Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Samostatný oděvní technik technolog
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy (normy kvality, ISO normy), velikostní systémy oděvních výrobků a požadavky na značení výrobků, zdůvodnit jejich použití Písemné ověření
b Vyjmenovat technické podmínky pro oddělování, vyztužování a spojování materiálu (zásady pro návaznost vzoru, požadavky na parametry vyztužování, požadavky na kvalitu stehů), uvést jejich vliv na zabezpečení kvality Písemné ověření
c Pracovat s technologickou dokumentací pro konkrétní oděvní výrobek (popsat podle technického nákresu výrobek, rozlišit dle technického popisu jednotlivé detaily výrobku, určit dle pracovního předpisu technologii a normy výkonu), vyhodnotit správnost a důsledky pro další postupy Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit z technických podkladů požadavky na adjustaci oděvního výrobku, posoudit relevanci požadavků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení úseku technologické přípravy oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit formy vzájemné spolupráce členů pracovního kolektivu při tvorbě technologických podkladů výroby Písemné ověření
b Stanovit formy a posloupnost spolupráce s ostatními pracovními kolektivy v organizaci při tvorbě technologických podkladů výroby a tvorbě podkladů pro kalkulaci oděvního výrobku Písemné ověření
c Určit požadavky na vypracování technologické dokumentace pro výrobní činnost Písemné ověření
d Určit požadavky na vypracování technologických podkladů o oděvním výrobku pro kalkulaci výrobku Písemné ověření
e Předvést na modelové situaci jednání s lidmi – simulovat řešení interpersonálních vztahů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracovávání technických podkladů v oděvní výrobě pro kalkulaci výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat technologické podklady o oděvním výrobku a stanovit ekonomické údaje pro kalkulaci výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit pracnost oděvního výrobku v normominutách a korunách Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit spotřebu materiálu a polotovarů na konkrétní oděvní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Tvorba technicko-hospodářských norem v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést princip tvorby norem výkonu (spotřeba času na operaci, přiřazení kvalifikační třídy, určení mzdové sazby operace) Písemné ověření
b Uvést způsoby normování práce (určení spotřeby času na operaci) Písemné ověření
c Uvést princip tvorby norem spotřeby materiálu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit zásady tvorby technologické dokumentace (technického popisu, pracovního předpisu, pracovního postupu operace) a stanovení technických podmínek výroby Písemné ověření
b Popsat vliv materiálu a techniky na tvorbu technologické dokumentace Písemné ověření
c Stanovit vhodný technologický postup pro zhotovení konkrétního oděvního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit vhodný technologický postup konkrétní pracovní operace Praktické předvedení a ústní ověření
e Zdůvodnit volbu technologického postupu (posoudit správnost navrženého postupu z hlediska využitelnosti materiálů, výrobního zařízení a kvality hotového výrobku) Ústní ověření
f Uvést alternativní postup (uvést návrh na snížení pracnosti, zvýšení kvality) Ústní ověření
g Stanovit technické podmínky a parametry kvality pracovních operací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vypracovávání technologické dokumentace oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit technický nákres (siluetu a členění oděvu – pohled na přední a zadní díl, detaily, popřípadě vnitřní vypracování) pro konkrétní oděvní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit technický popis pro konkrétní oděvní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat pracovní předpis pro konkrétní oděvní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat pracovní postup operace pro konkrétní operaci, včetně grafického vyjádření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro oděvní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit potřebné stroje a zařízení ke zhotovení konkrétního oděvního výrobku, zohlednit vlastnosti materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést další alternativní stroje a zařízení ke zhotovení konkrétního oděvního výrobku, zohlednit technologii zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit závislost technologických parametrů strojů a zařízení na použitých materiálech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržování technologických postupů v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit dodržování pracovního postupu konkrétní operace Praktické předvedení a ústní ověření
b Prověřit dodržování pracovního předpisu konkrétního oděvního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení a porovnat soulad s materiálem a technologickými postupy Praktické předvedení a ústní ověření
d Zjistit příčiny vzniku nedostatků kvality, navrhnout opatření k nápravě (navrhnout technologický postup k odstranění vad, ke zvýšení kvality) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést na modelové situaci jednání s lidmi – simulovat řešení problému s kvalitou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro oděvní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit na základě návrhu a technických podkladů materiály potřebné pro zhotovení výrobku (vrchové, podšívkové, výztužné, drobná příprava) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout další alternativní materiály a polotovary, zdůvodnit vhodnost použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit, jak se stanoví spotřeba materiálů a polotovarů na konkrétní oděvní výrobek Ústní ověření
d Vysvětlit vliv druhu a charakteru použitého materiálu a polotovaru na spotřebu a kalkulaci oděvního výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kvalitativní zkoušky materiálů, polotovarů a výrobků v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druh předloženého materiálu, definovat jeho vlastnosti, definovat možné vady, vybrat z předložených vzorků materiál vhodný pro stanovený oděvní výrobek, zdůvodnit volbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kvalitativní zkoušky materiálu – provést základní rozbor materiálu (makroskopicky určit složení, dostavu, ověřit plošnou měrnou hmotnost), vyjmenovat a popsat provádění základních materiálových zkoušek (srážlivosti, oděru, otěru) Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat kvalitativní zkoušky oděvního výrobku nebo jeho polotovaru – vyjmenovat a popsat provádění základních zkoušek (pevnost švu, pevnost lepeného spoje, odolnost v praní) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti materiálů, polotovarů a výrobků v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat faktory výrobního procesu, které působí na použité materiály a oděvní výrobek, vyhodnotit vliv na zpracovatelské vlastnosti materiálu a na užitné vlastnosti výrobku, formulovat závěr Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit úplnost podkladů a posoudit vhodnost postupů zpracování konkrétního oděvního výrobku, navrhnout kontrolní metody Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit rizika spojená s použitím nesprávné technologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence a kritéria hodnocení sestaveny v dílčí procesy.

