Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Textilní technik mistr
Platnost standardu: od 14.10.2015 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.08.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a v technických podkladech v textilní výrobě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost systémů a standardů kvality v textilu Písemné ověření
c Prokázat znalost textilních materiálů a produktů (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) Písemné ověření
d Prokázat základní znalosti textilní technologie, základních druhů strojů a zařízení a konstrukci textilních výrobků (předení, tkaní, pletení, výroba plošných textilií, úprava textilií) Písemné ověření
e Prokázat znalost předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Písemné ověření
f Prokázat znalost běžných textilních surovin rostlinného původu, živočišného původu a syntetických (bavlna, len, vlna, hedvábí, syntetické materiály polyamidové (PAD), polyesterové (PES)) Písemné ověření
g Prokázat znalost druhů přízí (mykaná a česaná, klasická, rotorová a kompaktní, jednoduchá a skaná), označování jemnosti přízí, parametrů přízí včetně jejich ověřování a nejčastějších vad přízí, znalost základů technologie výroby přízí Písemné ověření
h Prokázat znalost běžných druhů tkanin (charakteristika), parametrů tkanin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad tkanin, znalost konstrukce tkanin (dostava, vazby), přípravy pro tkaní (skaní, soukání, kanetování, snování, šlichtování) a znalost principu výroby tkanin (k čemu slouží osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, způsoby a zařízení pro zanášení útku, způsoby a zařízení pro vzorování tkanin) Písemné ověření
i Prokázat znalost běžných druhů pletenin (charakteristika), parametrů pletenin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad, znalost konstrukce pletenin, přípravy pro pletení, principů výroby pletenin a vzorování pletenin Písemné ověření
j Prokázat znalost účelu a principu předúpravy (odstranění nečistot a pomocných prostředků nanesených na přízi za účelem jejího snadnějšího zpracování, dodání vlastností umožňujících další zušlechtění jako savost, pevnost, bělost, lesk, afinitu k barvivům atd.) na operacích postřihování, požehování, odšlichtování, mercerace, vyvářka, bělení Písemné ověření
k Prokázat znalost účelu a principu finální úpravy, druhů finálních úprav (mechanické, chemické), apretace (účel, princip, druhy apretů, složení lázní), kalandrování (účel a princip, druhy kalandrů), sanforizace (kompresivní srážení), chemických úprav (nemačkavá, nežehlivá, fixace povrchových efektů, tužící, nehořlavé, bakteriální atd.) Písemné ověření
l Určit druhy textilních surovin a produktů (příze, tkaniny, pleteniny) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
m Rozpoznat vady textilních surovin a produktů (příze, tkaniny, pleteniny) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pracovně-právní legislativě a personálním řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pracovněprávních normách (zákoník práce v platném znění, občanský zákoník v platném znění), vysvětlit principy plánování směn, vykazování pracovní doby a odměňování Ústní ověření
b Zpracovat podklady pro odměňování zaměstnanců Praktické předvedení
c Objasnit způsoby kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti Ústní ověření
d Popsat povinnosti vedoucího pracovníka v oblasti BOZP a PO platných pro svěřenou oblast (školení, prevence a řešení pracovních úrazů) Ústní ověření
e Popsat povinnosti podřízených zaměstnanců z oblasti BOZP a PO Ústní ověření
f Popsat požadavky na vybavení a řízení pracoviště z hlediska BOZP a PO (např. ergonometrie, revize atp.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace textilní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaevidovat průběh plnění zakázek Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat údaje k jednotlivým zakázkám do příslušné provozní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaevidovat spotřebu materiálu, strojní čas, produkci, výkony atd. s využitím uživatelských programů pro tuto evidenci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro textilní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zorganizovat odstranění simulované poruchy na určeném strojním zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pravidla preventivní péče o stroje a zařízení Ústní ověření
