Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče
Povolání: Karierový poradce
Platnost standardu: Od 13.7.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v platné legislativě v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit využití právních předpisů v oblasti vzdělávání (zák. č. 561/2004 Sb., zák. č. 179/2006 Sb. a souvisejících vyhlášek) a v oblasti zaměstnanosti (zák. č. 435/2004 Sb., zák. č. 262/2006 Sb. a souvisejících vyhlášek) v kariérovém poradenství a ke každému uvedenému zákonu uvést příklad využití v poradenském procesu Ústní ověření
b Vyhledat v platné legislativě z oblasti vzdělávání odpovědi na dvě konkrétní otázky položené zkoušejícím; vyhledat v platné legislativě z oblasti zaměstnanosti odpovědi na dvě konkrétní otázky položené zkoušejícím Praktické předvedení
c Vysvětlit pojem celoživotní učení; uvést a vysvětlit rozdíly mezi počátečním a dalším vzděláváním; uvést a na příkladech vysvětlit rozdíly mezi formálním vzděláváním, neformálním vzděláváním a informálním učením Ústní ověření
d Vysvětlit pojem trh práce; uvést tři příklady, jak vlivy, které působí na trh práce, mohou vstupovat do kariérového rozhodování jednotlivce; vysvětlit na konkrétním příkladu pojem profesní uplatnitelnost Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
6

