Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební a montážní výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat se stavebními normami, s technickými tabulkami a s technickou zprávou Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se ve výrobní dokumentaci a technických předpisech výrobců materiálů, znalost problematiky rozměrové roztažnosti a dilatování konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit problematiku rozměrové roztažnosti a dilatování konstrukcí Ústní ověření
e Provést záznam do stavebního deníku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejběžnější typy obkladových materiálů používaných pro zavěšené fasády a technologii jejich zpracování, manipulace, skladování a údržby Ústní ověření
b Organizovat pracoviště před započetím montáže, volit a připravit nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit bezpečné postupy při provádění montáže a demontáže a při obsluze mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
d Převzít staveniště, materiál a lešení Praktické předvedení a ústní ověření
e Připravit materiál na stavbě a v dílně (krátit profily, řezat cementovláknité desky, vrtat otvory do profilů a do desek) Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit odstupové vzdálenosti od stěny, určit polohu sloupků, podlážek a kotevních bodů pro stavbu lešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží zavěšených fasád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající pracovní postup pro zadanou montáž či demontáž, a to i s ohledem na plánované zásobování materiálem Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postup a zdůvodnit jeho výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž obvodových konstrukčních prvků do technologických celků dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a popsat technologický postup montáže, zvolit vhodná nářadí a měřidla, provést zaměření a vytyčení polohy montované konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozměřit fasádu a umístění kotevních prvků podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Montovat fasádní rošt minimálně 8m² (stěnové úhelníky včetně kotvení), montovat tepelné a pojistné izolace Praktické předvedení a ústní ověření
d Přeměřit namontovanou podkonstrukci a zadat rozměry fasádních obkladových prvků pro naformátování Praktické předvedení a ústní ověření
e Montovat hlavní profily roštu a jejich vyrovnání do předepsané roviny a montovat předepsané příslušenství Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést tahovou zkoušku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Kontrolovat postupy v průběhu montáže pro eliminaci načítání případných chyb Praktické předvedení a ústní ověření
h Montovat do konstrukce fasády ostění, nadpraží, parapet, sokl, atiku, nároží a kout (namontovat minimálně dva z těchto prvků pro jednu ucelenou konstrukci) Praktické předvedení
i Spolupracovat při projednávání prováděných prací s navazujícími řemesly a požadavky na stavební připravenost Ústní ověření
j Spolupracovat při přejímce fasády před demontáží lešení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace se zavěšenými konstrukcemi a jejich částmi za použití vhodných mechanizačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používané při montáži zavěšených fasád Ústní ověření
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž zavěšených fasád včetně zásad BOZP Ústní ověření
c Manipulovat s konstrukčními prvky za použití mechanizace podle zadání úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montáž zavěšených fasád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí a pracovní pomůcky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřídit použité strojní zařízení a manipulační prostředky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Ošetřit použité strojní zařízení, nářadí, pracovní pomůcky a manipulační prostředky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality stavebních materiálů Ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Uskladnit používaný stavební materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-stavebnich-konstru-2ace#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o školení pro práci ve výškách a vazačský průkaz.

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZAV-FAS, o. s.

Metrostav, a. s.

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

KVKGROUP