c Zorganizovat provedení preventivních prohlídek, údržby, mazání, čištění a oprav strojů a zařízení podle harmonogramů preventivní péče pro daný provoz (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku textilní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a připravit jednotlivá pracoviště a části řízeného technologického celku pracoviště ke splnění zadání pro danou směnu (zajistit materiál, polotovary, přípravky, provozuschopnost strojů) pro plynulý průchod zpracovávaného polotovaru nebo výrobku v požadované kvalitě bez časových ztrát způsobených čekáním (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout obsazení pracovních pozic ve směně pracovníky na základě konkrétních podmínek pro danou směnu a dané pracoviště (absence pracovníků, odstávka stroje) a zadat těmto podřízeným pracovníkům pracovní dispozice vedoucí ke splnění zadaného výrobního úkolu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat, zda podřízení pracují podle instrukcí (co, kdo, na čem, do kdy, v jaké kvalitě) a zadaných dispozic, kontrolovat průběžně dodržování technologické kázně, předepsanou kvalitu výrobků, plnění pracovních povinností pracovníků daných vnitřními předpisy (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout řešení zjištěné odchylky (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zaevidovat produkci a vést příslušnou provozní dokumentaci ("stínování" provozního pracovníka) Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést činnosti spojené s vedením personální agendy a odměňování pracovníků (evidovat docházku, dovolenou, přesčasy, proškolit zaměstnance z BOZP, zajistit podklady pro výpočet mzdových náležitostí ("stínování" provozního pracovníka) Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit organizace preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro textilní výrobu (modelová situace) Ústní ověření
h Prokázat podrobnou znalost technologie na svěřeném úseku (předení nebo tkaní nebo pletení nebo úprava textilí), prokázat znalosti pravidel pro metrologii Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích textilní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem Praktické předvedení
b Určit průchod zakázky jednotlivými provozy (dílnami) s optimálním využitím strojových, provozních a pracovních kapacit na základě disponibilních kapacit a zakázky dané výrobním příkazem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit odchylky od plánovaného průběhu výroby zakázky a jejich příčiny operativními zásahy (modelová situace) Praktické předvedení
b Předvést řešení odchylek zaviněných předchozími, následnými nebo podpůrnými procesy ve spolupráci s příslušnými pracovníky těchto procesů, např. zpoždění zakázky v předchozím procesu, chyba v zásobování atd. (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Podat informaci o případném odchylném průběhu plnění zakázky příslušnému pracovníkovi řízení zakázek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spolupracovat na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Spolupracovat s jinými útvary organizace jako např. technologická příprava výroby, zásobování a nákup, doprava, útvar řízení zakázek apod. (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba, rozpracování a kontrola plnění operativních plánů textilní výroby v podmínkách svěřeného úseku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít výrobní příkaz a seznámit se s operativním (denním, týdenním, měsíčním) plánem výroby a provést rozvahu jejich plnění (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat průběžně plnění termínů výrobních příkazů a porovnat s předepsanými termíny pro jejich splnění (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat průběžně plnění výkonových ukazatelů na svěřeném úseku v porovnání s plánem výroby (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout opatření v případě ohrožení termínů pro splnění výrobních příkazů nebo podpodílového plnění plánu výroby na svěřeném úseku (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Zaevidovat plnění operativních plánů výroby (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem Praktické předvedení
b Předvést kontrolu dodržování technologických postupů podle pokynů (zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení) (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést kontrolu dodržování technologické kázně (zkontrolovat soulad pracovních postupů pracovníků s postupy stanovenými konkrétním výrobním předpisem) (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout opatření k dosažení souladu výkonu práce na svěřeném úseku s předepsanými technologickými postupy a výrobním příkazem Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalost předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6171&kod_sm1=29).