Uchazeči je zadáno vypracovat technologickou dokumentaci – tj. stanovit vhodný technologický postup pro zhotovení konkrétního oděvního výrobku a vypracovat pracovní předpis (včetně technického nákresu a technického popisu zpracovávaného oděvního výrobku) jako soupis operací s uvedením potřebné techniky, dále vypracovat postup pracovní operace pro jednu konkrétní operaci (včetně grafického vyjádření operace), stanovit materiály potřebné pro zhotovení oděvního výrobku, provést kvalitativní zkoušku jednoho vzorku materiálu, zpracovat technologické podklady o oděvním výrobku pro jeho kalkulaci.

 

Dále je uchazeči zadáno řešit modelové situace pro konkrétní oděvní výrobek (předvést na modelových situacích kontrolu dodržování technologické kázně a kontrolu nastavení stroje, řešení interpersonálních vztahů nebo problémů s kvalitou) jako činnost v technologické přípravě výroby při průmyslovém zhotovování oděvů.

Pro vypracování dokumentace a řešení modelových situací si uchazeč zvolí konkrétní oděvní výrobek a vylosuje konkrétní pracovní operaci z nabídky autorizované osoby, vhodný vzorek materiálu pro zohlednění technologie vybraného výrobku a provedení kvalitativní zkoušky přidělí autorizovaná osoba.

 

Autorizovaná osoba připraví nabídku různých druhů oděvních výrobků (minimálně 10 návrhů ve formě skici), nabídku pracovních operací (seznam ve formě názvů pracovních operací, doplněný o časové a mzdové údaje), vzorky materiálů (minimálně 10 vzorků reálných materiálů 20 x 20 cm), modelové situace z provozu (minimálně jednu modelovou situaci pro každé kritérium hodnocení odborné kompetence „Kontrola dodržování technologických postupů v oděvní výrobě“), umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou; o formě seznámení uchazeče rozhoduje autorizovaná osoba.

Pro ověření znalostí z oblasti tvorby technologické přípravy výroby oděvů je uchazeči zadán test. Autorizovaná osoba vytvoří soubor testových otázek odpovídající kritériím kompetencí se způsobem ověřování „Písemné ověření“.

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou; o formě seznámení uchazeče rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Zkouška bude probíhat jak v prostředí odborné učebny (dílny), tak v prostředí reálného provozu v oděvní výrobě (především při simulování praktických činností kontroly dodržování technologické kázně a při navrhování řešení konkrétních problémů).

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek vykonávané činnosti, tak na způsob předvedení činnosti.

Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti nebo simulaci ústní komunikace, v písemném či grafickém záznamu, čtení konkrétní technologické dokumentace apod. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba se zaměřit na kompletnost operací a shodu s návrhem a na dodržování technických podmínek vypracování oděvů. Při ověřování kritéria c) kompetence „Zpracovávání technických podkladů o oděvní výrobě pro kalkulaci výrobku“ je postačující stanovit spotřebu materiálu odborným odhadem, postup pro přesné stanovení spotřeby uchazeč vysvětlí při ověřování kritéria c) kompetence „Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro oděvní výrobu“. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení a ústního ověření se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice