Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s normami pro kožedělnou výrobu a schopnost orientovat se v nich, předvést vyhledání norem a technických podkladů pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku rukavičkářského výrobku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve standardních technologických a výrobních postupech rukavičkářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat základní technologie a výrobní postupy rukavičkářských výrobků Ústní ověření
b Provést rozdělení rukavičkářských výrobků, jednotlivé typy výrobků popsat Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat předložený rukavičkářský výrobek (společenské nebo sportovní nebo pracovní rukavice), popsat postup pracovních operací při výrobě zadaného rukavičkářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat podklady pro předložený vzorek rukavičkářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit nutnost používání norem, vedení a používání technické dokumentace pro danou kožedělnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, základních a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady, stanovit použití materiálů s ohledem na kvalitu výsledného výrobku Praktické předvedení
c Popsat useň s ohledem na její kvalitativní složení, stanovit použití jednotlivých částí usně na konkrétní dílce výrobku s ohledem na jejich kvalitu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v módních trendech rukavičkářských materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat nové materiály vhodné pro rukavičkářskou výrobu (výrobu společenských nebo sportovních nebo pracovních rukavic), definovat jejich užitné vlastnosti Ústní ověření
b Vybrat nové módní materiály pro rukavičkářskou výrobu pomocí informačních technologií, porovnat cenové rozdíly mezi původními a novými materiály pro rukavičkářskou výrobu formou modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat způsoby sledování módních trendů v oblasti rukavičkářských výrobků Ústní ověření
d Vyjmenovat tři veletrhy, na kterých je možné seznámit se s módními trendy současné rukavičkářské výroby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a vytváření nových modelů pro rukavičkářskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout nový model rukavic (společenských nebo sportovních nebo pracovních) podle zadání, vytvořit nákres modelu rukavic Praktické předvedení
b Navrhnout novou variaci ozdobení dílců, případně hotových rukavic, při vytváření návrhu vycházet ze současných módních trendů Praktické předvedení
c Sestavit technický návrh modelu rukavic podle požadavku zákazníka Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba šablon pro výrobu rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady pro konstrukci a vymodelování základního vzoru rukavic Ústní ověření
b Vypracovat konstrukční síť pro základní vzor rukavic Praktické předvedení
c Vymodelovat šablony pro daný střih rukavic na základě konstrukčních podkladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Rozvádění šablon pro výrobu rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat velikostní systémy číslování rukavic Ústní ověření
b Popsat způsob rozvádění šablon v základní velikosti na další velikostní čísla Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prezentace rukavičkářské kolekce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při sestavování rukavičkářské kolekce pro prezentaci Ústní ověření
b Vytvořit nabídkový katalog podle zadání pomocí PC Praktické předvedení
c Předvést a prezentovat nově vytvořenou rukavičkářskou kolekci podle zadání, odborně popsat předváděné výrobky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v úseku rukavičkářské výroby.

U odborné kompetence Orientace ve standardních technologických a výrobních postupech rukavičkářské výroby, kritérium hodnocení b), zadá autorizovaná osoba pro ověření kritéria počet rukavičkářských výrobků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků výrobků), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

U odborné kompetence Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů, kritéria hodnocení a) a b), zadá autorizovaná osoba počet vzorků usní, základních a pomocných materiálů (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého druhu) podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba připraví jednu modelovou situaci pro ověření odborné kompetence Orientace v módních trendech rukavičkářských materiálů a výrobků, kritérium hodnocení b).

U odborné kompetence Prezentace rukavičkářské kolekce, kritérium hodnocení c), zadá autorizovaná osoba požadavky na vytvoření nové rukavičkářské kolekce.

 

Při ověřování splnění kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, ke kreativitě a estetickému cítění, k celkové kvalitě provedení.

Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie, využívání teoretických znalostí pro řešení úkolů a používání jednoznačných formulací.

Zkouška bude realizována v učebně, případně vhodné místnosti pro provedení ústní a písemné části zkoušky, bude probíhat formou komunikace mezi zkoušejícím a uchazečem při řešení modelových situací a činností, které vyžadují práci s PC. Ověřování uvedených odborných kompetencí nevyžaduje ověřování v reálném provoze.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Gasibo, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožedělného zboží, Trnava