 

Uchazeč má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Před zahájením zkoušky musí uchazeč doložit platný certifikát o úspěšném absolutoriu zkoušky z profesní kvaliifkace vedoucí týmu (kód 63-021-M).

 

Textilní technik mistr pracuje v provozu textilní výroby a při své práci je zodpovědný za řízení výroby textilií, ve které jsou skryty velké finanční hodnoty ve zpracovávaných materiálech, používaných strojích a linkách, a je zodpovědný za plnění zakázek i za kvalitu vyrobeného produktu.

Uchazeči bude zadáno řídit textilní výrobu nebo provoz podle operativních plánů, v rámci dílčí organizační jednotky podle pokynů nadřízených pracovníků.

 

Zkouška podle tohoto hodnoticího standardu bude probíhat v prostředí běžného provozu v textilní výrobě a v odborné učebně. V odborné učebně se uskuteční písemný test zaměřený na znalosti odborné problematiky a BOZP; v testu prokazuje uchazeč znalosti, které využije při prokazování všech odborných kompetencí tohoto hodnoticího standardu. V odborné učebně se také uskuteční komunikace mezi zkoušejícím a uchazečem při řešení modelových situací u kompetencí Orientace v pracovněprávní legislativě a personálním řízení, Řízení technologického úseku textilní výroby a Tvorba, rozpracování a kontrola plnění operativních plánů textilní výroby v podmínkách svěřeného úseku. Součástí zkoušky bude i činnost v reálném provozu, kde uchazeč na konkrétních příkladech činností (viz kritéria hodnocení k jednotlivým odborným kompetencím) navrhne řešení konkrétních problémů za přítomnosti odpovědného provozního pracovníka.

 

Praktická předvedení tedy spočívají zejména v ústní komunikaci, která bude mít podobu rozhovoru se spolupracovníky, přímo i metodicky nadřízenými, hrané scénky určité modelové situace. Jde o simulaci určité reálné ústní komunikace, např. jednání s pracovníkem zakázkové kanceláře, vedoucím provozu. Součástí praktického předvedení bude písemná a ústní reálná profesní činnost, např. písemné zaznamenání údajů, čtení konkrétní výrobní dokumentace apod. Autorizovaná osoba připraví před vlastní zkouškou komplexní úkoly (zadání pro řešení modelových situací), které obsahově pokryjí co nejvíce odborných kompetencí a kritérií hodnocení uvedených v tomto hodnoticím standardu, a které na modelových situacích umožňují simulovat činnosti textilního technika mistra.

Pokud se týká dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v textilní výrobě, zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu, tj. jak si vede při pracovních činnostech v odborné učebně i v reálném provozu textilní výroby.

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu

To znamená, že v případě, kdy s některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérum (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B2. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Znalost běžných druhů textilních surovin a produktů (přízí, tkanin, pletenin) a rozpoznávání vad bude prokázána vedle písemného způsobu i prakticky na anonymních vzorcích.

 

Uchazeč určí minimálně 12 vzorků surovin a produktů, tj. 3 vzorky surovin, 3 vzorky příze, 3 vzorky tkanin a 3 vzorky pletenin; dále uchazeč rozpozná vady na minimálně 12 vzorcích textilií (na 3 vzorcích suroviny, 3 vzorcích příze, 3 vzorcích tkaniny a 3 vzorcích pleteniny).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na textilní výrobu + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování v textilních oborech nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti textilní výroby a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování v textilních oborech nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podání žádosti o autorizaci.

c)Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na textilní technologie a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby textilií nebo ve funkci učitele praktického vyučování v textilních oborech nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

d)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na textilní technologie a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby textilií nebo ve funkci učitele odborných předmětů v textilních oborech nebo ve funkci učitele praktického vyučování v textilních oborech nebo ve funkci učitele odborného výcviku v textilních oborech, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

e)Profesní kvalifkace 31-059-M Textilní technik mistr + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti výroby textilí, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici dílnu vybavenou na odpovídající úrovni, tzn. minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 

Ochranné pracovní prostředky

Výrobní předpisy

Pracovní pomůcky ( PC s přístupem do příslušných databází)

Přístun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

Úsek reálného provozu dle výrobního programu textilní firmy

Stroje pro přípravu textilních materiálů a pro výrobu textilií dle výrobního programu textilní firmy

Místnost pro písemnou část zkoušky, psací potřeby, formuláře s testy, popřípadě PC a testy připravené v elektronické podobě

Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů při zkoušce

Vzorky anonymních materiálů - surovin a produktů (příze, tkaniny, pleteniny)

Drobné pracovní pomůcky (textilní lupa, jehla na párání)

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mileta, a. s., Hořice

VEBA, textilní závody, a. s., Broumov

Otavan, a. s. , Třeboň

SPŠ textilní Liberec

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu