na průběžnou evidenci odpadů podle platné legislativy Písemné a ústní ověření
d Popsat požadavky na dokumentaci shody u druhotných surovin z recyklace plastových odpadů Písemné a ústní ověření
e Popsat provozní dokumentaci a deníky pro provoz zařízení na zpracování odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření výstupních parametrů recyklátu, hodnocení jeho vlastností a určení vhodnosti použití pro další zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a zkontrolovat kritéria volby technologické operace pro zpracování předloženého vzorku plastových odpadů z hlediska požadavků na kvalitu výstupních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat na předloženém vzorku materiálů, zda byl dodržen předepsaný technologický postup pro separaci druhotných surovin a odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést parametry pro nepoužitelné a nebezpečné odpady ze zpracování plastových odpadů Písemné a ústní ověření
d Stanovit a zkontrolovat postupy a technologie odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů ze zpracování plastových odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování technického stavu a výrobních parametrů a spolupráce při plánování oprav technologických zařízení pro recyklaci plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obecné zásady péče o recyklační technologická zařízení a obsah provozního řádu Písemné a ústní ověření
b Stanovit rozsah a systém sledování a vyhodnocování provozních parametrů technologického zařízení z pohledu zajištění kvality výstupů druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit plán revizí a oprav určeného technologického zařízení pro zpracování odpadových plastů podle jeho operativního stavu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést diagnostiku a seřízení technologického zařízení pro zpracování plastových odpadů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování a kontrola podmínek pro skladování a přepravu odpadů a druhotných surovin z recyklačních zařízení pro plastové odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit podmínky pro skladování a přepravu určených druhů druhotných surovin a odpadů z recyklace plastových odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit formulář pro sledování měřených parametrů skladovaných druhotných surovin z recyklace plastových odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit skladové podmínky pro druhotné suroviny z recyklace plastových odpadů v recyklačním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit opatření k zamezení smíchání nebo znečištění druhotných surovin a odpadů v průběhu přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení menšího pracovního kolektivu vykonávajícího jednoduché nebo pomocné činnosti v oblasti recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přidělit práci simulovanému pracovnímu kolektivu podle specializace jeho členů Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout systém kontroly plnění přidělených úkolů simulovanému pracovnímu kolektivu Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit členům simulovaného pracovního kolektivu specifické osobní ochranné pracovní prostředky pro BOZP při recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podnikovou dokumentaci pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
b Určit z podnikové dokumentace předepsané osobní ochranné pracovní prostředky při práci v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
d Uvést zásady BOZP pro mobilní drtič Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technolog-recyklace#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška bude probíhat pro vybranou technologii, kterou určí autorizovaná osoba dle aktuálního výrobního programu firmy.

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (webové stránky, odborné katalogy, firemní materiály).

 

Při praktickém ověřování bude posuzována dovednost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, bezpečnosti práce, požadované kvality vytřídění druhotných surovin, zohlednění specifických metod nakládání s nebezpečnými odpady, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Vhodné technologické, manipulační, logistické a osobní ochranné pracovní prostředky bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů nebo poskytnutých prostředků.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dva až tři vzorové podklady čí zadání pro kritéria hodnocení s praktickým předvedením (interní dokumenty, provozní řád, interní normy pro třídění, postupy pro manipulaci s materiály a odpady, označování sběrných nádob a míst k uložení nebezpečných odpadů, požadavky na bezpečné zacházení s konkrétním nářadím nebo zařízením) a uchazeč je dostane podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem „praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Dále je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem „písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Uchazeč o zkoušku si přinese na zkoušku pracovní oděv a obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, Praha

Anselmo Technologies, s. r. o., Ostrava

Ing. Emil Polívka, poradce, Praha

Ing. Milan Říha Ph.D., DiS., specialista vzdělávání, Šibřina