Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení při povrchové a hlubinné těžbě
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava nakládacího a přibírkového stroje k provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle pokynů pro obsluhu a údržbu postup a způsob provádění prohlídky nakládacího a přibírkového stroje před zahájením provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést prohlídku nakládacího i přibírkového stroje na pracovišti před zahájením provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nakládací a přibírkový stroj a vysvětlit jeho funkci Ústní ověření
b Předvést řízení a ovládání nakládacího i přibírkového stroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a dodržet bezpečnost práce při obsluze nakládacího a přibírkového stroje a osobní ochranné pracovní prostředky potřebné k obsluze nakládacího a přibírkového stroje Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit § 226 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. (povinnost obsluhy) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přibírka počvy přibírkovým strojem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště na provádění přibírky počvy, včetně vymezení ohroženého prostoru Praktické předvedení
b Připravit přibírkový stroj pro přibírku počvy Praktické předvedení
c Provést přibírku počvy přibírkovým strojem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání materiálů (těživa) nakládacím strojem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nakládací stroj pro nakládání materiálů (těživa) na dopravníky nebo do vozových nebo přepravních jednotek Praktické předvedení
b Provést naložení materiálu (těživa) nakládacím strojem na dopravní zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úkony denního ošetření a běžné údržby nakládacího a přibírkového stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provozu (výkonu) nakládacího i přibírkového stroje v dole Praktické předvedení
b Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provedených úkonech denního ošetření a běžné údržby nakládacího i přibírkového stroje v dole Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-v-povrchov)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Ověřování kritérií hodnocení praktickým předvedením, bude probíhat v reálném prostředí dolu a na pracovišti na povrchu. Autorizovaná osoba zabezpečí, aby pracoviště, na kterém se bude provádět ověřování přibírky horniny a nakládání těživa odpovídala bezpečnostním předpisům.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení, zejména při obsluze strojů je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních postupů (úkonů). Při obsluze strojů je nutno respektovat pokyny autorizované osoby.

 

Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

U kritérií hodnocení, kde je jako způsob ověření uvedeno praktické předvedení a ústní ověření, uchazeč předvádí daný úkol dle zadání a zároveň svoji činnost komentuje, v případě potřeby následně zodpoví doplňující otázky autorizované osoby.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKD, a. s.

TU Brno

ČBÚ Praha