Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor dětského plavání
Platnost standardu: Od 6.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat somatický vývoj dítěte od 1 měsíce do 6 let věku Písemné ověření
b Popsat psychomotorický vývoj dítěte od 1 měsíce do 6 let věku Písemné ověření
c Popsat možné odchylky od psychomotorického vývoje dítěte od 1 měsíce do 6 let věku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktora dětského plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, proč je při sestavování programu plavecké výuky třeba zohledňovat vývoj osobnosti a znát osobnost konkrétního dítěte (strukturu a dynamiku osobnosti) Písemné ověření
b Vysvětlit specifika různých věkových skupin pro volbu organizace a metod plavecké výuky Písemné ověření
c Vysvětlit účelnost dodržování didaktických zásad v plavecké výuce Písemné ověření
d Uvést typické emoční stavy, které se objevují v plavecké výuce a navrhnout možnosti jejich regulace Písemné ověření
e Vysvětlit specifika pohybového učení ve vodě z pozice dítěte a z pozice instruktora Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení plavecké úrovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí plaveckého dýchání a hodnocení prakticky předvést Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí potopení a orientace pod hladinou a hodnocení prakticky předvést Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí pádů do vody a hodnocení prakticky předvést Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit jednotlivé stupně tříbodové škály k posouzení úrovně zvládnutí vznášení, splývavé polohy a splývání v obou polohách a hodnocení prakticky předvést Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nácvik základních plaveckých dovedností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést 5 postupných kroků pro nácvik plaveckého dýchání Praktické předvedení
b Předvést 10 postupných kroků pro nácvik vznášení, splývavých poloh a splývání Praktické předvedení
c Předvést 10 postupných kroků pro nácvik zanoření a orientace pod hladinou Praktické předvedení
d Předvést 10 postupných kroků pro nácvik pádů do vody Praktické předvedení
e Předvést 10 cvičení pro rozvoj pocitu vody Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktorů dětského plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady techniky plaveckého způsobu kraul a předvést uplaváním vzdálenosti 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu kraul Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady techniky plaveckého způsobu prsa a předvést uplaváním vzdálenosti 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu prsa Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady techniky plaveckého způsobu znak a předvést uplaváním vzdálenosti 25 m modelovou technikou plaveckého způsobu znak Praktické předvedení
d Vysvětlit zásady techniky startovního skoku a předvést modelovou techniku startovního skoku do bazénu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nácvik plaveckých způsobů pro potřeby instruktorů dětského plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést postup nácviku plaveckého způsobu kraul Praktické předvedení
b Předvést postup nácviku plaveckého způsobu prsa Praktické předvedení
c Předvést postup nácviku plaveckého způsobu znak Praktické předvedení
d Předvést postup nácviku startovního skoku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení instruktorem dětského plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit techniku plaveckého způsobu kraul formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhodnotit techniku plaveckého způsobu prsa formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhodnotit techniku plaveckého způsobu znak formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhodnotit techniku startovního skoku formou celkového expertního posouzení a při zjištěném nesprávném provedení navrhnout strategii odstranění chyb a vhodná korekční cvičení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě v prostředí vany pro kojence od 1 do 6 měsíců Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro kojence od 6 měsíců do 1 roku Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 1‒2 roků Praktické předvedení a ústní ověření
d Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 2‒3 roků Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 3‒4 roků Praktické předvedení a ústní ověření
f Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 4‒5 let Praktické předvedení a ústní ověření
g Sestavit rámcový plán pohybového programu ve vodě pro děti ve věku 5‒6 let Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), g) a jedno z kritérií c) nebo d) a jedno z kritérií e) nebo f).
5

Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést 15 minut lekce vanička Praktické předvedení
b Vést 15 minut lekce pro dítě ve věku 6‒12 měsíců Praktické předvedení
c Vést 30 minut lekce skupinové výuky pro dítě 5‒6leté Praktické předvedení
d Vést 30 minut lekce pro dítě 12‒24 měsíců Praktické předvedení
e Vést 30 minut lekce pro dítě 2‒3leté Praktické předvedení
f Vést 30 minut lekce pro dítě 3‒4leté Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a), b), c) a jedno z kritérií d) až f).
5

Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost role rodičů v zajištění bezpečného úchopu dítěte při polohování a lokomoci ve vodě Ústní ověření
b Demonstrovat na modelu předvedení úchopů dítěte pro polohování na břiše pro věk 3 měsíce až 3 roky Praktické předvedení
c Demonstrovat na modelu předvedení úchopů dítěte pro polohování na zádech pro věk 1 měsíc až 3 roky Praktické předvedení
d Demonstrovat na modelu předvedení kontaktní dopomoci pro nácvik základů záběrových pohybů pro věk 3‒6 let Praktické předvedení
e Demonstrovat vlastní ukázkou aplikaci plaveckých pomůcek: plavecké desky různé velikosti, plavecký pás, nudle, kolečka, osmičky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat 400 m jedním plaveckým způsobem, z toho prvních 200 m do limitu 4 minuty Praktické předvedení
b Předvést zvládnutí speciální plavecké průpravy pro záchranu tonoucích Praktické předvedení
c Předvést libovolnou technikou tažení tonoucího na vzdálenost 50 m Praktické předvedení
d Uvést zásady zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a prevence úrazů na plavecké výuce a při pobytu na bazéně a zajištění bezpečnosti předvést Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést postup poskytování předlékařské první pomoci při náhlé poruše zdraví Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést pravidla pro výběr, užití, desinfekci a skladování plaveckých pomůcek pro plaveckou výuku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-detskeho-plava#zdravotni-zpusobilost)

Profesní kvalifikace je určena pro věkové rozmezí dětí od 1 měsíce do 6 let.

