Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Manikérka a nehtová designérka
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 28.5.2024 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zhodnocení celkového stavu rukou a nehtů a navrhování postupu ošetření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit aktuální stav rukou a nehtů Ústní ověření a praktické předvedení
b Vyplnit klientskou kartu Praktické předvedení a písemné ověření
c Vysvětlit klientovi možnosti ošetření pokožky rukou a nehtů Praktické předvedení
d Doporučit klientovi optimální způsob ošetření podle zjištěného stavu rukou a nehtů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění péče o přírodní nehty klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit koupel rukou Praktické předvedení
b Vybrat vhodné pracovní nástroje a přípravky Praktické předvedení a ústní ověření
c Vydezinfikovat ruce Praktické předvedení
d Upravit délku nehtů: zkracování, zapilování, tvarovaní nehtů Praktické předvedení
e Ošetřit okolí nehtového valu Praktické předvedení
f Upravit nehty francouzským lakováním a jednoduchým zdobením Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyleštit nehty Praktické předvedení
h Ošetřit okolí nehtů výživným přípravkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování pokožky rukou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdělení přípravků k péči podle charakteru ošetření Ústní ověření
b Provést peeling rukou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybrat vhodnou masku pro stárnoucí pokožku Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést parafínový zábal Praktické předvedení a ústní ověření
e Vybrat masážní přípravek pro masáž rukou Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést masáž ruky Praktické předvedení
g Uvést možnosti alergie na masážní přípravky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modelování umělých nehtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Informovat klienta o metodách modelování umělých nehtů Praktické předvedení
b Popsat postup modelování nehtů metodami dostupnými na trhu, zhodnotit výhody a nevýhody metod Ústní ověření
c Vybrat potřebné pomůcky k modelování nehtů UV metodou Praktické předvedení
d Vymodelovat nehty UV metodou Praktické předvedení
e Upravit nehty tzv. francouzskou permanentní manikúrou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění depilace rukou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit potřebné kosmetické pomůcky a přípravky k depilaci rukou Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit pokožku rukou před depilací Praktické předvedení
c Vykonat depilaci pomocí vosku Praktické předvedení
d Ošetřit pokožku po depilaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané dezinfekční přípravky na dezinfekci kůže, pracovního nářadí a pomůcek u manikúry Ústní ověření
b Vydezinfikovat pracovní nástroje Praktické předvedení
c Uklidit pracoviště po klientovi a po skončení provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o ruce a nehty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob evidence a skladování kosmetických přípravků Ústní ověření
b Zkontrolovat stav zásob materiálu a pomůcek potřebných k provedení manikúry, modeláže nehtů a zajistění hygieny a vystavit objednávku Praktické předvedení
c Vyhledat v nabídce trhu přípravky vhodné pro manikúru a zhodnotit použitelnost pro daný provoz Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti péče o ruce a nehty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Informovat klienta o novinkách v oblasti péče o ruce a nehty Praktické předvedení
b Doporučit vhodné kosmetické přípravky k péči o ruce a nehty a vysvětlit přednosti a použití těchto přípravků Praktické předvedení
c Předvést přípravky klientovi s informací o jejich použití Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění vyúčtování služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
b Vyúčtovat tržby za prodej přípravků Praktické předvedení
c Vyjmenovat nákladové položky a výnosy pro podnikání v oboru Ústní ověření
d Vyjmenovat základní povinné daně a poplatky pro podnikatele v oboru včetně jejich lhůt splatnosti Ústní ověření
e Vyjmenovat způsoby evidence výnosů a nákladů a stručně vysvětlit základní podmínky jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/manikerka-a-nehtova-desig#zdravotni-zpusobilost), doložit platným zdravotním průkazem.

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantovi. Při zkoušce je ověřována práce na nehtech obou rukou figuranta.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti manikúry nebo alespoň 5 let praxe ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti kosmetických služeb.
  2. Profesní kvalifikace 69-024-H Manikérka a nehtová designérka a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti manikúry.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zdravotnictví, www.mzcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Prostor pro provedení praktické zkoušky mus být oddělen od jiných provozů, aby měl absolvent veškerý komfort pro provedení zkoušky. Místnost musí odpovídat hygienickým předpisům pro provoz manikúry.

 

- Figurant k provedení manikůry.

- Vzor karty zákazníka.

 

Zajištění hygieny:

- dezinfekce na pokožku rukou

- dezinfekce na nástroje

- lékárnička

- jednorázová hygienická podložka pod ruce modelky

- jednorázové papírové utěrky nebo osušky

- nádobka s odlakovačem bez acetonu

- buničina ve čtvercích

 

Modeláž nehtů UV metodou:

- manikúrní stůl s područkou pro klienta

- odsávací přístroj na jemný prach, který vzniká při práci (může být zabudován přímo v manikúrním stole)

- nástroj na zkracování umělohmotných tipů

- polohovatelná židle pro absolventa zkoušky

- židle pro model

- stolní lampička pro práci

- profesionální polymerizační přístroj minimálně se 4 UV zářivkami

- manikérská bruska se základní výbavou frézek.

- základní tvrdokovové frézky různé hrubosti pro použití při modeláži nehtů - UV gely: základní 3-fázový systém, bílý UV gel na francouzskou manikúru

- štětce pro nanášení UV gelů: špičatý, plochý, na Nail Art

- umělohmotné náhražky nehtů Tipy, minimálně alespoň dva různé tvary zaoblení (celý box 10 velikostí)

- kosmetické rychleschnoucí lepidlo

- papírové odnímatelné šablony v počtu minimálně 20 ks

- tyčinka s kovovým hrotem

- pilníky různé hrubosti

- blok pro začištění povrchu

- manikúrní tyčinka

- pomerančové dřívko

- přípravek na ošetření kůžičky okolo nehtů (2 různé druhy)

- štětka na prach

- odmašťovací roztok k odstranění disperzního filmu

 

Vybavení pro manikúru – péče o přírodní nehty, parafínový zábal a depilaci

- manikúrní miska

- změkčovací přípravek na kůžičku okolo nehtů

- manikúrní tyčinka

- pomerančové dřívko

- kovové štipky na začištění nehtové kůžičky

- pilník pro zapilování délky nehtů (minimálně 2 kusy)

- pilník pro leštění povrchu nehtů (minimálně 2 kusy)

- štětka na prach

- podkladové laky minimálně 3 různé druhy podle typu nehtu

- barevné laky v minimálním počtu 10 ks (různé barvy)

- vrchní lak minimálně 3 druhy podle vlastností

- přípravek na ošetření kůžičky okolo nehtů, minimálně 2 různé typy výrobků

- peeling na ruce minimálně 3 různé druhy

- maska na ruce: pro suchou pokožku, potivou pokožku, normální pokožku

- masážní přípravek alespoň tři různé druhy

- mikrotenové sáčky

- ručník na zábaly v počtu 2 ks, popř. speciální termorukavice na zábaly

- parafín buď rozpuštěný v ohřívacím přístroji nebo parafín ve spreji

- pro předvedení zdobení např. štrasové kamínky, akrylátové barvičky, třpytivé laky, přilnavé motivy, atd.

- přípravek před depilací

- depilační vosk v kartuši (minimálně 2 druhy v dostatečném množství)

- depilační ohřívací přístroj na 2 kartuše

- proužky pro depilaci minimálně dva druhy

- přípravek na zklidnění pokožky po depilaci, např. olejový a gelový

- depilační proužky za studena

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Anna Menzelová ml., Unie kosmetiček

Patricia Herrera, OSVČ

Jarmila Fendrychová, OSVČ