Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Specialista pro kontrolu obchodních provozoven
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zbožím v maloobchodní jednotce (dodržování HACCP)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip a podstatu systému kritických bodů HACCP v maloobchodní provozovně Ústní ověření
b Vyjmenovat a předvést základní způsoby a postupy při kontrole dodaného zboží z hlediska kvality a kvantity Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat požadovaný teplotní řetězec pro skladování zboží dle jeho charakteru (u maloobchodu s nabídkou prodeje potravin definovat povinné teploty pro volný prodej masa, uzenin, ovoce a zeleniny a mléčných výrobků) Ústní ověření
d Vysvětlit základní podstatu provozního řádu prodejny Ústní ověření
e Vyjmenovat základní postupy a povinnosti hygienického minima zaměstnanců a vyjmenovat základní ochranné pomůcky při prodeji zboží v maloobchodní prodejně Ústní ověření
f Vysvětlit způsob vydávání zboží ze skladu na prodejnu First In - First Out a Last In - First Out Ústní ověření
g Vysvětlit pojem špinavá a čistá cesta pohybu zboží od dodavatele při příjmu zboží až ke konečnému zákazníkovi do prodejny Ústní ověření
h Vyjmenovat základní manipulační prostředky sloužící pro přesun dodaného zboží po prodejně za podmínek dodržování platných hygienických norem Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria dle Pokynů k realizaci zkoušky.
5

Posuzování procesu kvality práce, produktů a služeb v rámci celkového řízení a koordinace činností maloobchodních jednotek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní kontrolní body hodnocení práce zaměstnanců na prodejnách Ústní ověření
b Vyjmenovat základní kontrolní body pro hodnocení kvality nabízených produktů Ústní ověření
c Vyjmenovat základní kontrolní body pro hodnocení kvality poskytovaných služeb Ústní ověření
d Vyjmenovat základní kontrolní body pro hodnocení kvality exteriéru a interiéru prodejny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v příslušné oborové legislativě pro provádění kontrol prodejen maloobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podstatu zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v aktuálním znění) Ústní ověření
b Popsat podstatu zákona o vratných zálohovaných obalech, o značení lihu (č. 149/2006 Sb., v aktuálním znění). Toto kritérium je vyžadováno pouze se zaměřením na maloobchodní provozovny s prodejem potravin Ústní ověření
c Popsat podstatu zákona o označování zboží nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, v aktuálním znění Ústní ověření
d Popsat podstatu zákona o cenách (č. 526/1990 Sb., v aktuálním znění) Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria dle Pokynů k realizaci zkoušky.
5

Orientace v označování výrobků a zboží dle platné legislativy ČR a EU

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat povinné údaje, které musí být uvedeny na obale výrobku určeného k přímému prodeji konečnému zákazníkovi v maloobchodní jednotce (u maloobchodu s nabídkou prodeje potravin určit i rozdíl mezi datem použitelnosti a datem minimální trvanlivosti) Ústní ověření
b Vyjmenovat povinné informace uvedené na výrobcích balených bez přítomnosti spotřebitele provozovatelem maloobchodní prodejny (u maloobchodu s nabídkou volného prodeje potravinářských výrobků jmenovat další povinné informace) Ústní ověření
c Vyjmenovat povinné základní informace uvedené na cenovce u zboží Ústní ověření
d Vysvětlit význam měrné jednotky a na názorném příkladu předvést přepočet prodejní ceny za zboží v poměru k měrné jednotce Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat, které doklady musí být zákazníkovi vydány spolu s prodaným zbožím a co na dokladech musí být uvedeno (u nepotravinářského obchodu vysvětlit dále pojem prohlášení o shodě) Ústní ověření
Je třeba splnit kritéria dle Pokynů k realizaci zkoušky.
5

