Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Správce báze znalostí
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 18.8.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve fungování technických a programových prostředků, na nichž je báze znalostí provozována

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat technickou sestavu prostředků zabezpečujících provoz báze znalostí i jejich funkčních a uživatelských vlastností Písemné ověření
b Charakterizovat software využívaný k podpoře managementu znalostí a jeho uplatnění při fungování báze znalostí Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Využívání přístupových algoritmů k jednotlivým záznamům v bázi znalostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Aplikovat vhodný přístupový algoritmus Praktické předvedení
b Rychle a úspěšně vyhledat záznam v bázi znalostí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Aplikace metod tvorby záznamů, ukládaných v bázi znalostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu možného uložení záznamu v bázi znalostí Ústní ověření
b Podrobně specifikovat požadavky na kodifikaci záznamu před jeho uložením do báze znalostí Ústní ověření
c Zkontrolovat záznam, jeho případné modifikace a jeho následné uložení do báze znalostí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Využívání ochran obsahu báze znalostí.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat principy fungování a aplikace ochran báze znalostí proti technickým poruchám zařízení, na kterém je provozována Písemné ověření
b Popsat principy fungování a aplikace ochran báze znalostí proti poškození nevhodným zadáním požadavku na interakci s jejím obsahem Písemné ověření
c Popsat principy fungování a aplikace ochran báze znalostí proti neoprávněnému přístupu neautorizovaných osob k jejímu obsahu Písemné ověření
d Charakterizovat principy fungování a aplikace ochran báze znalostí proti externím útokům Písemné ověření
Je třeba úspěšně splnit všechna kritéria.
6

Uplatňování metod autorizace přístupu oprávněných osob k jednotlivým záznamům v bázi znalostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používané metody autorizace přístupu k obsahu báze znalostí a podmínek jejich aplikace Ústní ověření
b Specifikovat postup přidělení autorizačního kódu osobě oprávněné k přístupu k obsahu báze znalostí Ústní ověření
c Přidělit nový a ověřit stávající autorizační kód Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zálohování a archivace nepoužívaných záznamů v bázi znalostí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používané metody zálohování záznamů z báze znalostí a specifikovat podmínky jejich aplikace Ústní ověření
b Popsat používané metody archivace již zastaralých záznamů z báze znalostí a specifikovat podmínky jejich aplikace Ústní ověření
c Zálohovat záznam v bázi znalostí Praktické předvedení
d Archivovat již nevyhovující záznam v bázi znalostí a nahradit jej záznamem novým. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Pokud autorizovaná osoba použije pro písemné ověřování formu testu, musí dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

V případě použití testu má zkoušený k dispozici výběr z 3‒4 alternativních odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Autorizovaná osoba musí doložit zdrojový soubor otázek čítající více než 100 otázek.

 

Ústní ověření slouží k prověření znalostí širších souvislostí týkajících se praktické dovednosti, jejíž zvládnutí musí uchazeč prokázat praktickým předvedením postupu řešení zadaného reprezentativního příkladu z aplikační praxe.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Prof. ing. Zbyněk Pitra, DrSc. – Management Consulting

Univerzita Hradec Králové, fakulta informatiky a managementu

Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.