Vyhledávání, systematizace a vyhodnocování kariérových informací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat tři různé zdroje kariérových informací a na konkrétních příkladech z praxe kariérového poradenství vysvětlit jejich význam pro přímou práci s klienty Ústní ověření
b Vyhledat na internetu tři konkrétní kariérové informace podle zadání autorizované osoby z následujících oblastí vzdělávání: počáteční vzdělávání, rekvalifikace, Národní soustava kvalifikací; vyhodnotit relevanci zadaných kariérových informací pro cílovou skupinu podle vlastního výběru Praktické předvedení
c Vyhledat na internetu tři konkrétní kariérové informace podle zadání autorizované osoby z následujících oblastí světa práce: nabídka volných pracovních míst, Národní soustava povolání, služby zaměstnanosti; vyhodnotit relevanci zadaných kariérových informací pro cílovou skupinu dle výběru uchazeče Praktické předvedení
d Uvést tři způsoby systemizace kariérových informací a jeden z nich, dle výběru uchazeče, popsat Ústní ověření
e Popsat tři možné překážky/bariéry, které klientovi znemožňují maximálně využít kariérové informace ve svém kariérovém rozhodování; navrhnout a zdůvodnit postupy, jak uvedené překážky/bariéry eliminovat a jak posílit samostatnost klienta při práci s nimi Ústní ověření
f Představit tři způsoby hledání pracovního místa a uvést výhody a nevýhody každého z nich Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel diagnostiky v kariérovém poradenství; uvést a popsat použití a specifika jedné diagnostické metodiky a jedné sebepoznávací metody nebo sebehodnotícího nástroje v práci kariérového poradce, včetně zásad výběru metody/nástroje vzhledem k cílům poradenského procesu a zásad interpretace Ústní ověření
b Aplikovat formou praktického předvedení jednu metodu kariérové diagnostiky uvedenou v kazuistice zařazené do Profesního portfolia uchazeče, vč. interpretace výsledků; zdůvodnit její volbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést a na příkladech vysvětlit alespoň tři základní etické principy při aplikaci diagnostiky v kariérovém poradenství Ústní ověření
d Vysvětlit pojem portfolio (v kontextu kariérového poradenství); vysvětlit jeho význam pro sebepoznání a kariérový rozvoj a popsat možnosti využití portfolia v poradenském procesu u tří cílových skupin: a) žák školy, b) nezaměstnaný, c) cílová skupina podle výběru uchazeče Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Vedení poradenského procesu a individuální a skupinové poradenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést poradenský rozhovor v rozsahu max. 15 minut; v jeho průběhu uplatňovat techniky aktivního naslouchání a motivační techniky směrem k posilování samostatnosti a zodpovědnosti klienta; vyhodnotit rozhovor s důrazem na sebereflexi Praktické předvedení a ústní ověření
b Představit klientovi, který plánuje změnu profese, jednu pracovní příležitost s využitím Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK) Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít metodu nebo techniku kariérového poradenství (nebo její stěžejní část) uvedenou v kazuistice v rámci Profesního portfolia uchazeče podle volby uchazeče v rozsahu max. 10 minut; zdůvodnit volbu metody/techniky v kontextu kazuistiky; vyhodnotit použití metody/techniky s důrazem na sebereflexi Praktické předvedení a ústní ověření
d Vést klienta při vytváření profesního životopisu nebo motivačního dopisu podle výběru autorizované osoby na základě kazuistiky uvedené v Profesním portfoliu uchazeče v délce max. 15 minut Praktické předvedení
e Vysvětlit pojem celoživotní kariérové poradenství a na konkrétním příkladu, dle výběru uchazeče, vysvětlit jeho přínos pro klienta Ústní ověření
f Uvést a popsat specifika vedení poradenského procesu "tváří v tvář" a distanční formou; popsat jejich výhody a nevýhody Ústní ověření
g Z modelových kazuistik zadaných autorizovanou osobou identifikovat zakázku klienta, navrhnout a zdůvodnit cíle poradenského procesu a diskutovat specifika vedení poradenského procesu Ústní ověření
h Uvést etické principy poradenské práce, které uchazeč uplatňuje ve své praxi; jeden z nich, dle výběru uchazeče, vysvětlit na příkladu z oblasti kariérového poradenství Ústní ověření
i Uvést význam, zásady, způsoby a formy vedení dokumentace o klientovi; vysvětlit zásady dodržování GDPR při vedení dokumentace o klientovi Ústní ověření
j Stručně představit Program skupinového poradenství uvedený v Profesním portfoliu uchazeče a předvést ucelenou aktivitu podle vlastního výběru v délce max. 15 minut Praktické předvedení a ústní ověření
k Popsat cíle a specifika skupinového kariérového poradenství, včetně role kariérového poradce; uvést výhody a nevýhody heterogenní a homogenní skupiny; uvést tři příklady technik poradenské práce se skupinou Ústní ověření
l Na příkladu, dle výběru uchazeče, vysvětlit možnosti podpory rozvoje tzv. základních dovedností (basic skills) u klientů kariérového poradenství Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Používání speciálních komunikačních metod pro kompenzaci příslušného ohrožení, rizika nebo znevýhodnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat podmínky, průběh a prostředky vedení rozhovoru s klientem kariérového poradenství z ohrožené, rizikové nebo znevýhodněné skupiny podle volby uchazeče Ústní ověření
b Uvést příklady speciálních pomůcek a technologií pro facilitaci komunikace s klientem kariérového poradenství z ohrožené, rizikové nebo znevýhodněné skupiny podle volby uchazeče Ústní ověření
c Uvést zásady komunikace a vedení poradenského procesu s klientem podle výběru autorizované osoby jedné z následujících možností: klient v odporu, agresivní klient, manipulativní klient, suicidální klient Ústní ověření
d Předvést speciální komunikační techniku pro vedení poradenského rozhovoru se sluchově postiženým klientem (např. český znakový jazyk, odezírání řeči sluchově postižených, prstová abeceda) Praktické předvedení
e Předvést speciální komunikační techniku pro vedení poradenského rozhovoru s klientem s kognitivní poruchou nebo se specifickou poruchou učení nebo s nízkou mírou srozumitelnosti mluvy nebo s nízkou mírou funkční gramotnosti Praktické předvedení
f Předvést speciální komunikační techniku pro vedení poradenského rozhovoru se zrakově postiženým klientem Praktické předvedení
g Předvést speciální komunikační techniku pro vedení poradenského rozhovoru s klientem s tělesným a pohybovým postižením při omezené hybnosti nebo vadě tělesné integrity nebo při chronickém onemocnění a oslabení Praktické předvedení
h Předvést speciální komunikační techniku pro vedení poradenského rozhovoru s klientem se závislostí na návykových látkách nebo se sociálně vyloučeným klientem nebo s příslušníkem etnické minority Praktické předvedení
Vždy je třeba splnit kritéria a), b), c). Z kritérií d) - h) je třeba splnit jedno podle volby uchazeče.
6

Vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj dovedností řízení kariéry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem a význam kariérového vzdělávání pro rozvoj dovedností řízení kariéry (kariérových kompetencí) v počátečním a dalším vzdělávání a uvést jeden příklad propojení kariérového vzdělávání a individuální práce s klientem Ústní ověření
b Uvést tři příklady akcí zaměřených na podporu a rozvoj kariérových kompetencí, které mohou být organizovány školou ve spolupráci s dalšími subjekty (např. ÚP ČR, zaměstnavateli, NNO apod.) Ústní ověření
c Vysvětlit význam vzdělávací a pracovní mobility pro rozvoj dovedností řízení kariéry (kariérových kompetencí) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Nastavení poradenských služeb a spolupráce aktérů v oblasti kariérového poradenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat příklad nastavení parametrů služeb kariérového poradenství v kontextu ostatních služeb u poskytovatele podle volby uchazeče Ústní ověření
b Identifikovat aktéry kariérového poradenství na národní, regionální a místní úrovni; popsat jejich roli a dopad na poskytování kariérového poradenství na úrovni klienta Ústní ověření
c Popsat jeden příklad regionální spolupráce aktérů kariérového poradenství a zhodnotit silné a slabé stránky této spolupráce z pohledu poskytovatelů služeb a z pohledu klientů Ústní ověření
d Popsat aktuální stav systému poskytování služeb kariérového poradenství v ČR (vyjmenovat typy poskytovatelů na národní i regionální úrovni, popsat možnosti spolupráce poskytovatelů veřejných služeb, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Profesní rozvoj kariérového poradce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit potřebu sebevzdělávání kariérového poradce; nastínit plán svého dalšího profesního rozvoje včetně příkladů vybraných vzdělávacích aktivit nebo příležitostí pro svůj další profesní rozvoj Ústní ověření
b Vysvětlit význam evaluace pro přímou práci poradce s klienty a pro rozvoj systému kariérového poradenství v ČR; uvést a zdůvodnit dva příklady evaluace vlastní práce Ústní ověření
c Vysvětlit význam spolupráce kariérového poradce s dalšími subjekty v rámci jeho působení a potřebu utváření formálních a neformálních profesních sítí pro poradenskou práci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Alespoň 10 pracovních dnů před termínem konání zkoušky doručí uchazeč autorizované osobě své Profesní portfolio uchazeče v elektronické podobě, a to na e-mail nebo jiným domluveným způsobem. Autorizovaná osoba při dodržení hodnoticího standardu přizpůsobí konkrétní zadání zkoušky (tj. úkoly, úlohy a otázky) profesnímu zaměření prezentovanému uchazečem v Profesním portfoliu. Profesní portfolio nemusí reprezentovat reálnou profesní historii a zkušenost uchazeče, protože zkoušku může absolvovat i uchazeč bez praxe v oblasti kariérového poradenství. Profesní portfolio uchazeče není předmětem hodnocení u zkoušky.

Povinné součásti Profesního portfolia uchazeče (Nad tento rámec mohou být vloženy i další dokumenty):

 1. Strukturovaný životopis a motivační dopis modelového klienta. Tyto podklady jsou přizpůsobeny volné pracovní pozici inzerované na některém z on-line pracovních portálů v ČR nebo připraveny k zaslání vybranému zaměstnavateli. Přílohou je přesné znění inzerátu volné pracovní pozice nebo odkaz na webové stránky potenciálního zaměstnavatele.

 2. Kazuistika modelového klienta, v rozsahu 3 - 5 normostran v následující struktuře:

  1. popis situace:

   • Popis situace a okolností poradenského procesu tak, aby byla jasná klientova zakázka.

   • Popis zvolených způsobů navazování účinného poradenského vztahu: např. popis očekávání a případných obav klienta a způsob reakce uchazeče o zkoušku, vč. jasného stanovení vzájemných rolí a zodpovědnosti.

  2. analýza problému:

   • Popis závěrů uchazeče o zkoušku týkající se situace a okolností poradenského procesu vč. závěrů o tom, co se v poradenském procesu musí stát, aby byla klientova zakázka naplněna.

   • Uvedení cílů, ke kterým chce uchazeč o zkoušku klienta doprovázet.

  3. reflexe zvoleného přístupu:

   • Popis zvoleného přístupu, včetně metod/y kariérové diagnostiky.

   • Zdůvodnění volby poradenského přístupu, poradenských metod/technik.

   • Popis výsledků poradenského procesu.

   • Reflexe dalších alternativ pro postup poradce v podobných zakázkách.

