Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Karosář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pravidel BOZP a PO souvisejících s opravami karoserií motorových vozidel Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost zásad práce s nebezpečnými látkami při opravách karoserií motorových vozidel Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost zásad ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s technickou dokumentací pro opravy karoserií motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v příručkách pro opravy (v elektronické nebo tištěné podobě) způsob opravy karoserie, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v katalogu (v elektronické nebo tištěné podobě) díl karoserie určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu a typ vozidla, určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech používaných při výrobě karoserií a popis jejich vlastností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti ocelových materiálů používaných při konstrukci a výrobě karoserií Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti hliníkových slitin používaných při konstrukci a výrobě karoserií Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat plastové a kompozitové materiály použité při opravách karoserií Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v opravě karoserie z hliníkové slitiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat opravu nosné části karoserie z hliníkové slitiny svařováním Písemné a ústní ověření
b Popsat opravu nosné části karoserie z hliníkové slitiny lepením Písemné a ústní ověření
c Popsat způsob opravy havarované části hliníkové karoserie (blatník, kapota) Písemné a ústní ověření
d Popsat opravu nosné části karoserie z kompozitu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci karoserie, určení deformačních zón a měrných bodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci určené samonosné karoserie autorizovanou osobou Písemné a ústní ověření
b Popsat bezpečnostní a deformační zóny na dané karoserii Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit na dané karoserii hlavní a vedlejší měrné body podle technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rovnání karoserie hydraulickým zařízením s přímým tahem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci a použití rovnacího zařízení s přímým tahem Písemné a ústní ověření
b Popsat využití rovnacího zařízení s přímým tahem pro opravy karoserií Písemné a ústní ověření
c Předvést opravu určené karoserie na rovnacím zařízení s přímým tahem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava karoserie na rovnací přípravkové stolici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rovnací přípravkovou stolici a její využití při opravách karoserií (např. Cellete, Blackhawk) Písemné a ústní ověření
b Provést usazení karoserie na přípravkovou rovnací stolici, proměření ručním měřicím systémem Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést na zadané karoserii vyrovnání do tolerance měrných bodů a výměnu určeného dílu (podběh, přední stěna, boční rám, nosník) prováděné svařováním nebo lepením Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava karoserie pomocí podlahového rámu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podlahový rám a jeho využití při opravách havarovaných automobilů Ústní ověření
b Upevnit určené havarované vozidlo na podlahový rám a zapojit hydraulické rovnací zařízení Praktické předvedení
c Předvést rovnání havarované části na daném vozidle (přední, zadní nebo boční část vozidla) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Použití elektronického měřicího systému při opravě havarované karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat elektronický měřicí systém (např. SHARK), určený autorizovanou osobou Ústní ověření
b Předvést využití elektronického měřicího zařízení se zapojením čidel na hlavní a vedlejší měrné body na dané havarované karoserii Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést proměření havarované části s použitím rovnací stolice nebo rovnacího rámu a elektronického měřicího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění vnitřní a vnější povrchové úpravy opravované části karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést antikorozní nátěr po opravě části karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést antivibrační, tlumicí a izolační nátěr na opravené části karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup a provést základní vnější úpravu povrchu opravené části karoserie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/karosar#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem je svářečský průkaz Z-M 1, ZK 135 W 01 a řidičské oprávnění skupiny "B".

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je kladen důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

Písemné ověřování bude probíhat formou odpovědí na otevřené otázky. Pro kritéria se způsobem "písemné a ústní ověření" uchazeč písemně zodpoví zadané otázky a následně zodpoví upřesňující či doplňující otázky autorizované osoby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je potřeba přihlížet především k bezpečnému provádění a ke kvalitě montážních a servisních úkonů.

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Renocar, a. s.

Horácké autodružstvo Velké Meziříčí

Doktor Důlek, s. r. o.

Würth, spol. s r. o.

SAČR

ISŠA Brno