Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Pomocný pracovník v zeměměřictví
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 6.12.2020, pokud byl termín stanoven před 7.10.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vytyčovacích výkresech a geodetické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst vytyčovací výkresy a geodetickou dokumentaci Ústní ověření nad vytyčovacím výkresem
b Pracovat s dodanou geodetickou dokumentací Ústní ověření nad geodetickou dokumentací
c Uvést předpisy a normy v oboru zeměměřictví a katastru Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Příprava stanoviska a lokality pro geodetické měření a jeho zabezpečení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podmínky vstupu na nemovitosti Ústní ověření
b Připravit stanoviště a jeho zabezpečení pro geodetické měření Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění rekognoskace terénu před měřením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předpoklady kvalitní rekognoskace terénu Písemné a ústní ověření
b Provést mýcení dřevin v nezbytně nutném rozsahu s využitím ručního nářadí a drobné mechanizace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat výstup z provedené rekognoskace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vyhodnocení stavu geodetických přístrojů a pomůcek a návrh opatření, způsobu opravy nebo rektifikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit stav geodetických přístrojů a pomůcek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout opatření a způsob opravy nebo rektifikace geodetických přístrojů a pomůcek Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Diagnostika a ošetřování geodetických přístrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vyhodnotit výstup z provedené diagnostiky geodetických přístrojů a pomůcek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat nadstandardní metody pro diagnostiku geodetických přístrojů a pomůcek Písemné a ústní ověření
c Stanovit podklady pro Plán obnovy geodetických pomůcek Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Přípravné a pomocné práce pro stabilizaci a signalizaci stanoviska a bodu bodového pole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu stanoviska Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby stabilizace a signalizace bodů Písemné a ústní ověření
c Připravit soupis materiálu pro stabilizaci a signalizaci Písemné a ústní ověření
d Uvést zásady BOZP při provádění stabilizace a signalizace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Osazení a stabilizace a signalizace stanoviska a bodu bodového pole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé způsoby osazení a stabilizace a signalizace stanoviska a bodu bodového pole Písemné a ústní ověření
b Osadit stabilizační značky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést osazení signalizace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Provést kontrolu správného osazení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Příprava geodetického přístroje k měření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postup centrace a horizontace geodetického přístroje Písemné a ústní ověření
b Provést centraci a horizontaci geodetického přístroje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Vedení zápisníků různých druhů geodetických prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy geodetických zápisníků, přípravné práce, způsoby vedení zápisníků Písemné a ústní ověření
b Provést vyplnění geodetického nivelačního zápisníku včetně výpočtu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění jednoduchých geodetických výpočtů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výpočet nivelačního zápisníku Písemné a ústní ověření
b Provést výpočet nivelačního nebo tachymetrického zápisníku (výpočet výšky stanoviska) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Manipulace s měřickými pomůckami a jednoduché měřické práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby manipulace s geodetickými pomůckami Písemné a ústní ověření
b Provést kontrolní oměrné míry na budově s jednoduchým půdorysem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat pracovní postup měření vodorovných délek pásmem, vyhotovení zápisníku měření délek Písemné a ústní ověření
d Provést měření vodorovných délek pásmem ve sklonitém terénu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Údržba a ošetřování geodetických a měřických pomůcek a přístrojů v zeměměřictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP při práci s geodetickými přístroji a pomůckami Písemné a ústní ověření
b Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných geodetických přístrojů a pomůcek při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba hodnotit organizaci práce, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha

Český úřad zeměměřický a katastrální Praha

FAST VŠB – TU Ostrava

SUDOP Brno, spol. s r. o.