  4. závěrečné hodnocení:

   • Vyhodnocení spolupráce a příp. nastínění možností jejího dalšího průběhu.

   • Zpětná vazba klienta.

   • Reflexe uchazeče o zkoušku v roli poradce.

  V případě, že se kazuistika bude vztahovat ke skutečnému klientovi, musí být anonymizována.

 3. Program skupinového poradenství v délce 45 minut, obsahující vzdělávací nebo osobnostně rozvojové aktivity, jejichž cílem je podpora klientů ze zvolené cílové skupiny v plánování rozvoje kariérní dráhy. Program bude obsahovat:

  1. rámec programu (název, stručný popis cílové skupiny, vzdělávací cíle programu formulované v kompetencích účastníků, scénář programu, popis způsobu vyhodnocení programu);

  2. prezentaci s užitím digitální techniky v případě, že je součástí programu (v případě využití jiné formy než .ppt či adekvátní open source si uchazeč připraví i vlastní prezentační techniku)

  3. učební text/y v případě, že jsou součástí programu (tzv. handouty),

  4. zadání skupinové nebo samostatné práce (tzv. pracovní listy).

Průběh zkoušky

Uchazeč může po celou dobu přípravy na zkoušku i v době pro vykonání zkoušky používat:

 • legislativní normy z oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, které za tímto účelem zpřístupní uchazeči o zkoušku autorizovaná osoba,

 • vlastní výtisk zaslaného Profesního portfolia uchazeče,

 • vlastní didaktické pomůcky a potřeby, pokud uchazeč předpokládá jejich využití v rámci ověřování u zkoušky.

V rámci vymezené doby na vykonání zkoušky probíhá ověřování kompetencí vždy právě jednoho uchazeče. Zkouška je kontinuálním a provázaným procesem, nepřerušovaným ověřováním kompetencí jiného uchazeče.

Zadání zkoušky (úkoly, úlohy, otázky) pro konkrétního uchazeče přizpůsobí autorizovaná osoba zaměření, které vyplývá z Profesního portfolia uchazeče, a to při současném dodržení všech nároků vyplývajících z hodnoticího standardu.

Specifikace kritérií

Kompetence Orientace v platné legislativě v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti:

 • ad kritérium b): Účelem tohoto kritéria je ověření dovednosti orientovat se v textech legislativních norem. Autorizovaná osoba zadá uchazeči natolik konkrétní otázky, na které bude muset uchazeč vyhledat odpověď v textu legislativní normy. Hodnotí se správnost odpovědi, správnost volby legislativní normy, nalezení příslušného místa v legislativní normě a pohotovost při vyhledávání.

Kompetence Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky:

 • ad kritérium b): Pro předvedení metody kariérové diagnostiky uchazečem je potřebná součinnost člena komise.

Kompetence Vedení poradenského procesu a individuální a skupinové poradenství

 • ad kritérium a): Uchazeč v roli kariérového poradce předvede poradenský rozhovor s modelovým klientem (člen zkušební komise) podle zaměření vyplývající z kazuistiky uvedené v Profesním portfoliu. Autorizovaná osoba zakomponuje prostřednictvím modelového klienta do rozhovoru problematiku, kterou bude muset uchazeč vyřešit s využitím legislativy z oblasti vzdělávání nebo zaměstnanosti a srozumitelným způsobem tlumočit klientovi možnosti řešení. Po předvedení rozhovoru provede uchazeč sebereflexi a autorizovaná osoba mu položí doplňující otázky.

 • ad kritérium b): Uchazeč obdrží od autorizované osoby strukturovaný životopis a krátký popis aktuální situace modelového klienta; tyto podklady budou zpracované s ohledem na zaměření prezentované uchazečem v Profesním portfoliu. Délka ukázky poradenského rozhovoru bude minimálně 5 minut. Klienta představuje člen zkušební komise. Po skončení rozhovoru položí autorizovaná osoba doplňující otázky se zaměřením na vybrané části a funkcionality NSK a NSP, které nebyly v rozhovoru zmíněny.

 • ad kritérium c): Klienta představuje člen zkušební komise.

 • ad kritérium d): Klienta představuje člen zkušební komise.

 • ad kritérium g): Autorizovaná osoba zadá uchazeči tři modelové kazuistiky tak, aby v nich byly celkově nakombinovány faktory: různý věk, volba SŠ/VOŠ, nezaměstnanost, končící mateřská/rodičovská dovolená, plánovaná změna profese/zaměstnavatele.

