Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér inteligentních elektroinstalací
Platnost standardu: Od 15.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a projektovou dokumentaci zadanou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v projektech a výkresech technických rozvodů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit potřebné pracovní prostředky, nářadí, typy použitých materiálů pro montáž inteligentní instalace sběrnicových a radiofrekvenčních systémů Praktické předvedení
b Zvolit a vysvětlit obecné postupy montáže systémů inteligentních instalací v různých prostředích, jejich základní odlišnosti při montáži inteligentní instalace sběrnicových a radiofrekvenčních systémů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní principy montáže sběrnicového systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Ústní ověření
d Popsat základní principy montáže radiofrekvenčního systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kompletnosti dodávky jednotlivých přístrojů pro instalaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat úplnost dodaných komponentů a množství dodaného instalačního materiálu podle schématu zapojení Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé komponenty sběrnicového systému (senzory, aktory, PC-link, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky) Ústní ověření
c Charakterizovat jednotlivé komponenty radiofrekvenčního systému (senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výběr materiálů a přístrojů instalace – sběrnicová, radiofrekvenční

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat z nabídky předložené autorizovanou osobou materiál a přístroje pro sběrnicovou instalaci (kabel sběrnice, řídicí systém, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky, žaluziový aktor, teplotní senzory, měřicí přístroj pro měření základních elektrických veličin) Praktické předvedení
b Vybrat z nabídky předložené autorizovanou osobou materiál a přístroje pro radiofrekvenční instalaci (baterie, řídicí systém, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky, žaluziový aktor, teplotní senzory, měřicí přístroj pro měření základních elektrických veličin) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Instalace a zapojení systému, připojení na rozvodnou síť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí, pod napětím a v blízkosti živých částí, vysvětlit pojmy „práce bez napětí“, „pod napětím“ a „v blízkosti živých částí pod napětím“, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště Ústní ověření
b Popsat principy kladení elektrických kabelů Ústní ověření
c Připojit řídicí systém do sítě 230 V bez napětí Praktické předvedení a ústní ověření
d Nainstalovat a zapojit sběrnicový systém se senzory a aktory podle zadání, provést kontrolu zapojení bez napětí Praktické předvedení a ústní ověření
e Nainstalovat a zapojit radiofrekvenční systém se senzory a aktory podle zadání, provést kontrolu zapojení bez napětí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odzkoušení funkcí jednotlivých prvků, případně spotřebičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti software pro nastavování a oživování inteligentních elektroinstalací Ústní ověření
b Zkontrolovat pomocí měřicího přístroje přítomnost napětí 230 V a indikaci přítomnosti napětí na řídicí jednotce v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit parametry řídicích prvků sběrnicového systému v souladu s jejich funkcemi a dokumentací Praktické předvedení
d Nastavit parametry řídicích prvků radiofrekvenčního systému v souladu s jejich funkcemi a dokumentací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a kontrola inteligentních elektroinstalací, provádění servisní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést běžnou údržbu jednotlivých prvků a komponentů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu a prohlídku systému (kontrola mechanických částí, vzhled prvků, uchycení komponentů) v systému sběrnicové instalace Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu a prohlídku systému (kontrola mechanických částí, vzhled prvků, uchycení komponentů) v systému radiofrekvenční instalace Praktické předvedení a ústní ověření
d Instruovat uživatele o základní obsluze a údržbě (popsat způsob použití čisticích prostředků) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit základní elektrické veličiny (napětí, proud, odpor, kontinuita párů v kabelu) Praktické předvedení
b Zpracovat protokol o měření Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit a správně interpretovat naměřené hodnoty. Výsledné parametry zaznamenat do schématu zapojení a zdůvodnit naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace elektrických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést záznam o průběhu práce na sběrnicovém systému do dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést záznam o průběhu práce na radiofrekvenčním systému do dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-inteligentnich-ele#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Kompetence Vedení dokumentace elektrických zařízení je prakticky ověřována ve vazbě na plnění kritérií kompetencí Instalace a zapojení sytému, připojení na rozvodnou síť; Odzkoušení funkcí jednotlivých prvků, případně spotřebičů; Údržba a kontrola inteligentních elektroinstalací, provádění servisní činnosti; Měření elektrických veličin.

Podmínkou úspěšné zkoušky je dodržení zásad a pravidel BOZP.

V rámci zkoušky budou vykonávány činnosti na zařízeních do 1 kV AC/ 1,5 kV DC v objektu bez nebezpečí výbuchu.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56

Elektrotechnický cech Plzeňského regionu

Elektroservis, Jan Sládek a spol.