Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Kosmetik, vizážista
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do 28.10.2024
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 28.10.2024, pokud byl termín stanoven před 28.5.2024. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování stavu pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a vyhodnotit aktuální stav pleti klienta Ústní ověření a praktické předvedení
b Vyplnit klientskou kartu Praktické předvedení
c Vysvětlit a doporučit možnosti vhodného ošetření pleti Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění povrchového čištění pleti, napařování nebo změkčování pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup povrchového čištění pleti a zdůvodnit jeho význam Ústní a písemné ověření
b Provést povrchové čištění pleti Praktické předvedení
c Provést napařování nebo změkčování u jednotlivých typů pletí a vysvětlit možné kontraindikace Ústní a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění hloubkového čištění pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé způsoby hloubkového čištění pleti Ústní a písemné ověření
b Stanovit vhodný postup hloubkového čištění pleti a provést tento postup u konkrétní klientky Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Odstraňování chloupků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé metody epilace a depilace Písemné ověření
b Provést odstranění chloupků epilací Praktické předvedení
c Provést odstranění chloupků depilací Praktické předvedení
d Doporučit ošetření pleti včetně kontraindikací po provedení depilace a epilace Ústní a písemné ověření
e Vyjmenovat hygienické zásady při použití depilačních vosků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění ruční kosmetické masáže obličeje, krku a dekoltu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam kosmetické masáže Ústní a písemné ověření
b Vyjmenovat jednotlivé fáze kosmetické masáže Ústní a písemné ověření
c Připravit klientku na kosmetickou masáž Praktické předvedení
d Vyjmenovat svaly obličeje, krku a dekoltu Ústní a písemné ověření
e Zdůvodnit případy, kdy nesmíme masáž provádět Ústní a písemné ověření
f Provést kosmetickou masáž obličeje, krku a dekoltu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace pleťových masek a zábalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdělení pleťových masek podle typu pleti Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit rozdělení aplikačních forem masek a zábalů Ústní a písemné ověření
c Provést aplikaci pleťové masky nebo zábalu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odbarvování chloupků, barvení řas a obočí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při odbarvování chloupků Ústní ověření
b Vysvětlit možnosti alergií na chemické i přírodní prostředky Ústní ověření
c Provést barvení řas a obočí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění denního, večerního a fantazijního líčení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést všeobecné zásady při líčení obličeje Ústní a písemné ověření
b Provést korekci tvaru obličeje, obočí, očí a rtů Praktické předvedení a ústní ověření
c Specifikovat rozdíly jednotlivých typů líčení Ústní ověření
d Provést denní líčení modelové klientky a zdůvodnit volbu použitých postupů i přípravků dekorativní kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést večerní líčení u modelové klientky a zdůvodnit volbu použitých postupů i přípravků dekorativní kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést fantazijní líčení u modelové klientky a zdůvodnit volbu použitých postupů i přípravků dekorativní kosmetiky včetně zvláštních efektů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), c) a minimálně jedno z kritérií d), e) a f).
4

Poskytování poradenství v oblasti kosmetického ošetřování pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup ošetření jednotlivých typů pleti Ústní a písemné ověření
b Doporučit klientovi vhodné domácí ošetření podle jednotlivých typů pletí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky, vizážistiky a barevné typologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a rozdělit tvary obličeje a doporučit způsob korekce jednotlivých tvarů obličejů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat přípravky dekorativní kosmetiky a vysvětlit způsoby jejich použití Písemné ověření
c Předvést závěrečnou úpravu klientky Praktické předvedení
d Vysvětlit zásady barevné typologie Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění vyúčtování služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
b Vyúčtovat tržby za prodej přípravků Praktické předvedení
c Vyjmenovat nákladové položky a výnosy pro podnikání v oboru Ústní ověření
d Vyjmenovat základní povinné daně a poplatky pro podnikatele v oboru, včetně jejich lhůt splatnosti Ústní ověření
e Vyjmenovat způsoby evidence výnosů a nákladů a stručně vysvětlit základní podmínky jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané dezinfekční přípravky na dezinfekci kůže, pracovního nářadí a přístrojů Ústní ověření
b Předvést dezinfekci pracovních nástrojů (kosmetických štětců, expresorů, špachtlí apod.) Praktické předvedení
c Uklidit pracoviště po klientovi a po skončení provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob evidence a skladování kosmetických přípravků Ústní ověření
b Vyhledat v nabídce trhu vhodné přípravky a zhodnotit jejich použitelnost pro dané pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat stav zásob materiálu a pomůcek potřebných k provedení kosmetického ošetření a zajištění hygieny a vyhotovit objednávku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci klientům při péči o tělo

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rychlé vyhodnocení nenadálé situace (modelová situace - např.
bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a
navrhnout způsob řešení
Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při
nejčastějších úrazech (poranění kotníku, kolene, ramene, pořezání, zasažení
očí chemikálií, mdloby, nevolnost)
Praktické předvedení a ústní ověření
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kosmeticka#zdravotni-zpusobilost).

Kompetence Provádění denního, večerního a fantazijního líčení (h41.A.2120)

V této kompetenci je uvedena možnost volby kritérií. Právo volby má uchazeč. Autorizovaná osoba musí uchazeči nejpozději spolu s pozvánkou sdělit, které varianty kombinací kritérií u ní lze s ohledem na materiálně-technické vybavení ověřovat.

Kompetence Provádění povrchového čištění pleti, napařování nebo změkčování pleti (h41.A.2008)

kritérium c)

Při zkoušce bude ošetřena pleť figuranta s tím, že ústně budou také vysvětleny způsoby ošetření dalších typů pleti včetně kontraindikací u daného typu pleti.

 

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantech, které si ke zkoušce zajistí autorizovaná osoba.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Olga Knoblochová, Unie kosmetiček

Pavel Bauer, OSVČ

Isabella Hančlová, OSVČ

Věra Krolová, Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola České Budějovice