Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Digitální a informační agentura
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Správce báze znalostí
Platnost standardu: Od 2.6.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve fungování technických a programových prostředcích používaných pro provoz báze znalostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost technických prostředků pro provoz báze znalostí podporujících její požadovanou funkčnost a uživatelské vlastnosti Písemné ověření
b Prokázat znalost programových prostředků používaných k podpoře jednotlivých procesů managementu znalostí a jejich uplatnění při správě a fungování báze znalostí Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Využívání přístupových algoritmů k jednotlivým záznamům v bázi znalostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost přístupových algoritmů a jejich funkcí Písemné ověření
b Aplikovat vhodný přístupový algoritmus Praktické předvedení
c Vyhledat záznam v bázi znalostí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Aplikace metod tvorby záznamů ukládaných v bázi znalostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu možného uložení záznamu v bázi znalostí Ústní ověření
b Podrobně popsat požadavky na kodifikaci záznamu před jeho uložením do báze znalostí Ústní ověření
c Zkontrolovat zadaný záznam, provést jeho případné modifikace a provést jeho následné uložení do báze znalostí a zkontrolovat konzistenci záznamu Praktické předvedení
d Charakterizovat metody validace báze znalostí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání ochran obsahu báze znalostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost principů fungování a aplikace ochran báze znalostí proti technickým poruchám zařízení, na kterém je provozována Písemné ověření
b Prokázat znalost možných hrozeb souvisejících s ochranou obsahu báze znalostí Písemné ověření
c Prokázat znalost principů fungování a aplikace ochran báze znalostí proti poškození nevhodným zadáním požadavku na interakci s jejím obsahem Písemné ověření
d Prokázat znalost principů fungování a aplikace ochran báze znalostí proti neoprávněnému přístupu neautorizovaných osob k jejímu obsahu Písemné ověření
e Prokázat znalost principů fungování a aplikace ochran báze znalostí proti externím útokům Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Uplatňování metod autorizace přístupu oprávněných osob k jednotlivým záznamům v bázi znalostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používané metody autorizace přístupu k obsahu báze znalostí a podmínky jejich aplikace Ústní ověření
b Popsat postup přidělení autorizačního kódu osobě oprávněné k přístupu k obsahu báze znalostí Ústní ověření
c Přidělit nový a ověřit stávající autorizační kód Praktické předvedení
d Prokázat znalost přístupů k autentizaci oprávněných osob a možností aplikace přístupů v praxi Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zálohování a archivace nepoužívaných záznamů v bázi znalostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používané metody zálohování záznamů z báze znalostí a specifikovat podmínky jejich aplikace Ústní ověření
b Popsat používané metody archivace již zastaralých záznamů z báze znalostí a specifikovat podmínky jejich aplikace Ústní ověření
c Zálohovat záznam v bázi znalostí Praktické předvedení
d Archivovat již nevyhovující záznam v bázi znalostí a nahradit jej záznamem novým Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Písemné ověření

Veškeré písemné ověření probíhá formou testu.

Autorizovaná osoba musí dodržet následující pravidla:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé písemně ověřované kritérium existuje minimálně 8 otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) čtyři otázky.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek (tj. 27 bodů z 36 možných) s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Zkoušený má k dispozici výběr z 4 alternativních odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Autorizovaná osoba musí doložit zdrojový soubor otázek čítající více než 72 otázek. Kritéria a) a b) kompetence "Orientace ve fungování technických a programových prostředcích používaných pro provoz báze znalostí" musí být ověřována tak, aby byla vázána na praktický příklad.

Délka písemného testu je 1,5 hodiny.

Ústní ověření

Ústní ověření slouží k prověření znalostí širších souvislostí týkajících se praktické dovednosti, jejíž zvládnutí musí uchazeč prokázat praktickým předvedením postupu řešení zadaného reprezentativního příkladu z aplikační praxe.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Pardubice

VŠB Technická univerzita Ostrava

HR konzultant (OSVČ)