Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Kosmetik, vizážista
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování stavu pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit a vyhodnotit aktuální stav pleti klienta Ústní ověření a praktické předvedení
b Vyplnit klientskou kartu Praktické předvedení
c Vysvětlit a doporučit možnosti vhodného ošetření pleti Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění povrchového čištění pleti, napařování nebo změkčování pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup povrchového čištění pleti a zdůvodnit jeho význam Ústní a písemné ověření
b Provést povrchové čištění pleti Praktické předvedení
c Provést napařování nebo změkčování u jednotlivých typů pletí a vysvětlit možné kontraindikace Ústní a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění hloubkového čištění pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé způsoby hloubkového čištění pleti Ústní a písemné ověření
b Stanovit vhodný postup hloubkového čištění pleti a provést tento postup u konkrétní klientky Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Odstraňování chloupků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé metody epilace a depilace Písemné ověření
b Provést odstranění chloupků epilací Praktické předvedení
c Provést odstranění chloupků depilací Praktické předvedení
d Doporučit ošetření pleti včetně kontraindikací po provedení depilace a epilace Ústní a písemné ověření
e Vyjmenovat hygienické zásady při použití depilačních vosků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění ruční kosmetické masáže obličeje, krku a dekoltu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit význam kosmetické masáže Ústní a písemné ověření
b Vyjmenovat jednotlivé fáze kosmetické masáže Ústní a písemné ověření
c Připravit klientku na kosmetickou masáž Praktické předvedení
d Vyjmenovat svaly obličeje, krku a dekoltu Ústní a písemné ověření
e Zdůvodnit případy, kdy nesmíme masáž provádět Ústní a písemné ověření
f Provést kosmetickou masáž obličeje, krku a dekoltu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace pleťových masek a zábalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdělení pleťových masek podle typu pleti Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit rozdělení aplikačních forem masek a zábalů Ústní a písemné ověření
c Provést aplikaci pleťové masky nebo zábalu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Odbarvování chloupků, barvení řas a obočí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup při odbarvování chloupků Ústní ověření
b Vysvětlit možnosti alergií na chemické i přírodní prostředky Ústní ověření
c Provést barvení řas a obočí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění denního, večerního a fantazijního líčení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést všeobecné zásady při líčení obličeje Ústní a písemné ověření
b Provést korekci tvaru obličeje, obočí, očí a rtů Praktické předvedení a ústní ověření
c Specifikovat rozdíly jednotlivých typů líčení Ústní ověření
d Provést denní líčení modelové klientky a zdůvodnit volbu použitých postupů i přípravků dekorativní kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést večerní líčení u modelové klientky a zdůvodnit volbu použitých postupů i přípravků dekorativní kosmetiky Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést fantazijní líčení u modelové klientky a zdůvodnit volbu použitých postupů i přípravků dekorativní kosmetiky včetně zvláštních efektů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), b), c) a minimálně jedno z kritérií d), e) a f).
4

Poskytování poradenství v oblasti kosmetického ošetřování pleti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup ošetření jednotlivých typů pleti Ústní a písemné ověření
b Doporučit klientovi vhodné domácí ošetření podle jednotlivých typů pletí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky, vizážistiky a barevné typologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a rozdělit tvary obličeje a doporučit způsob korekce jednotlivých tvarů obličejů Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat přípravky dekorativní kosmetiky a vysvětlit způsoby jejich použití Písemné ověření
c Předvést závěrečnou úpravu klientky Praktické předvedení
d Vysvětlit zásady barevné typologie Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění vyúčtování služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit klientovi doklad o zaplacení Praktické předvedení
b Vyúčtovat tržby za prodej přípravků Praktické předvedení
c Vyjmenovat nákladové položky a výnosy pro podnikání v oboru Ústní ověření
d Vyjmenovat základní povinné daně a poplatky pro podnikatele v oboru, včetně jejich lhůt splatnosti Ústní ověření
e Vyjmenovat způsoby evidence výnosů a nákladů a stručně vysvětlit základní podmínky jejich použití Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané dezinfekční přípravky na dezinfekci kůže, pracovního nářadí a přístrojů Ústní ověření
b Předvést dezinfekci pracovních nástrojů (kosmetických štětců, expresorů, špachtlí apod.) Praktické předvedení
c Uklidit pracoviště po klientovi a po skončení provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob evidence a skladování kosmetických přípravků Ústní ověření
b Vyhledat v nabídce trhu vhodné přípravky a zhodnotit jejich použitelnost pro dané pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat stav zásob materiálu a pomůcek potřebných k provedení kosmetického ošetření a zajištění hygieny a vyhotovit objednávku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci klientům při péči o tělo

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést rychlé vyhodnocení nenadálé situace (modelová situace - např.
bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a
navrhnout způsob řešení
Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při
nejčastějších úrazech (poranění kotníku, kolene, ramene, pořezání, zasažení
očí chemikálií, mdloby, nevolnost)
Praktické předvedení a ústní ověření
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/kosmeticka#zdravotni-zpusobilost).

Kompetence Provádění denního, večerního a fantazijního líčení (h41.A.2120)

V této kompetenci je uvedena možnost volby kritérií. Právo volby má uchazeč. Autorizovaná osoba musí uchazeči nejpozději spolu s pozvánkou sdělit, které varianty kombinací kritérií u ní lze s ohledem na materiálně-technické vybavení ověřovat.

Kompetence Provádění povrchového čištění pleti, napařování nebo změkčování pleti (h41.A.2008)

kritérium c)

Při zkoušce bude ošetřena pleť figuranta s tím, že ústně budou také vysvětleny způsoby ošetření dalších typů pleti včetně kontraindikací u daného typu pleti.

 

Praktické činnosti budou předvedeny na figurantech, které si ke zkoušce zajistí autorizovaná osoba.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti kosmetických služeb a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kosmetických služeb nebo alespoň 5 let ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti kosmetických služeb.

  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a rekvalifikační kurz zaměřený na pracovní činnost kosmetika a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kosmetických služeb nebo alespoň 5 let ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti kosmetických služeb

  3. Profesní kvalifikace 69-030-M Kosmetik/kosmetička a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kosmetických služeb.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zdravotnictví, www.mzcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

  • Prostory schválené k provozování kosmetických služeb
  • Provozní řád
  • Vybavení provozovny – pracovního boxu: kosmetické lehátko, otočná židle nebo taburetka, stolek, odpadkový koš
  • Materiálové vybavení pracovního boxu: kosmetické tampóny, vatové tyčinky, papírové ubrousky, papírové kapesníčky, jednorázové ubrousky na smývání masek, dezinfekce – na nástroje, peroxid vodíku, borová voda, kosmetická čelenka nebo jednorázová kosmetická čepice, ručník, jednorázové prostěradlo, bavlněné prostěradlo, deka
  • Materiál pro kosmetické ošetření: pleťová voda, pleťové mléko, odličovací přípravky, masážní přípravky, masky, speciální kosmetické přípravky – např. ampulky nebo séra, přípravky na barvení obočí a řas, dekorativní kosmetika a pomůcky na líčení, přípravky na depilaci
  • Přístroje a pomůcky: ohřívač vosku – k depilaci, depilační pásky, špachtle, štětce, nádoby na vodu, kosmetická lupa s osvětlením

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Délka písemné zkoušky je 60 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Olga Knoblochová, Unie kosmetiček

Pavel Bauer, OSVČ

Isabella Hančlová, OSVČ

Věra Krolová, Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola České Budějovice