 • ad kritérium j): Účastníky programu představují členové zkušební komise.

Výklad vybraných pojmů (slouží pouze pro sjednocení pojetí zkoušek u různých autorizovaných osob)

Kariérové informace je soubor informací, které jedinec potřebuje:

 • k řízení své kariéry (typicky se jedná o informace o poradenských službách, které jedinec může využít k řízení své kariéry),

 • k uplatnění na trhu práce (současná i prognózovaná situace na trhu práce včetně charakteristik jednotlivých povolání a kvalifikačních předpokladů reagujících na proměny trhu práce),

 • ke svému učení (typicky se jedná o popis reálně využitelných vzdělávacích příležitostí a příležitostí k učení).

Metody, techniky a postupy kariérové diagnostiky představují souhrnné označení pro teorií podložené činnosti kariérového poradce/kariérové poradkyně, jejichž cílem je zhodnotit aktuální stav nebo posun v kariérovém rozvoji klienta a navrhnout mu možnosti dalšího rozvoje.

 

Kariérový rozvoj klienta je proces řízení učení, práce, volného času a přechodů mezi nimi s cílem dosáhnout klientem preferované budoucnosti.

 

Základní dovednost (basic skills) – soubor dovedností, které potřebuje každý dospělý v životě i pro uplatnění na trhu práce. Jedinec vybavený základními dovednostmi umí v každodenním životě používat základní technologie, jako jsou telefony, notebooky, tablety nebo počítače (digitální gramotnost), umí číst, psát a mluvit v rodném jazyce (čtenářská gramotnost) a umí používat čísla a matematiku (matematická gramotnost).

 

Kariérové vzdělávání – soubor vzdělávacích činností zacílených na získávání a rozvoj dovedností pro řízení kariéry (kariérové kompetence). Soubor těchto činností je plánovaný ve střednědobém horizontu s ohledem na aktuální stav rozvoje dovedností pro řízení kariéry (kariérovým kompetencím) klientů a s respektem k jejich potřebám.

 

Aktér kariérového poradenství – každý, kdo přímo i zprostředkovaně ovlivňuje služby kariérového poradenství, nebo je poskytuje (instituce i jednotlivci).

 

Profesní rozvoj kariérového poradce posun ve znalostech, dovednostech a kompetencích, který vede k dokladovatelnému zkvalitnění poradenské práce i přímé práce poradce s klienty. K profesnímu rozvoji mohou kariéroví poradci využívat vzdělávacích příležitostí, výcviků, supervize, vzájemného učení se např. z profesních sítí, samostudium a další příležitosti k učení na svém pracovišti i mimo ně.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí zájemce zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud zájemce prokázal všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud zájemce některou kompetenci neprokázal. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které zájemce svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně v oboru kariérové poradenství a alespoň 5 let odborné praxe v poskytování kariérového poradenství;

 2. Vysokoškolské magisterské nebo inženýrské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v poskytování kariérového poradenství;

 3. Profesní kvalifikace 75-004-R Kariérový poradce / kariérová poradkyně, absolvování minimálně bakalářského vzdělávacího programu a alespoň 5 let odborné praxe v poskytování kariérového poradenství.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • stoly, židle, psací potřeby, flip chart, tabule,

 • dataprojektor, plátno, notebook nebo PC s připojením na internet,

 • legislativní normy z oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v platném znění,

 • minimálně tři modelové kazuistiky zpracované písemně (viz kompetence Vedení poradenského procesu a individuální a skupinové poradenství),

 • strukturovaný životopis a krátký popis aktuální situace modelového klienta (viz kompetence Vedení poradenského procesu a individuální a skupinové poradenství).

Zkušební místnost musí vyhovovat hygienickým standardům pro výukové prostory a její uspořádání musí být vhodné pro práci s materiály a pro využití interaktivních komunikačních technik ve volném prostoru.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Zájemce má nárok na celkovou dobu přípravy v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení zájemce s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. Během doby na přípravu zkoušky má uchazeč nárok na seznámením se zadanými kazuistikami, modelovými situacemi a s organizačním harmonogramem zkoušky.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho zájemce (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd

Úřad práce ČR, generální ředitelství, odbor zaměstnanosti