Tvorba cen v obchodě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, z čeho je sestavena prodejní cena u zboží v maloobchodní provozovně Ústní ověření
b Vysvětlit pojem obchodní marže Ústní ověření
c Vypočítat dle předloženého dodacího listu od dodavatele konečnou prodejní cenu podle stanovené marže u zboží daného charakteru Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat kategorie zboží, které podléhají sníženému DPH Ústní ověření
e Popsat a předvést přepočet prodejní ceny u výrobků určených k doprodeji Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést přepočet prodejní ceny v korunách na euro podle aktuálního kurzu ČNB Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat základní povinné údaje uvedené na pokladním lístku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vysvětlení metod merchandisingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní podstatu merchandisingu a popsat jeho využití v maloobchodních prodejnách Ústní ověření
b Vystavit zvolený druh zboží do regálu a zajistit správné označení nabízeného výrobku včetně propagačního materiálu pro zajištění zvýšení prodejnosti daného sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhodnotit vystavení zboží v regálech a posoudit jeho označení včetně použití propagačních materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhodnotit základní druhy propagačních materiálů pro zvýšení prodejnosti zboží a posoudit jejich použití v prodejně maloobchodu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit výhody POS (point of sale) materiálů a druhotného umístění zboží v maloobchodních prodejnách Ústní ověření
f Provést kontrolu vystaveného zboží v regálu a stanovit podmínky vyřazení výrobků z běžného prodeje (např. určení k doprodeji) Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyjmenovat nejdůležitější zóny nákupu v maloobchodní prodejně zajišťující největší obrat dané kategorie a lokalizovat impulzivní místa nákupů na prodejně Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění Retail Controllingu (kontrolního nákupu) v rámci kontroly maloobchodní prodejny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu a přínosy Retail Controllingu (nezávislého nákupu) Ústní ověření
b Popsat základní komunikační způsoby personálu prodejny vůči zákazníkům Ústní ověření
c Provedení nezávislého nákupu na maloobchodní prodejně, zhodnocení sledovaných bodů při posuzování kvality činností na prodejně, prezentace výsledků Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat základní formy poskytovaných doplňkových služeb při prodeji zboží konečnému zákazníkovi Ústní ověření
e Vyjmenovat základní formy a způsoby prodeje dle specifikace prodejní jednotky Ústní ověření
f Pořídit základní fotografie z prodejny - exteriér, interiér, sortiment a propagace nabízeného zboží Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha kancelářských programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní typy programů běžně využívaných v praxi při práci s PC s přihlédnutím k náplni práce Ústní ověření
b Vyjmenovat, které z běžně používaných programů kancelářských balíčků jsou vhodné pro vytváření finančních statistik, analýz a reportů Ústní ověření
c Vytvořit v textovém editoru kopii části textu dle předloženého naformátovaného vzoru Praktické předvedení
d Vytvořit v tabulkovém procesoru na základě poskytnutých údajů tabulku, která bude zachycovat meziroční indexové změny dané veličiny, její kumulativní nárůst, a to vše za použití tzv. vzorců - tedy automatického výpočtu veličiny po dosazení hodnot Praktické předvedení
e Převést výstupy ze dvou výše uvedených kritérií hodnocení do přenosného tiskového formátu (angl. zkr. PDF) Praktické předvedení
f Vytvořit soubor PDF z předcházejícího kritéria a odeslat za využití libovolného poštovního klienta na uvedenou adresu Praktické předvedení
g Dle stanoveného zadání vyhledat na internetu v libovolném internetovém prohlížeči 3 různé lokální dodavatele zadaného produktu/služeb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Bližší pokyny k realizaci zkoušky

Zkouška může, ale nemusí probíhat v potravinářském provozu. V případě, že zkouška bude probíhat v nepotravinářském provozu není potřeba plnit:

AD) Kompetence Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zbožím v maloobchodní jednotce (dodržování HACCP):

kritérium a;

kritérium c - u maloobchodu s nabídkou prodeje potravin definovat povinné teploty pro volný prodej masa, uzenin, ovoce a zeleniny a mléčných výrobků;

kritérium e - vyjmenovat základní postupy a povinnosti hygienického minima zaměstnanců.

AD) Kompetence Orientace v příslušné oborové legislativě pro provádění kontrol prodejen maloobchodu:

kritérium b.

AD) Orientace v označování výrobků a zboží dle platné legislativy ČR a EU:

kritérium a - u maloobchodu s nabídkou prodeje potravin určit i rozdíl mezi datem použitelnosti a datem minimální trvanlivosti;

kritérium b - u maloobchodu s nabídkou volného prodeje potravinářských výrobků jmenovat další povinné informace.

 

V případě, že praktická část bude probíhat v maloobchodní prodejně potravin, je nutné, aby uchazeč předložil platný potravinářský průkaz.

 

Na základě domluveného časového termínu ke stanovení zkoušky na pozici specialista pro kontrolu prodejen maloobchodu se autorizovaná osoba zaměří na praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré uvedené úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory budou splňovat požadavky k možnosti ověření získaných znalostí a dovedností uchazeče. Nutností k praktickému ověření uchazeče je také poskytnout dostatečné technické vybavení, které je uvedeno v bodě nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky.

 

Hlavní podstatou je ověření praktických činností, které musí uchazeč na dané pracovní pozici splňovat a musí prokázat svou znalost k provádění a splnění zadaných úkolů. Během praktických činností je nutné dodržovat provozní řád, PO a BOZP prostoru, ve kterém se bude pohybovat a v místě určeném k závěrečnému ověření znalostí uchazeče.

Pro splnění některých úkolů uvedených v kritériích hodnocení je potřeba poskytnout uchazeči firemní podklady v podobě reálných dodacích listů od dodavatelů, přístup k datům z pokladního systému, tabulky kategorizace marží, náhled do provozního řádu. Praktické části zkoušky musí být prověřeny přímo v místě maloobchodní prodejny.

Veškeré zadané úkoly, které jsou podmínkou k úspěšnému absolvování zkoušky, bude uchazeč konat v reálném čase před autorizovanou osobou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.