Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 29.9.2017 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání vybraného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Kontrola kvality materiálů používaných v brašnářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, podšívkových materiálů a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu konkrétních dílců Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit z předložených materiálů odpovídající druh usně a vhodný podšívkový materiál pro zhotovení stanoveného vzoru brašnářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat kvalitu a přednosti výztuhového a podšívkového materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění jednoduchých pracovních operací při výrobě brašnářských dílců a součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vhodně umístit šablonu na materiál, provést přesné obkreslení šablony včetně pomocných značek na materiál Praktické předvedení
b Vykrojit dílce podle krájecí šablony či podle zakreslení u konkrétního výrobku s použitím výrobní dokumentace při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
c Zvolit vhodný vysekávací nůž s ohledem na druh zadaného materiálu a provést jeho vyseknutí při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat rozdíl mezi štípáním a kosením usňových dílců, předvést štípání a kosení usňových dílců včetně seřízení strojů dle zadání při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spojování dílců a součástí ručním a strojním šitím v brašnářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu vzorků k šití, zdůvodnit vlastnosti a výhody šitého spoje, předvést správné navlečení jehly na zvoleném šicím stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat práci na různých šicích strojích, předvést šití s vodičem i bez vodiče a zdůvodnit přednosti jednotlivých způsobů šití Praktické předvedení a ústní ověření
c Na šicích strojích prošít, sešít, našít a lemovat a paspulovat díly u předložených dvou vzorků podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést navlečení příze do ruční jehly a předvést šití jednou nebo dvěma jehlami podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění jednoduchých úprav součástí a hotových výrobků v brašnářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a zdůvodnit úpravy součástí a dílců před vlastním spojováním Ústní ověření
b Vyztužit dílce výrobku podle technické dokumentace, popsat účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Připevnit podle výrobní dokumentace kování a ozdoby u konkrétního výrobku tak, aby byly splněny požadavky na pevnost a estetiku provedení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Konečná úprava vzhledu brašnářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní operace při dokončování vzhledu brašnářských výrobků Ústní ověření
b Provést konečnou úpravu vzhledu vnější části hotového brašnářského výrobku s přihlédnutím k upravovanému materiálu, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat konečný vzhled zadaného brašnářského výrobku a uvést zásady údržby výrobku s ohledem na použitý hlavní vrchový materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby.

U odborné kompetence Kontrola kvality materiálů používaných v brašnářské výrobě, kritérium hodnocení a), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritérií hodnocení počet vzorků usní, podšívkových materiálů a pomocných materiálů (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

Zkoušející určí způsob zpracování brašnářského výrobku u odborné kompetence Spojování dílců a součástí ručním a strojním šitím v brašnářské výrobě, kritéria hodnocení c) a d).

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií.

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném procesu kožedělné výroby.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání brašnář nebo výrobce kožedělného zboží a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.
 4. Profesní kvalifikace brašnář nebo dělník v brašnářské výrobě a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • Provozní dílna vybavená šicím strojem plochým patkovým, šicím strojem ramenovým lemovacím případně dalšími, řezacím strojkem, cívkovacím strojem, nářadím (krájecí nožík, šídlo, kostka, kladivo, nůžky) pro zhotovení kožedělných výrobků, odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům, přísun potřebné energie
 • Materiály, polotovary a další komponenty (v minimálním počtu 3 - 5 vzorků od každého druhu)
 • Vzorky hotových brašnářských výrobků (v minimálním počtu 2 - 5 vzorků)
 • Výkresová dokumentace a šablony pro brašnářskou výrobu
 • Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace pro brašnářskou výrobu)
 • Provozní dílna vybavená stroji, zařízením a nářadím pro zhotovení brašnářských nebo kožedělných výrobků
 • Pracovní oděv si uchazeč zajistí sám.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace (např. nájemní smlouvu, smlouvu o užívání, prohlášení o zapůjčení apod.) včetně dokladu typu smlouvy o smlouvě budoucí dávajícího předpoklad dlouhodobějšího disponování s příslušným vybavením.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leon OrthoShoes s.r.o.

ORTO plus s.r.o.