Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Detektiv zpravodajský pracovník
Platnost standardu: Od 18.2.2015 do 7.9.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostněprávní problematiku a ochranu osobních údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v ústavním právu s důrazem na soukromou detektivní činnost Písemné a ústní ověření
b Orientovat se v občanském a obchodním právu s důrazem na typické smluvní vztahy v soukromé detektivní činnosti Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v živnostenském zákoně, pracovním právu a daňových předpisech Písemné a ústní ověření
d Orientovat se v trestním právu, trestním řádu, správního práva a správního řádu s důrazem na přestupkový zákon a zákon o zbraních a střelivu Písemné a ústní ověření
e Aplikovat zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření
f Orientovat se v zákoně o Policii České republiky a Obecní policii Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Uplatňování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti a jejich praktické naplňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Realizovat formy detektivní činnosti- detektivní dohled a ochrana, detektivní pátrání, detektivní prověrka, detektivní rozkrývání a detektivní zpravodajství Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit metody soukromé detektivní činnosti včetně kriminalistických postupů a zpravodajské sociotechniky Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat kriminologické, kriminalistické, psychologické a zpravodajské aspekty v soukromé detektivní činnosti Písemné a ústní ověření
d Předvést použití vhodných komunikačních technik a psychologie osobnosti v rámci uplatňování metod soukromé detektivní činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat jednotlivé zdroje informací (otevřené, speciální) s důrazem na možnou důkazní hodnotu a znalost zpravodajského cyklu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Ovládání prostředků a pomůcek pro zpravodajskou činnost v rámci soukromé detektivní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v kriminalistických, taktických a technických metodách Písemné a ústní ověření
b Pořídit fotografické, filmové a zvukové záznamy s ohledem na legálnost a nelegálnost takovýchto postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat metody vyhledávání skrytých odposlechových zařízení Ústní ověření
d Charakterizovat možnosti využití detektorů kovů, optických prostředků a prostředků nočního vidění v činnosti soukromé bezpečnostní služby Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit použití obranných prostředků při výkonu detektivní činnosti s důrazem na znalost okolností vylučujících protiprávnost Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi (zpravodajská činnost)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit popis postupu při analýze a třídění informací v rámci zpravodajského postupu a dokumentování jednotlivých zpravodajských produktů Ústní ověření
b Vysvětlit analýzu informací o činnostech osob, průběhu událostí, situací a jevů a jejich legalizaci Ústní ověření
c Vysvětlit oprávněnost a povinnost evidování výsledků zpravodajského dokumentování s ohledem na zákon o ochranně osobních údajů, a zákon o utajovaných informacích Ústní ověření
d Vysvětlit postup ukládání dat a ostatních podkladů v souladu s platnou legislativou, včetně ukládání nezbytné dokumentace o případu s ohledem na legislativu v oblasti daní, účetnictví a živnostenských předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování a analyzování informací při zpravodajské práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit proces analýzy klíčové informace, určit příčiny a podmínky jejího vzniku a kontroly její úplnosti Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby a možnosti předvídání jednání svého protějšku s důrazem na minimalizaci vzniku konfliktu a charakterizovat způsoby, jak je možné získat protějšek pro součinnost Ústní ověření
c Předvést využití veřejných informačních registrů a databází Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit proces tvorby a prověřování detektivních verzí a zpravodajských hypotéz Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba musí být technicky schopna zajistit zveřejnění termínu a místa konání zkoušky a dalších nezbytných informací na internetových stránkách, a to v termínu odeslání pozvánky ke zkoušce.

Autorizovaná osoba ověří doklady, které musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zdravotní způsobilost v rozsahu odpovídající ověřované kvalifikaci není požadována. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními a stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat.

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemné, se prověřují formou testu.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření praktické předvedení, anebo ústní ověření se prověřují formou řešení typových situací.

Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek.

Soubor testových otázek obsahuje tyto kompetence: Orientace v právních normách s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Uplatňování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti a jejich praktické naplňování; Ovládání prostředků a pomůcek pro zpravodajskou činnost v rámci soukromé detektivní činnosti. Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní části zkoušky.

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru typových situací. Skupina A ověřuje kompetence Orientace v právních normách s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Uplatňování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti a jejich praktické naplňování. Skupina B ověřuje kompetence: Ovládání prostředků a pomůcek pro zpravodajskou činnost v rámci soukromé detektivní činnosti; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi (zpravodajská činnost); Zpracování a analyzování informací.

V praktické a ústní části zkoušky musí být úspěšně vyřešeny obě typové situace. V každé typové situaci musí být splněny všechny úkoly (otázky) požadované k jejímu řešení. Při řešení typové situace se připouští dvě odchýlení. Za odchýlení se považuje použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkově správné řešení situace (odpovědi).

Aktuální soubor testových otázek a aktuální soubor typových situací je spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem (Ministerstvem vnitra). Autorizovaným osobám budou tyto soubory předány prostřednictvím elektronické komunikace po udělení autorizace a dále při každé aktualizaci souborů otázek a typových situací.

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a autorizovaná osoba jej musí archivovat v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost, ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CENSUS SECURITAS, s. r. o.

UNIVERZAL CZ, o. p. s.

Fakulta aplikované informatiky, Zlín

ZVservice, s. r. o.