Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor dětského plavání
Platnost standardu: Od 6.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat somatický vývoj dítěte od 1 měsíce do 6 let věku Písemné ověření
b Popsat psychomotorický vývoj dítěte od 1 měsíce do 6 let věku Písemné ověření
c Popsat možné odchylky od psychomotorického vývoje dítěte od 1 měsíce do 6 let věku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktora dětského plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, proč je při sestavování programu plavecké výuky třeba zohledňovat vývoj osobnosti a znát osobnost konkrétního dítěte (strukturu a dynamiku osobnosti) Písemné ověření
b Vysvětlit specifika různých věkových skupin pro volbu organizace a metod plavecké výuky Písemné ověření
c Vysvětlit účelnost dodržování didaktických zásad v plavecké výuce Písemné ověření
d Uvést typické emoční stavy, které se objevují v plavecké výuce a navrhnout možnosti jejich regulace Písemné ověření
e Vysvětlit specifika pohybového učení ve vodě z pozice dítěte a z pozice instruktora Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení plavecké úrovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí plaveckého dýchání a hodnocení prakticky předvést Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí potopení a orientace pod hladinou a hodnocení prakticky předvést Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí pádů do vody a hodnocení prakticky předvést Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí vznášení, splývavé polohy a splývání v obou polohách a hodnocení prakticky předvést Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nácvik základních plaveckých dovedností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést 5 postupných kroků pro nácvik plaveckého dýchání Praktické předvedení
b Předvést 10 postupných kroků pro nácvik vznášení, splývavých poloh a splývání Praktické předvedení
c Předvést 10 postupných kroků pro nácvik zanoření a orientace pod hladinou Praktické předvedení
d Předvést 10 postupných kroků pro nácvik pádů do vody Praktické předvedení
e Předvést 10 cvičení pro rozvoj pocitu vody Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktorů dětského plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady techniky plaveckého způsobu kraul a předvést uplaváním vzdálenosti 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu kraul Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady techniky plaveckého způsobu prsa a předvést uplaváním vzdálenosti 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu prsa Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady techniky plaveckého způsobu znak a předvést uplaváním vzdálenosti 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu znak Praktické předvedení
d Vysvětlit zásady techniky startovního skoku a předvést modelovou techniku startovního skoku do bazénu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nácvik plaveckých způsobů pro potřeby instruktorů dětského plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést postup nácviku plaveckého způsobu kraul Praktické předvedení
b Předvést postup nácviku plaveckého způsobu prsa Praktické předvedení
c Předvést postup nácviku plaveckého způsobu znak Praktické předvedení
d Předvést postup nácviku startovního skoku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení instruktorem dětského plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit techniku plaveckého způsobu kraul formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhodnotit techniku plaveckého způsobu prsa formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhodnotit techniku plaveckého způsobu znak formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhodnotit techniku startovního skoku formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě v prostředí vany pro kojence od 1 do 6 měsíců Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro kojence od 6 měsíců do 1 roku Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 1‒2 roků Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 2‒3 roků Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 3‒4 roků Praktické předvedení a ústní ověření
f Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 4‒5 let Praktické předvedení a ústní ověření
g Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 5‒6 let Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), g) a jedno z kritérií c) nebo d) a jedno z kritérií e) nebo f).
5

Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést 15 minut lekce vanička Praktické předvedení
b Vést 15 minut lekce pro dítě ve věku 6‒12 měsíců Praktické předvedení
c Vést 30 minut lekce skupinové výuky pro dítě 5‒6leté Praktické předvedení
d Vést 30 minut lekce pro dítě 12‒24 měsíců Praktické předvedení
e Vést 30 minut lekce pro dítě 2‒3leté Praktické předvedení
f Vést 30 minut lekce pro dítě 3‒4leté Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a), b), c) a jedno z kritérií d) až f).
5

Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost role rodičů v zajištění bezpečného úchopu dítěte při polohování a lokomoci ve vodě Ústní ověření
b Demonstrovat na modelu předvedení úchopů dítěte pro polohování na břiše pro věk 3 měsíce až 3 roky Praktické předvedení
c Demonstrovat na modelu předvedení úchopů dítěte pro polohování na zádech pro věk 1 měsíc až 3 roky Praktické předvedení
d Demonstrovat na modelu předvedení kontaktní dopomoci pro nácvik základů záběrových pohybů pro věk 3‒6 let Praktické předvedení
e Demonstrovat vlastní ukázkou aplikaci plaveckých pomůcek: plavecké desky různé velikosti, plavecký pás, nudle, kolečka, osmičky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat 400 m jedním plaveckým způsobem, z toho prvních 200 m do limitu 4 minuty Praktické předvedení
b Předvést zvládnutí speciální plavecké průpravy pro záchranu tonoucích Praktické předvedení
c Předvést libovolnou technikou tažení tonoucího na vzdálenost 50 m Praktické předvedení
d Uvést zásady zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a prevence úrazů na plavecké výuce a při pobytu na bazéně a zajištění bezpečnosti předvést Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést postup poskytování předlékařské první pomoci při náhlé poruše zdraví Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést pravidla pro výběr, užití, desinfekci a skladování plaveckých pomůcek pro plaveckou výuku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-detskeho-plava#zdravotni-zpusobilost)

Profesní kvalifikace je určena pro věkové rozmezí dětí od 1 měsíce do 6 let.

 

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč si s sebou přinese ke zkoušce plavky, případně neopren a obuv na bazén.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k provedení zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnoticím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací:

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Týká se kompetencí: Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte; Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání; Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce kritérium d).

 

Kompetence Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí, všechna kritéria:

 • Uchazeč sestaví a zašle e-mailem 7 dní před zkouškou rámcové plány pro pohybový program ve vodě v délce trvání 10 lekcí. Plány u zkoušky obhájí.

 • Autorizovaná osoba specifikuje minimálně 21 dní před zkouškou: věk dítěte/dětí, plavecké podmínky, velikost skupiny a pokročilost dítěte/dětí („začíná“ nebo „kontinuálně pokračuje“).

 • Plán bude obsahovat: hlavní cíl pohybového programu ve vodě pro celý kurz; postupné cíle v oblasti plaveckých dovedností dětí a didaktických dovedností rodičů; stručný obsah jednotlivých lekcí; rozdělené na úvodní, hlavní a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti.

 Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria a) až g)

 • Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcový plán lekce pro pohybový program ve vodě v délce trvání 15 nebo 30 minut podle zadání. Podle připraveného plánu odučí lekci.

 • Autorizovaná osoba specifikuje minimálně 21 dní před zkouškou: věk dítěte/dětí, plavecké podmínky, velikost skupiny a pokročilost dítěte/dětí („začíná“ nebo „kontinuálně pokračuje“).

 • Plán bude obsahovat: hlavní cíl pohybového programu ve vodě pro danou lekci; stručný obsah lekce; rozdělený na úvodní, hlavní a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritérium a)

 • Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcové plány pro plaveckou výuku v délce trvání 10 nebo 20 lekcí nebo 6 měsíců. Plány u zkoušky obhájí.

 • Autorizovaná osoba specifikuje minimálně 21 dní před zkouškou délku kurzu, věk dítěte, plaveckou úroveň dětí a velikost skupiny.

 • Plán bude obsahovat: hlavní cíl plavecké výuky pro celý kurz, postupné cíle plavecké výuky (je-li to vhodné), stručný obsah jednotlivých lekcí, rozdělení na úvodní, hlavní a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti; kontrolní cvičení pro sledování postupu v pohybovém učení.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritérium b)

 • Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcové plány pro plaveckou výuku v délce trvání 10 nebo 20 lekcí nebo 6 měsíců. Plány u zkoušky obhájí.

 • Autorizovaná osoba specifikuje minimálně 21 dní před zkouškou délku kurzu, věk dítěte, plaveckou úroveň dětí a velikost skupiny.

 • Plán bude obsahovat: hlavní cíl plavecké výuky pro celý kurz, postupné cíle plavecké výuky (je-li to vhodné), stručný obsah jednotlivých lekcí, rozdělení na úvodní, hlavní a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti; kontrolní cvičení pro sledování postupu v pohybovém učení.

  

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria d), e), f)

 • Uchazeč předvede hlavní část lekce formou skupinového vedení v prostředí vhodného bazénu.