 

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč si s sebou přinese ke zkoušce plavky, případně neopren a obuv na bazén.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k provedení zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnoticím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací:

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Týká se kompetencí: Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte; Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání; Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce kritérium d).

 

Kompetence Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí, všechna kritéria:

 • Uchazeč sestaví a zašle e-mailem 7 dní před zkouškou rámcové plány pro pohybový program ve vodě v délce trvání 10 lekcí. Plány u zkoušky obhájí.

 • Autorizovaná osoba specifikuje minimálně 21 dní před zkouškou: věk dítěte/dětí, plavecké podmínky, velikost skupiny a pokročilost dítěte/dětí („začíná“ nebo „kontinuálně pokračuje“).

 • Plán bude obsahovat: hlavní cíl pohybového programu ve vodě pro celý kurz; postupné cíle v oblasti plaveckých dovedností dětí a didaktických dovedností rodičů; stručný obsah jednotlivých lekcí; rozdělené na úvodní, hlavní a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti.

 Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria a) až g)

 • Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcový plán lekce pro pohybový program ve vodě v délce trvání 15 nebo 30 minut podle zadání. Podle připraveného plánu odučí lekci.

 • Autorizovaná osoba specifikuje minimálně 21 dní před zkouškou: věk dítěte/dětí, plavecké podmínky, velikost skupiny a pokročilost dítěte/dětí („začíná“ nebo „kontinuálně pokračuje“).

 • Plán bude obsahovat: hlavní cíl pohybového programu ve vodě pro danou lekci; stručný obsah lekce; rozdělený na úvodní, hlavní a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritérium a)

 • Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcové plány pro plaveckou výuku v délce trvání 10 nebo 20 lekcí nebo 6 měsíců. Plány u zkoušky obhájí.

 • Autorizovaná osoba specifikuje minimálně 21 dní před zkouškou délku kurzu, věk dítěte, plaveckou úroveň dětí a velikost skupiny.

 • Plán bude obsahovat: hlavní cíl plavecké výuky pro celý kurz, postupné cíle plavecké výuky (je-li to vhodné), stručný obsah jednotlivých lekcí, rozdělení na úvodní, hlavní a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti; kontrolní cvičení pro sledování postupu v pohybovém učení.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritérium b)

 • Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcové plány pro plaveckou výuku v délce trvání 10 nebo 20 lekcí nebo 6 měsíců. Plány u zkoušky obhájí.

 • Autorizovaná osoba specifikuje minimálně 21 dní před zkouškou délku kurzu, věk dítěte, plaveckou úroveň dětí a velikost skupiny.

 • Plán bude obsahovat: hlavní cíl plavecké výuky pro celý kurz, postupné cíle plavecké výuky (je-li to vhodné), stručný obsah jednotlivých lekcí, rozdělení na úvodní, hlavní a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti; kontrolní cvičení pro sledování postupu v pohybovém učení.

  

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria d), e), f)

 • Uchazeč předvede hlavní část lekce formou skupinového vedení v prostředí vhodného bazénu.

 • Předvede vhodné úchopy, polohování dítěte, nácvik základních plaveckých dovedností.

 • Prokáže vedení rodiče v úchopech, polohování dítěte a nácviku základních plaveckých dovedností.

 • Skupinou rozumíme minimálně 3‒5 dětí.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritéria c), g)

 • Uchazeč předvede hlavní část lekce formou skupinového vedení v prostředí vhodného bazénu.

 • Předvede nácvik základních plaveckých dovedností a základů záběrových pohybů.

 • Prokáže vedení rodiče v nácviku základních plaveckých dovedností a základech záběrových pohybů.

 • Skupinou rozumíme minimálně 5 dětí.

 

Kompetence Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání, kritérium b)

 • Podmínky, tj. věková charakteristika dítěte/dětí, plavecká úroveň dítěte/dětí, počet dětí ve skupině, místo výkonu a plavecké pomůcky budou sděleny uchazeči nejméně 60 minut před zkouškou. Písemnou přípravu v rozsahu nejméně 1 str. formátu papíru A4 předloží uchazeč ke kontrole. Pokud v přípravě budou plánovány činnosti ohrožující bezpečnost, nebude uchazeči dovoleno realizovat vedení lekce, kritérium nesplnil.

 

Kompetence Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání, kritérium e)

 • Pomůcku a účel využití určí autorizovaná osoba.

 

Kompetence Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce, kritérium b)

 • Autorizovaná osoba vybere 3 prvky ze speciální plavecké průpravy z možných: sebezáchranné vznášení, šlapání vody, plavání pod hladinou na nádech, způsoby zanoření z hladiny včetně fyzikálních a fyziologických poznámek k tématu, pády a skoky do vody.

Kompetence Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce, kritérium e)

 • Uchazeč předvede základní postupy a neodkladnou resuscitaci podle BLC (Basic Life Support) České resuscitační rady podle aktuálních doporučení: primární zástavy dechu (tonutí, dušení) u dětí a dospělých u vybraných křečových stavů (epilepsie, hyperventilace), polohování u poranění hlavy, břicha a končetin a v rámci protišokových opatření a dále předvede některou základní stabilizační techniku při poranění páteře ve vodě (např. dlaha pažemi).

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace bazénů a saun ČR

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, z. s.