Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér izolovaných vedení
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a projektovou dokumentaci zadanou autorizovanou osobou Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Orientovat se v projektech a výkresech inženýrských sítí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Orientovat se v předpisech pro ukládání kabelových vedení, vytvoření pískového lože, použití doplňkových mechanických ochran, výstražné fólie Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba vhodných pomůcek, nářadí a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné bezpečné pomůcky pro daný pracovní postup a popsat jejich kontrolu před použitím Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Zkontrolovat technický stav nářadí zvoleného pro daný pracovní postup Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Zkontrolovat kompletnost materiálu a jeho vizuální kontrola Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a zapojování sítí izolovaných vedení bez napětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit a vytyčit pracoviště (postavit a zajistit žebřík, použít předepsané ochranné osobní pomůcky) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Namontovat kotevní objímky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Zavěsit vedení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Napnout vedení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Připojit vodiče na páteřní vedení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Připojit pojistkovou skříň Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a opravy sítí izolovaných vedení pod napětím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit a ohraničit pracoviště, postavit a zajistit žebřík Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Vizuálně zkontrolovat a použít ochranné osobní pomůcky a speciální izolované nářadí pro práci pod napětím Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Zkontrolovat v pojistkové skříni napětí na jednotlivých fázích Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Zkontrolovat napětí jednotlivých fází na svorkách opěrného bodu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Vyměnit poškozené svorky na vedení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Provést následné kontrolní měření na jednotlivých fázích v pojistkové skříni Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Provést kontrolu stavu použitých ochranných osobních pomůcek a nářadí po ukončení práce Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit zápis o montáži, připojení nebo odstranění závady Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Vstupní podmínkou pro připuštění uchazeče ke zkoušce je předložení platného oprávnění o elektrotechnické způsobilosti dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=125&kod_sm1=38).

 

Kompetence Vedení dokumentace a záznamů o práci a provozní dokumentace zařízení je prakticky ověřována ve vazbě na plnění kritérií kompetence Montáž a zapojování sítí izolovaných vedení bez napětí – Montáž a opravy sítí izolovaných vedení pod napětím.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň

Elektrotechnický cech Plzeňského regionu

Elektroservis, Jan Sládek a spol.