 • Předvede vhodné úchopy, polohování dítěte, nácvik základních plaveckých dovedností.

 • Prokáže vedení rodiče v úchopech, polohování dítěte a nácviku základních plaveckých dovedností.

 • Skupinou rozumíme minimálně 3‒5 dětí.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria c), g)

 • Uchazeč předvede hlavní část lekce formou skupinového vedení v prostředí vhodného bazénu.

 • Předvede nácvik základních plaveckých dovedností a základů záběrových pohybů.

 • Prokáže vedení rodiče v nácviku základních plaveckých dovedností a základech záběrových pohybů.

 • Skupinou rozumíme minimálně 5 dětí.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritérium b)

 • Podmínky, tj. věková charakteristika dítěte/dětí, plavecká úroveň dítěte/dětí, počet dětí ve skupině, místo výkonu a plavecké pomůcky budou sděleny uchazeči nejméně 60 minut před zkouškou. Písemnou přípravu v rozsahu nejméně 1 str. formátu papíru A4 předloží uchazeč ke kontrole. Pokud v přípravě budou plánovány činnosti ohrožující bezpečnost, nebude uchazeči dovoleno realizovat vedení lekce, kritérium nesplnil.

 

Kompetence Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání, kritérium e)

 • Pomůcku a účel využití určí autorizovaná osoba.

 

Kompetence Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce, kritérium b)

 • Autorizovaná osoba vybere 3 prvky ze speciální plavecké průpravy z možných: sebezáchranné vznášení, šlapání vody, plavání pod hladinou na nádech, způsoby zanoření z hladiny včetně fyzikálních a fyziologických poznámek k tématu, pády a skoky do vody.

Kompetence Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce, kritérium e)

 • Uchazeč předvede základní postupy a neodkladnou resuscitaci podle BLC (Basic Life Support) České resuscitační rady podle aktuálních doporučení: primární zástavy dechu (tonutí, dušení) u dětí a dospělých u vybraných křečových stavů (epilepsie, hyperventilace), polohování u poranění hlavy, břicha a končetin a v rámci protišokových opatření a dále předvede některou základní stabilizační techniku při poranění páteře ve vodě (např. dlaha pažemi).

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:

 • „splnil“, nebo

 • „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:

 • „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo

 • „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů. Všichni členové komise musí být přítomni u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.

Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu MŠMT Instruktor kojeneckého a batolecího plavání nebo Instruktor dětského plavání dle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným MŠMT a osvědčení o kvalifikaci učitel (cvičitel) plavání I. nebo II. třídy a nejméně 5 let odborné instruktorské praxe v oblasti dětského plavání a zároveň úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

 2. Vyšší odborné vzdělání zaměřené na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT zaměřeného na kojenecké a batolecí plavání a plavání pro děti předškolního věku nebo dětského plavání a nejméně 5 let odborné instruktorské praxe v oblasti dětského plavání.

 3. Vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně tělovýchovného směru a osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT zaměřeného na kojenecké a batolecí plavání a plavání pro děti předškolního věku nebo dětského plavání a nejméně 5 let odborné instruktorské praxe v oblasti dětského plavání.

 4. Profesní kvalifikace 74-011-M Instruktor/instruktorka dětského plavání + střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné instruktorské praxe v oblasti dětského plavání.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • vhodná vana a bazény, ve kterých je možné přizpůsobit teplotu vody věku a potřebám dětí; bazén s rozměry minimálně 15 x 6 m umožňující výuku formou plavání dětí s rodiči a proměnlivou hloubkou ‒ dětem do výše prsou a dospělým do výše pasu

 • zkušební místnost pro písemné a ústní ověřování

 • plavecké pomůcky po 5 kusech (plavecké desky různého tvaru a velikosti, plavecké nudle, plavecké osmičky, pomůcky plovoucí po hladině, k vynášení ze dna, pro orientaci pod hladinou, hračky)

 • maketa (panenka) pro demonstraci úchopů

 • model pro záchranu tonoucích

 • resuscitační fantom

 • resuscitační fantom dětský

 • lékárnička vybavená dle aktuální legislativy

 • skupina klientů (rodiče a děti) v minimálním počtu 2-5 osob

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda).

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 15 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace bazénů a saun ČR

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, z. s.