Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér izolovaných vedení
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a projektovou dokumentaci zadanou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v projektech a výkresech inženýrských sítí Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v předpisech pro ukládání kabelových vedení, vytvoření pískového lože, použití doplňkových mechanických ochran, výstražné fólie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodných pomůcek, nářadí a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné bezpečné pomůcky pro daný pracovní postup a popsat jejich kontrolu před použitím, BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat technický stav nářadí zvoleného pro daný pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat kompletnost materiálu a provést jeho vizuální kontrolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a zapojování sítí izolovaných vedení bez napětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit a vytyčit pracoviště v souladu s BOZP (postavit a zajistit žebřík, použít předepsané ochranné osobní pomůcky) Praktické předvedení a ústní ověření
b Namontovat kotevní objímky Praktické předvedení a ústní ověření
c Zavěsit vedení v délce minimálně 2 metrů Praktické předvedení a ústní ověření
d Napnout vedení v délce minimálně 2 metrů Praktické předvedení a ústní ověření
e Připojit vodiče na páteřní vedení Praktické předvedení a ústní ověření
f Připojit pojistkovou skříň Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a opravy sítí izolovaných vedení pod napětím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit a ohraničit pracoviště, postavit a zajistit žebřík Praktické předvedení a ústní ověření
b Vizuálně zkontrolovat a použít osobní ochranné pracovní pomůcky a speciální izolované nářadí pro práci pod napětím Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat v pojistkové skříni přítomnost napětí na jednotlivých fázích Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat přítomnost napětí jednotlivých fází na svorkách opěrného bodu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyměnit poškozené svorky na vedení Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést následné kontrolní měření na jednotlivých fázích v pojistkové skříni Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést montáž odboček a přípojek z izolovaných vodičů Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést údržbu odboček a přípojek z izolovaných vodičů Praktické předvedení a ústní ověření
i Ověřit funkčnost přípojky a odbočky z izolovaných vodičů Praktické předvedení a ústní ověření
j Provést diagnostiku závad a odstranit závadu na přípojce a odbočce z izolovaných vodičů Praktické předvedení a ústní ověření
k Provést kontrolu stavu použitých osobních ochranných pracovních pomůcek a nářadí po ukončení práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit zápis o montáži, připojení a odstranění závady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-izolovanych-vedeni#zdravotni-zpusobilost).

Vstupní podmínkou pro připuštění uchazeče ke zkoušce je předložení platného "Osvědčení oprávnění o odborné způsobilosti v elektrotechnice" podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

 

Kompetence "Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci" je prakticky ověřována ve vazbě na plnění kritérií kompetence "Montáž a zapojování sítí izolovaných vedení bez napětí" a kompetence "Montáž a opravy sítí izolovaných vedení pod napětím".

 

Zkouška bude organizována a uskutečněna na reálném zařízení.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP v průběhu celé zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56

Elektrotechnický cech Plzeňského regionu

Elektroservis, Jan Sládek a spol.