Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér dobíjecích stanic pro elektromobily
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci nabíjecí stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit elektrotechnické značky na výkresové dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat podle výkresové dokumentace funkce jednotlivých bloků nabíjecí stanice Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž nabíjecí stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat montáž nabíjecí stanice podle zadání AOs Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a zdůvodnit metody prověření funkčnosti a parametrů jednotlivých komponentů nabíjecí stanice Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit pro zadaný úkol odpovídající měřicí přístroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických a neelektrických veličin nabíjecí stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje k měření parametrů nabíjecí stanice Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést měření v souladu s předepsanými postupy při měření a doporučením výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a zapojování nabíjecích a napájecích stanic dle dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž příslušné elektrické i mechanické části nabíjecí stanice Praktické předvedení a ústní ověření
b Proměřit a provést kontrolu funkčnosti a nastavení parametrů všech částí nabíjecí stanice, včetně rozvodů v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Připojit nabíjecí stanici k elektrické síti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy nabíjecích stanic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost a nastavení parametrů nabíjecí stanice Praktické předvedení a ústní ověření
b Diagnostikovat závadu a rozhodnout o postupu odstranění závady na nabíjecí stanici Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit závadu na nabíjecí stanici Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést předepsanou profylaktickou kontrolu nabíjecí stanice podle provozních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě nabíjecí stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit záznam o provedené montáži nabíjecí stanice Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit záznam o uvedení nabíjecí stanice do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit záznam o provedené opravě nabíjecí stanice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-dobijecich-stanic-#zdravotni-zpusobilost).

 

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

Zkoušku lze organizovat a provést na reálně instalovaném zařízení. V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na

zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

 

K přezkoušení kompetencí "Orientace v technické dokumentaci nabíjecí stanice", "Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž nabíjecí stanice", Měření elektrických a neelektrických veličin nabíjecí stanice", "Montáž a zapojování nabíjecích stanic" a "Údržba a opravy nabíjecích stanic" určí zkoušející část nabíjecí stanice. K přezkoušení kompetence "Údržba a opravy nabíjecích stanic" zkoušející simuluje závadu na určené části nabíjecí stanice.

 

Podmínkou úspěšného složení zkoušky je důsledné dodržení zásad BOZP.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Školicí středisko CHKT

Drážní úřad

Sportservis ZANAP

Elektrotechnický svaz český (ESČ)

Unie výtahového průmyslu ČR

Uno Praha, s. r. o.

VÚBP, v. v. i., Praha

Svaz chladicí a klimatizační techniky