Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér dobíjecích stanic pro elektromobily
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci nabíjecí stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit elektrotechnické značky na výkresové dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat podle výkresové dokumentace funkce jednotlivých bloků nabíjecí stanice Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž nabíjecí stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat montáž nabíjecí stanice podle zadání AOs Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a zdůvodnit metody prověření funkčnosti a parametrů jednotlivých komponentů nabíjecí stanice Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit pro zadaný úkol odpovídající měřicí přístroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických a neelektrických veličin nabíjecí stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje k měření parametrů nabíjecí stanice Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést měření v souladu s předepsanými postupy při měření a doporučením výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a zapojování nabíjecích a napájecích stanic dle dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž příslušné elektrické i mechanické části nabíjecí stanice Praktické předvedení a ústní ověření
b Proměřit a provést kontrolu funkčnosti a nastavení parametrů všech částí nabíjecí stanice, včetně rozvodů v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Připojit nabíjecí stanici k elektrické síti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy nabíjecích stanic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost a nastavení parametrů nabíjecí stanice Praktické předvedení a ústní ověření
b Diagnostikovat závadu a rozhodnout o postupu odstranění závady na nabíjecí stanici Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit závadu na nabíjecí stanici Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést předepsanou profylaktickou kontrolu nabíjecí stanice podle provozních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě nabíjecí stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit záznam o provedené montáži nabíjecí stanice Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit záznam o uvedení nabíjecí stanice do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit záznam o provedené opravě nabíjecí stanice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-dobijecich-stanic-#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupní podmínkou pro připuštění uchazeče ke zkoušce je předložení platného Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb, v platném znění.

Zkoušku lze organizovat a provést na reálně instalovaném zařízení.

 

K přezkoušení kompetencí "Orientace v technické dokumentaci nabíjecí stanice", "Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž nabíjecí stanice", Měření elektrických a neelektrických veličin nabíjecí stanice", "Montáž a zapojování nabíjecích stanic" a "Údržba a opravy nabíjecích stanic" určí zkoušející část nabíjecí stanice. K přezkoušení kompetence "Údržba a opravy nabíjecích stanic" zkoušející simuluje závadu na určené části nabíjecí stanice.

 

Podmínkou úspěšného složení zkoušky je důsledné dodržení zásad BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČSZE Praha

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

Eprona, a. s.