Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava nakládacího a přibírkového stroje k provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle pokynů pro obsluhu a údržbu postup a způsob provádění prohlídky nakládacího a přibírkového stroje před zahájením provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést prohlídku nakládacího a přibírkového stroje na pracovišti před zahájením provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nakládací a přibírkový stroj a vysvětlit jeho funkci Ústní ověření
b Předvést řízení a ovládání nakládacího a přibírkového stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat bezpečnost práce při obsluze nakládacího a přibírkového stroje a osobní ochranné pracovní prostředky potřebné k obsluze nakládacího a přibírkového stroje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přibírka počvy přibírkovým strojem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště na provádění přibírky počvy, včetně vymezení ohroženého prostoru Praktické předvedení
b Připravit přibírkový stroj pro přibírku počvy Praktické předvedení
c Provést přibírku počvy přibírkovým strojem Praktické předvedení
d Organizovat hornické práce (např. úprava výztuže nebo výstroje, přemístění dopravníku) související s prováděním přibírky v důlním díle Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání materiálů (těživa) nakládacím strojem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nakládací stroj pro nakládání materiálů (těživa) na dopravníky nebo do vozových nebo přepravních jednotek Praktické předvedení
b Provést naložení materiálu (těživa) nakládacím strojem na dopravní zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úkony denního ošetření a běžné údržby nakládacího a přibírkového stroje Praktické předvedení
b Zkontrolovat technický stav po provedení běžné údržby nakládacího a přibírkového stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provozu (výkonu) nakládacího a přibírkového stroje v dole Praktické předvedení
b Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provedených úkonech denního ošetření a běžné údržby nakládacího a přibírkového stroje v dole Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována. Odkaz z NSP: http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=27&id_jp=101907

Další podmínky stanoví vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.

Pokud není u ověřování jednotlivých kritérii stanoven rozsah, stanoví autorizovaná osoba konkrétní rozsah tak, aby nebyla překročena celková doba trvání vlastní zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.

Těžební unie